Nuo pateikimo iki sprendimo priėmimo

Jūsų pateikta dokumentacija bus nagrinėjama atliekant toliau išvardytus žingsnius.

 

1. Veiklos taisyklių patikra

Atliekant veiklos taisyklių patikrą įsitikinama, ar ECHA gali nagrinėti jūsų dokumentaciją. Pavyzdžiui, ECHA patikrina, ar jūsų dokumentacija parengta naudojant tinkamą IUCLID formatą ir ar tam tikra administracinė informacija atitinka jūsų teikiamos dokumentacijos rūšį.

Veiklos taisyklių patikros metu nenustačius trūkumų tik patvirtinama, kad jūsų dokumentacija priimta nagrinėti, tačiau tai nereiškia, kad registracija yra baigta. Sėkmingai atlikus veiklos taisyklių patikrą, gausite pateikimo numerį. Tai yra jūsų nuoroda, kurią turite naudoti susirašinėdami visais su jūsų registracija susijusiais klausimais, ir ji galioja iki registracijos numerio suteikimo.

Jei atliekant veiklos taisyklių patikrą nustatomi dokumentacijos trūkumai, dokumentaciją turėsite ištaisyti ir pateikti pakartotinai.

 

2. Techninio išsamumo patikra

Po to, kai jūsų dokumentacija buvo priimta nagrinėti, kitas žingsnis – techninio išsamumo patikra. Šiame etape jūsų dokumentacija tikrinama siekiant įsitikinti, ar joje pateikta visa informacija, kurios reikalaujama pagal REACH reglamentą. Šios patikros metu rankiniu būdu tikrinami tam tikri dokumentacijos elementai, kurių negalima patikrinti automatiškai. Jei trūksta informacijos, per nustatytą terminą turėsite pakartotinai pateikti išsamią dokumentaciją.

Jei techninio išsamumo patikros metu jūsų dokumentacijoje randama trūkumų, jums leidžiama dokumentaciją papildomai pateikti tik vieną kartą. Jei nesate tikri, kokios informacijos iš jūsų dar reikalaujama, susisiekite su ECHA pagalbos tarnyba. Jei antras bandymas pateikti dokumentaciją yra nesėkmingas, turėsite pateikti naują dokumentaciją. Sumokėtas registracijos mokestis nebus grąžintas.

 

3. Registracijos mokesčio sąskaita faktūra

Per techninio išsamumo patikrą REACH-IT sistemoje gausite registracijos mokesčio sąskaitą faktūrą. Sąskaitą faktūrą privalote apmokėti iki nurodytos dienos.

Jei iki sąskaitoje faktūroje nurodyto termino nesumokėsite viso mokesčio, jūsų dokumentacija bus atmesta ir turėsite pateikti naują dokumentaciją. ECHA negali priimti pavėluotų mokėjimų. Jei mokestį sumokėsite per vėlai, jūsų registracija bus atmesta ir turėsite pateikti naują dokumentaciją. Dokumentacijos atmetimo atvejais ECHA negrąžina jokių sumokėtų mokesčių.

 

4. Sprendimas dėl registracijos

ECHA sprendimą dėl jūsų registracijos atsiųs per REACH-IT sistemą.

Jei techninio išsamumo patikros metu nenustatoma jokių trūkumų, o sąskaita faktūra yra apmokėta, laikoma, kad jūsų dokumentacija yra išsami ir jums suteikiamas registracijos numeris. Registracijos data yra pateikimo numerio iš ECHA gavimo diena.

Jei antros techninio išsamumo patikros metu jūsų dokumentacijoje randama trūkumų arba jeigu laiku nesumokate mokesčio, jūsų dokumentacija bus atmesta.

 

5. Dokumentacijoje pateikiamos informacijos skelbimas

ECHA savo svetainėje automatiškai paskelbs visą jūsų registracijos dokumentacijoje esančią nekonfidencialią informaciją. Galite prašyti informaciją pripažinti konfidencialia, tuomet ECHA įvertins tokį prašymą. Jei prašymas nebus tinkamai pagrįstas, informacija bus skelbiama. Skaitykite daugiau mūsų tinklalapyje Dokumentacijose pateikiamos informacijos paskelbimas.

Komunikacija su klientais

Po registracijos jums gali prireikti atnaujinti savo cheminės medžiagos saugos duomenų lapą.

Saugos duomenų lapai turi būti atnaujinami šiais atvejais:

  • kai turite naujos informacijos apie savo cheminės medžiagos keliamus pavojus arba jos keliamos rizikos valdymo priemones;
  • suteikus arba panaikinus autorizaciją, susijusią su jūsų cheminės medžiagos naudojimo būdu;
  • apribojus jūsų cheminės medžiagos naudojimą.

Po REACH registracijos atnaujinę savo saugos duomenų lapą, nepamirškite jame nurodyti registracijos numerio.