Standartinių informacijai keliamų reikalavimų pritaikymas

„Pritaikymo“ naudojimas reiškia, kad yra galimybė neatlikti bandymo, pagrįsto tam tikromis bendrosiomis taisyklėmis arba konkrečiomis taisyklėmis, kurios taikomos tik vienam informacijai keliamam reikalavimui.

Bendrosios pritaikymo taisyklės gali būti grindžiamos trimis skirtingais motyvais:

  1. bandymai moksliniu požiūriu nebūtini;
  2. bandymų techniškai neįmanoma atlikti;
  3. bandymai nereikalingi atsižvelgiant į tai, kad nėra poveikio arba poveikis yra nereikšmingas.

Šios bendrosios taisyklės išsamiai paaiškintos REACH reglamento XI priede.

Be to, VII–X priedų 2 stulpelyje išsamiai paaiškintos kiekvienam informacijai keliamam reikalavimui taikomos konkrečios taisyklės.

Priklausomai nuo cheminės medžiagos savybių ir prieinamos informacijos, kai kurių bandymų ir (arba) tyrimų atlikti negalima arba nereikia.

Cheminės medžiagos savybė Bandymas nereikalingas
Dujos 7.3. Virimo temperatūra
7.4. Santykinis tankis
7.14. Granuliometrinė sudėtis
Skysčiai 7.14. Granuliometrinė sudėtis
Neorganinės medžiagos 7.8. Pasiskirstymo koeficientas
7.9. Pliūpsnio temperatūra
9.2.1.1. Lengvas biologinis skaidumas
Organiniai peroksidai 7.13. Oksidacinės savybės
Savaime užsiliepsnoja kambario temperatūroje dėl sąlyčio su oru, vandeniu arba drėgme 8.1. Odos ėsdinimas / dirginimas
8.2. Smarkus akių pažeidimas / dirginimas
8.3. Odos jautrinimas
Stiprioji rūgštis / bazė 8.1. Odos ėsdinimas / dirginimas
8.2. Smarkus akių pažeidimas / akių dirginimas
8.3. Odos jautrinimas

 

Keletas pavyzdžių, iš kurių matyti, kad dėl tam tikro bandymo rezultato arba naudojimo sąlygų bandymo nereikia atlikti:

Bandymo rezultatas arba naudojimo sąlyga Bandymas nereikalingas
Lydymosi temperatūra aukštesnė nei 300 °C 7.5. Garų slėgis
Lengvai oksiduojasi vandenyje 7.7. Tirpumas vandenyje
Klasifikuojama kaip netoksiška susilietus su oda 8.1. Odos ėsdinimas / dirginimas
Klasifikuojama kaip sukelianti smarkų akių pažeidimą 8.2. Smarkus akių pažeidimas / akių dirginimas
Turima tinkama informacija aplinkosauginiam klasifikavimui ir ženklinimui 9.1.1. Trumpalaikis toksiškumas bestuburiams vandens gyvūnams
Nėra išmetimo į nuotekų valymo įrenginius 9.1.4. Aktyviojo dumblo kvėpavimo slopinimas

 

Išsamią apžvalgą galima rasti „Praktiniame vadove MVĮ vadovams ir REACH koordinatoriams“ ir REACH reglamento VII–X prieduose.

Svarbu žinoti, kad neatlikus bandymų su gyvūnais neturi sumažėti cheminių medžiagų naudojimo saugumas. Todėl kiekvienas pritaikymas, kurį naudojate užuot įvykdę standartinius informacijai keliamus reikalavimus, turi galioti ir būti pagrįstas dokumentais.