Kokius su jūsų veikla susijusius klausimus turite apsvarstyti?

Norėdami registracijos dokumentacijoje įrodyti, kad jūsų cheminė medžiaga yra naudojama saugiai, turite sugaišti daug laiko, skirti nemažai lėšų ir pasitelkti ekspertų nuomones.

Jums reikės bendrauti ir sudaryti sutartis su kitomis bendrai cheminę medžiagą registruojančiomis įmonėmis, kad susitartumėte, kaip pasidalysite išlaidas, susijusias su būtinais duomenimis apie pavojų ir atitinkama rizikos įvertinimo veikla. Taip pat turėsite susitarti, kaip šią informaciją pateikti registracijos dokumentacijoje.

Atminkite, kad atlikdami registraciją gaunate progą savo vartotojams įrodyti esąs atsakingas tiekėjas, kuris savo pastangomis prisidėjo užtikrinant saugų cheminių medžiagų naudojimą. 

 

1. Kokia jūsų cheminės medžiagos rinka?

Išmanykite savo klientų poreikius
Iš anksto informuokite vartotojus apie savo ketinimus atlikti registraciją, kad žinotumėte cheminės medžiagos paklausą.

Įvertinkite savo cheminės medžiagos reguliavimo perspektyvas
Ar, atsižvelgdami į savo cheminės medžiagos būdingas savybes, galite teigti, kad ji kels pavojų žmonių sveikatai arba aplinkai? Jei taip, gali būti, kad artimiausioje ateityje ši cheminė medžiaga iš rinkos bus pašalinta pagal kitas REACH procedūras, pavyzdžiui, autorizaciją.

2. Kokį poveikį REACH registracija turi jūsų įmonei?

Nuspręskite, kokios rūšies registraciją atliksite
Kokį cheminės medžiagos kiekį tonomis planuojate įregistruoti?  Ar jūsų registracija apima tik tarpinius naudojimo būdus griežtai kontroliuojamomis sąlygomis? Registracijai reikalingi duomenys ir su ja susijusios išlaidos labai skiriasi ir priklauso nuo kiekio tonomis ir registracijos rūšies.

Surinkite ir įvertinkite prieinamą informaciją apie savo cheminę medžiagą
Priklausomai nuo jūsų registracijos rūšies, privalote surinkti informaciją apie savo cheminę medžiagą ir jos poveikį žmonių sveikatai ir aplinkai. Šį darbą turi atlikti ekspertai. Ar kompetentingų ekspertų turite įmonėje, ar šiuo tikslu reikės samdyti rangovą?

Parenkite savo registracijos dokumentaciją
Tikėtina, kad didžiąją dalį informacijos pateiksite kartu su kitomis įmonėmis, tačiau tam tikrą informaciją kiekvienas registruotojas privalo pateikti atskirai. Turite nuspręsti, ar minėtam darbui atlikti naudositės rangovo paslaugomis, ar jį atliksite įmonės viduje.

Apskaičiuokite REACH registracijos mokestį
Atliekant REACH registraciją, ECHA reikia sumokėti mokestį, kuris priklauso nuo kiekio tonomis lygio, registracijos rūšies ir jūsų įmonės dydžio.

Mažosioms ir vidutinio dydžio įmonėms taikomi sumažinti registracijos mokesčio tarifai. Privalote atidžiai patikrinti, ar priklausote šiai kategorijai, nes ECHA vėlesniame etape gali prašyti pateikti atitinkamus dokumentus.

Parenkite savo cheminės medžiagos naudojimo būdų ir sąlygų žemėlapį, kuris apimtų jūsų naudojimo būdus ir jūsų tiekimo grandinėje taikomus naudojimo būdus
Ar norite, kad tam tikri naudojimo būdai išliktų konfidencialūs? Jeigu šie naudojimo būdai yra susiję su chemine medžiaga, kurios per metus ketinate registruoti 10 ar daugiau tonų, privalėsite patys atlikti šios cheminės medžiagos cheminės saugos vertinimą.

Ar žinote, kokie jūsų cheminės medžiagos naudojimo būdai populiariausi tarp jūsų klientų? Kokius naudojimo būdus norite aptarti atlikdami registraciją?

Ar gerai pažįstate savo klientus ir tiekėjus? Jei taip, tikriausiai galite kliautis jų pagalba rinkdami savo registracijai reikalingą informaciją. Kitu atveju būtiniems duomenims gauti turite skirti laiko ir išteklių.

Ar esate sektoriaus organizacijos narys? Jei taip, ar ši organizacija pasirūpino, kad būtų surinkta informacija apie naudojimo būdus? Antraip jums gali tekti pačiam surinkti šią informaciją.

Nuolat atnaujinkite savo registraciją
Atlikę registraciją, privalote ją nuolat atnaujinti. Pavyzdžiui, nauji naudojimo būdai turi būti įvertinti siekiant įrodyti, kad jie yra saugūs, ir įtraukti į registraciją. Valdžios institucijos taip pat gali prašyti atnaujinti informaciją. Dalį išteklių skirkite informacijos atnaujinimui.

