Skip to Content
Skip to Content

Praktiniai patarimai dėl dalijimosi duomenimis ir bendro pateikimo kartu su kitais tos pačios medžiagos registruotojais

Duomenimis dalijamasi ir informacija bendrai teikiama ne tam, kad kas nors gautų pelno, bet tam, kad faktinės išlaidos būtų padalytos visiems bendros registracijos dalyviams (jums, kitiems potencialiems registruotojams ir esamiems registruotojams), kuriems reikia tų duomenų.

Jūs ir kiti bendros registracijos dalyviai vykdo veiklą toje pačioje rinkoje. Turėtumėte kritiškai vertinti visą informaciją, kurią gaunate bendraudami su bendros registracijos dalyviais, su kuriais dalijatės išlaidomis.

Bendros registracijos dalyviai turi dėti visas pastangas, kad sąžiningai, skaidriai ir nediskriminuojant pasiektų susitarimą dėl dalijimosi duomenimis.

Dedant visas pastangas, kad būtų pasiektas susitarimas, reikia:

 • aiškiai įvardyti savo poreikius;
 • užduoti klausimus siekiant įsitikinti, kad kaina nustatyta sąžiningai, skaidriai ir nediskriminuojant;
 • prašyti paaiškinimo kilus nesusipratimams;
 • pateikiant pagrįstus argumentus ginčyti elementus, dėl kurių nesutariama.

Praktiniai patarimai dėl dalijimosi duomenimis ir bendro pateikimo kartu su kitais tos pačios medžiagos registruotojais

Derybinis patarimas

Paveikslas

Dėkite visas pastangas, kad pasiektumėte susitarimą. Šie patarimai, ką daryti ir ko nedaryti, gali padėti jums sėkmingai užbaigti derybas.

Patarimai, ką daryti ir ko nedaryti

Žinokite savo poreikius

Paveikslas

Informacijai keliamus reikalavimus, taikomus jūsų gaminamos arba importuojamos cheminės medžiagos kiekiui tonomis (1–10 arba 10–100 tonų per metus) ir registracijos tipui (standartinė arba tarpinė), palyginkite su jūsų jau turimais duomenimis.

Informacijai keliami reikalavimai

Praktiniai patarimai

 

1. Aiškiai prašykite to, ko jums reikia

Pirmiausia kito bendros registracijos dalyvio turite paprašyti nurodyti jums reikalingos informacijos, pvz., duomenų, susijusių su jūsų ketinamu registruoti kiekiu tonomis (atsižvelgiant į registracijos rūšį), kainą.

Galite susitarti dėl prieigos prie atskirų tyrimų arba visų duomenų, kurie jau buvo pateikti. Jei jums reikalinga tik prieiga prie bendrai teikiamos informacijos, bet ne prie kurių nors duomenų, turite susitarti, kaip iš pagrindinio registruotojo gausite prieigos raktą.

Kainą paprastai sudaro išlaidos, susijusios su duomenimis, ir administracinio darbo išlaidos.

Paprastai jums bus suteikta galimybė įsigyti sutikimo raštą, leidžiantį jums remtis duomenimis, kurių jums reikia atliekant registraciją. Tai gali padėti išvengti ilgų ir išsamių derybų ir palengvinti registraciją pasinaudojant dokumentais, kuriuos jau naudojo ir rengė kiti bendros registracijos dalyviai. Jei sutinkate mokėti siūlomą kainą, galite tęsti savo registraciją. 

Jei jums kyla klausimų arba nesutinkate su tuo, kaip buvo nustatyta kaina, turite teisę prašyti pateikti paaiškinimus ir pagrindimus.

 

2. Įsitikinkite, kad mokate tik už tuos duomenis, kurių jums reikia

Turite mokėti tik už tuos duomenis, kurie jums iš tikrųjų reikalingi registracijos tikslais.

Neprivalote mokėti už:

 • jau turimus duomenis, reikalingus jums taikomam reikalavimui įvykdyti (įvertis);
 • duomenis, kurie jums nereikalingi, atsižvelgiant į jūsų registruojamą kiekį tonomis;
 • duomenis, kurie jums nereikalingi, atsižvelgiant į jūsų registracijos rūšį (pvz., kai registruojamos tarpinės cheminės medžiagos, kurioms taikomos griežtai kontroliuojamos sąlygos);
 • daugiau nei prieš 12 metų pateiktus duomenis apie chemines medžiagas, kurių EB numeriai prasideda skaitmeniu 4, nes tokiais duomenimis galima naudotis nemokamai.

Jūs:

 • privalote prašyti dalytis duomenimis, susijusiais su bandymais su stuburiniais gyvūnais;
 • galite prašyti dalytis duomenimis, nesusijusiais su bandymais su stuburiniais gyvūnais;
 • privalote dalytis savo duomenimis, jei to prašo kiti bendros registracijos dalyviai.

Paprašę suteikti prieigą prie bet kokios rūšies duomenų, jūs kartu su kitais bendros registracijos dalyviais turite dėti visas pastangas, kad sąžiningai, skaidriai ir nediskriminuojant pasiektumėte susitarimą.

