Ar aš turiu atlikti registraciją?

Turite išsiaiškinti, ar cheminę medžiagą privalote registruoti jūs ar kitas subjektas jūsų tiekimo grandinėje. 

 

1. Kokia jūsų, kaip registruotojo, tapatybė?

Registraciją galite atlikti tik jeigu esate fizinis asmuo arba atstovaujate juridiniam asmeniui, kaip apibrėžta jūsų nacionaliniuose įstatymuose. Jeigu jūsų įmonę sudaro keli įsisteigę juridiniai asmenys, pavyzdžiui, patronuojamosios įmonės ar padaliniai, kiekvienas iš šių juridinių asmenų privalo pateikti savo registraciją.

 

2. Kur esate įsisteigę?

Jums registraciją leidžiama atlikti tik tuo atveju, jeigu esate įsisteigę Europos ekonominė erdvėje (EEE). Šiai erdvei priklauso Austrija, Belgija, Bulgarija, Kipras, Čekija, Danija, Estija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Graikija, Vengrija, Islandija, Airija, Italija, Latvija, Lichtenšteinas, Lietuva, Liuksemburgas, Malta, Nyderlandai, Norvegija, Lenkija, Portugalija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Ispanija ir Švedija.

Jeigu esate įsisteigęs ne EEE, jums bus reikalingas importuotojas ar „vienintelis atstovas“, kad galėtumėte registruoti savo cheminę medžiagą.

 

3. Kokį vaidmenį atliekate tiekimo grandinėje?

Skirtingiems vaidmenims pagal REACH reglamentą taikomos konkrečios apibrėžtys, kurios ne visada atitinka kitur vartojamas apibrėžtis.

Jums dėl cheminės medžiagos gali būti priskirti keli vaidmenys, todėl išnagrinėkite juos visus.

Registraciją privalote atlikti, jeigu:

 • gaminate cheminę medžiagą: gaminate cheminę medžiagą ar ją išgaunate; 
 • esate atsakingas už cheminės medžiagos importą į EEE: esate atsakingas už fizinį cheminės medžiagos įvežimą į EEE teritoriją (gryna cheminė medžiaga, mišinyje arba gaminyje naudojama cheminė medžiaga). Tačiau registracija neprivaloma, jeigu:
  • visi jūsų tiekėjai yra paskyrę vienintelius atstovus arba 
  • registruotai cheminei medžiagai taikote grąžinamojo importo procedūrą, arba 
  • jūsų cheminės medžiagos priežiūrą atlieka Muitinės įstaiga ir šiai cheminei medžiagai ketinama taikyti grąžinamojo eksporto procedūrą; 
 • gaminate ar importuojate gaminį: cheminę medžiagą ar mišinį įterpiate į gaminio medžiagą arba ja (juo) padengiate medžiagą, kad būtų pagamintas gaminys, arba esate atsakingas už tokio gaminio importą į EEE. Tačiau registracija neprivaloma, jeigu:
  • nenumatoma, kad cheminė medžiaga galėtų išsiskirti arba 
  • cheminę medžiagą tokiam pačiam naudojimo būdui yra užregistravusi kita įmonė; 
 • buvote paskirtas vieninteliu atstovu: ne EEE įsisteigę jūsų tiekėjai (gaminio gamintojai ar mišinio gamintojai) jus paskyrė vykdyti REACH reglamente nustatytas prievoles, kurias kitu atveju būtų turėję vykdyti jų importuotojai. 

 

Registracijos neprivalote atlikti, jeigu jūs tik:

 • platinate cheminę medžiagą: grynas arba mišiniuose naudojamas chemines medžiagas, skirtas trečiosioms šalims, saugote ir pateikiate rinkai; 
 • atliekate pakartotinį pripildymą: chemines medžiagas ar mišinius iš vienos talpyklos perkeliate į kitą talpyklą; dažniausiai ši veikla vykdoma atliekant perpakavimą arba keičiant produkto pavadinimą; 
 • ruošiate mišinius: paruošiate mišinius (pvz., dažus, klijus, ploviklius, diagnozavimo priemones), kurie paprastai tiekiami tolesniems vartotojams; 
 • esate galutinis vartotojas: naudojate cheminius produktus, tačiau jų netiekiate tolesniems vartotojams.