3. Privalote bendradarbiauti su kitomis įmonėmis

Raskite kitus bendros registracijos dalyvius
Jeigu savo cheminę medžiagą galite registruoti kartu su bendros registracijos dalyviais, tikimasi, kad su jais pasidalysite registracijos išlaidomis. Todėl turėtų sumažėti jūsų patiriamos išlaidos. Bendra registracija taip pat padeda išvengti darbo ir bandymų su gyvūnais dubliavimo.

Jūs taip pat galite būti vienintelis cheminės medžiagos registruotojas. Tai reiškia, kad bendradarbiavimui su kitais subjektais neskiriate jokių išteklių, tačiau visą su registracija susijusį darbą turite atlikti patys.

Pradėkite bendradarbiauti su savo bendros registracijos dalyviais
Bendros registracijos dalyviai privalo susitarti dėl bendradarbiavimo tvarkos.

Jeigu bendradarbiauti pradedate nuo pačių pradžių, pradiniame etape turite skirti laiko ir išteklių.

Jeigu jūsų cheminė medžiaga jau įregistruota, jūsų registracijos procesas paprastai yra greitesnis ir jo metu su esamais registruotojais iš esmės susitariama dėl dalijimosi duomenimis ir išlaidomis.

Bendraukite su savo bendros registracijos dalyviais
Kartu su savo bendros registracijos dalyviais privalote susitarti dėl bendros registracijos turinio. Tai reiškia, kad turite investuoti į bendradarbiavimo veiklą, pavyzdžiui, susitikimus arba internetines konferencijas.

Įvertinkite informaciją, kurią turi bendros registracijos dalyvių grupė
Atsižvelgdami į savo registracijos rūšį ir informaciją, kurią nustatė jūsų bendros registracijos dalyviai, privalote įvertinti informacijos patikimumą ir svarbą. Šį darbą turi atlikti ekspertai. Kartu su bendros registracijos dalyviais privalote nuspręsti, ar naudositės užsakomosiomis paslaugomis.

Derėkitės dėl dalijimosi duomenimis
Duomenų savininkai turi teisę gauti kompensaciją už savo duomenis. Šioms deryboms turite skirtį dalį savo išteklių.

Gaukite savo registracijai trūkstamą informaciją
Jeigu jūs arba jūsų bendros registracijos dalyviai neturi visų registracijai būtinų duomenų, privalote priimti sprendimą dėl tinkamiausių veiksmų šioms duomenų spragoms pašalinti. Šį darbą turi atlikti ekspertai. Kartu su bendros registracijos dalyviais privalote nuspręsti, ar naudositės užsakomosiomis paslaugomis.

Nepamirškite, kad bandymai su stuburiniais gyvūnais turi būti naudojami tik kraštutiniu atveju.

Parenkite bendrą registracijos dokumentaciją
Registracijos informacija turi būti įrašoma į kiekvieną registracijos dokumentacijos laukelį. Kartu su bendros registracijos dalyviais turite nuspręsti, ar šiai užduočiai atlikti turėtumėte pasirinkti užsakomąsias paslaugas.

Nuolat atnaujinkite savo registraciją
Po registracijos taip pat privalote atnaujinti bendrąją savo registracijos dalį. Be to, valdžios institucijos gali prašyti atnaujinti informaciją. Numatykite informacijos atnaujinimui reikalingus išteklius ir susitarkite su bendros registracijos dalyviais dėl atnaujinimo proceso.

 

4. Kaip organizuoti darbą įmonės viduje

Supaprastinkite savo vidaus procesus, susijusius su REACH registracija
Būkite pasirengę – registracija gali užtrukti metus. Jeigu informacijos apie pavojus nėra, registracija gali trukti dar ilgiau. Jeigu privalote registruoti kelias chemines medžiagas, parenkite aiškų projekto planą, kad galėtumėte valdyti darbo krūvį.

Ar jūsų bendradarbiai žino apie REACH reglamentą ir kokia jo reikšmė jūsų įmonei? Ilguoju laikotarpiu labai naudinga sukurti REACH klausimų vidaus stebėjimo sistemą. Į šią sistemą galite įtraukti, pavyzdžiui, sąskaitų faktūrų išrašymą, pardavimus ir saugos duomenų lapus rengiančius darbuotojus.

Numatykite, kaip galėsite atsekti savo įmonėje naudojamos cheminės medžiagos kiekį. Gali būti, kad tam tikrą cheminę medžiagą importuojate, pavyzdžiui, iš įvairių šalių, ją naudojate kaip tarpinę cheminę medžiagą arba ne kaip tarpinę cheminę medžiagą, arba importuojate gryną arba mišiniuose naudojamą cheminę medžiagą – visa tai lems atitinkamas jūsų prievoles.

Numatykite, kad reikės peržiūrėti savo saugos duomenų lapus
Atsižvelgiant į naują informaciją, surinktą per registracijos procesą, gali atsirasti pakeitimų, pavyzdžiui, susijusių su cheminės medžiagos klasifikacija, todėl gali prireikti atnaujinti saugos duomenų lapus. Prie atnaujinto saugos duomenų lapo privalote pridėti poveikio scenarijus tų pavojingų cheminių medžiagų, kurių per metus įregistruojate 10 tonų arba daugiau.