Jei norite remtis ne bendros registracijos dalyvių, o kitais duomenimis, pvz., dėl to, kad jų duomenys nėra pakankamai kokybiški arba išsamūs, arba dėl to, kad jūs turite lygiaverčius duomenis ir nenorite dar kartą už juos mokėti, galite apsvarstyti galimybę informaciją dėl konkretaus įverčio teikti atskirai pateikdami savo duomenis. 

Tačiau nepamirškite, kad vis tiek turite išlikti tos pačios bendros registracijos dalyvis. Kartais vietoj naudojimosi bandymų duomenimis galite apsvarstyti galimybę atsisakyti teikti duomenis, taikyti netiriamuosius metodus ir analogiją, jeigu tai moksliškai pagrįsta. 

 

3. Išsiaiškinkite, ką gausite sumokėję pinigus

Jums reikia įgyti bent jau teisę remtis duomenimis, kurie yra reikalingi jūsų registracijai. Turite įsitikinti, kad ši teisė apima visus jūsų poreikius, susijusius su registracija, įskaitant, pvz., saugos duomenų lapų parengimą ir rizikos valdymo priemonių kūrimą. Tačiau taip pat galite derėtis dėl galimybės gauti spausdintas tyrimų dokumentų kopijas arba dėl teisės naudoti duomenis kitais tikslais nei nustatyta REACH reglamente.

Jums taip pat reikalinga prieiga prie bendrai teikiamos informacijos. Iš esmės tai reiškia, kad pagrindinis registruotojas suteikia prieigos raktą (slaptažodį), kuris REACH-IT sistemoje jums leidžia tapti bendro informacijos teikimo grupės nariu. Savo registracijos dokumentaciją visada turite teikti kaip bendrai teikiamos informacijos grupės narys, net jeigu nesidalijate kai kuriais arba visais pagrindinio registruotojo pateiktais duomenimis. Jums vis tiek gali tekti sumokėti savo dalį už galimybę naudotis bendra registracijos dokumentacija ir prieigos rakto suteikimą.

Taip pat galite apsvarstyti galimybę susitarti dėl toliau nurodytų dalykų, atsižvelgdami į tai, kad nei jūs, nei kiti bendros registracijos dalyviai neprivalo jų parduoti:

 • cheminės saugos ataskaitos (angl. CSR).

Jei registruojamos cheminės medžiagos kiekis yra didesnis nei 10 tonų per metus, turite pateikti CSR. Šią ataskaitą galite nusipirkti iš bendros registracijos dalyvio arba parengti patys. Jei nuspręsite rengti savo CSR, neturėtumėte mokėti jokių išlaidų, kurias kiti bendros registracijos dalyviai patyrė rengdami savo CSR. Jei registruojamos cheminės medžiagos kiekis yra 1–10 tonų per metus, CSR rengti nereikia;

 • cheminės medžiagos saugaus naudojimo gairių.

Kadangi registruojant 1–10 tonų per metus kiekį, cheminės saugos ataskaitos rengti nereikia, turėsite pateikti daugiau informacijos savo registracijos dokumentacijos skirsnyje, kuriame nurodomos saugaus naudojimo rekomendacijos. Saugaus naudojimo rekomendacijos turi atitikti saugos duomenų lapus, kuriuos perduodate savo klientams. Galite apsvarstyti galimybę kartu su kitais bendros registracijos dalyviais pasidalyti cheminės medžiagos saugaus naudojimo gairių rengimo išlaidomis.

 

4. Prašykite išskaidyti išlaidas į sudėtines dalis

Išlaidomis turi būti dalijamasi sąžiningai, skaidriai ir nediskriminuojant. Kad galėtumėte įvertinti, ar laikomasi šio reikalavimo, jums reikalinga informacija apie atskirus kainos elementus. Galite prašyti išskaidyti išlaidas, taip pat paaiškinti, kaip buvo apskaičiuota bendra išlaidų suma.

Šis išskaidymas yra privalomas ir jame turi būti nurodytos su duomenimis susijusios išlaidos (pagal kiekvieną įvertį) ir administracinio darbo išlaidos. Kiekvienas elementas turi būti pagrįstas, o kaina turi atitikti informaciją, kurios jums reikia atliekant savo registraciją.
 
Turite teisę prašyti išskaidyti išlaidas ir gauti tokį išskaidymą. Norint gauti tokį išskaidymą nebūtina įvykdyti jokių išankstinių sąlygų. Jūs negalite būti verčiamas mokėti užstatą, pasirašyti susitarimą dėl informacijos neatskleidimo arba mokėti papildomą mokestį už tokią informaciją.

Be to, turite teisę prašyti pateikti daugiau informacijos, jeigu jums pateiktas išlaidų išskaidymas nėra pakankamai išsamus. Tačiau tam tikrais atvejais ypač išsamų išlaidų išskaidymą gali būti sudėtinga pateikti, be to, jis gali būti nenaudingas. Galite vieningai nuspręsti laikytis pragmatiško požiūrio ir neskaidyti tam tikrų arba visų elementų – galbūt tai padės sumažinti kainą.

 

 

5. Išanalizuokite išskaidytas išlaidas

Pirma išlaidų kategorija – duomenų išlaidos. Šios išlaidos gali apimti bandymo išlaidas, prieigos prie reikalingų duomenų įsigijimo išlaidas arba jums taikomo informacijai keliamo reikalavimo įvykdymo taikant netiriamąjį metodą išlaidas. 

Jeigu nėra už tam tikrą išlaidų elementą išrašytų sąskaitų faktūrų, vertę galima nustatyti remiantis pakartotinio bandymo išlaidomis arba kitokiais skaičiavimais. 

Antra išlaidų kategorija – administravimo išlaidos. Šios išlaidos gali būti susijusios su bendru informacijos apie cheminę medžiagą apsikeitimo forumo (SIEF) administravimu ir bendru informacijos teikimu.

Būtina dalytis su informacijai keliamu reikalavimu susijusiomis duomenų išlaidomis ir administravimo išlaidomis. 

Su duomenimis susijusias išlaidas ir administravimo išlaidas ne visada įmanoma griežtai atskirti. Vis dėlto visi išlaidų elementai turėtų būti pagrįsti, kad galėtumėte nustatyti, kurios jų dalys yra susijusios su jums taikomais informacijai keliamais reikalavimais. Žr. Dalijimosi duomenimis rekomendacijų III priedą, kuriame pateikiami su duomenimis susijusių išlaidų ir administravimo išlaidų pavyzdžiai. 

6. Įsitikinkite, kad sumokate tik susijusias administravimo išlaidas

Tam tikros administravimo išlaidos gali būti susijusios su konkrečiais duomenimis. Pavyzdžiui, literatūros paieškos arba atsisakymo pateikti duomenis pagrindimo rengimo išlaidos akivaizdžiai susijusios su įverčiu, o ne su visa dokumentacija.

Kadangi privalote mokėti tik už tuos duomenis, kurių jums iš tikrųjų reikia, neprivalote apmokėti su konkrečiu įverčiu susijusių administravimo išlaidų, jeigu jos susijusios su įverčiu, kuris jums nereikalingas arba kurį jau turite.

Tačiau tam tikros administravimo išlaidos yra susijusios ne su konkrečiais duomenimis, bet su bendru SIEF administravimu ir bendru informacijos teikimu. Pavyzdžiui, bendradarbiavimo SIEF arba prieigos prie bendrai teikiamos informacijos (prieigos rakto) valdymo išlaidos visiems nariams gali būti taikomos vienodai.

Bet kuriuo atveju turite teisę žinoti, kaip šios išlaidos padalijamos. Be to, visos išlaidos turi būti pagrįstos.

 

 

7. Aptarkite išlaidų kompensavimo schemą

Jūsų išlaidų dalis priklauso nuo to, kiek bendros registracijos dalyvių dalijasi duomenimis. Yra didelis skirtumas, ar išlaidas dalijasi du registruotojai, ar du šimtai.

Bendros registracijos dalyvių, kurie dalysis išlaidas, skaičius derantis gali būti tiksliai nežinomas. Tai reiškia, kad kaina gali būti apskaičiuojama remiantis dabartiniu bendros registracijos dalyvių skaičiumi. Dabartinį bendros registracijos dalyvių skaičių galite patikrinti ECHA svetainėje, o atlikę registraciją jį galite stebėti REACH-IT sistemoje.

Išlaidų kompensavimo schema yra privaloma ir ja užtikrinama, kad išlaidos būtų padalijamos vienodai. Kaskart naujam potencialiam registruotojui įgijus prieigą prie duomenų, kiekvieno bendros registracijos dalyvio išlaidos turėtų sumažėti. Būtina susitarti, kada ir kokiu dažnumu bus perskaičiuojama kaina.

Tačiau išlaidų kompensavimo schemos įgyvendinimas gali kainuoti daugiau nei galima kompensacija. Tokiu atveju galite vieningai nuspręsti nenustatyti išlaidų kompensavimo schemos – taip galbūt dar labiau sumažinsite kainą. Norėdami atsisakyti pareigos nustatyti išlaidų kompensavimo schemą, turite gauti kiekvieno registruotojo sutikimą, įskaitant būsimus registruotojus, kurie turi teisę prašyti nustatyti išlaidų kompensavimo schemą net jeigu visi ankstesni registruotojai nusprendė tokios schemos nenustatyti. 

 

 

8. Prašykite pateikti informaciją apie taikytą išlaidų apskaičiavimo metodą

Bendros registracijos dalyviai gali susitarti dėl bet kokio jiems tinkamo išlaidų pasidalijimo metodo. Pavyzdžiui, gali būti remiamasi įsigijimo išlaidomis arba atkuriamosiomis išlaidomis. Įsigijimo išlaidos grindžiamos faktinėmis sąskaitomis faktūromis, o atkuriamosios išlaidos – tokio pat bandymo pakartotinio atlikimo išlaidomis.

Aiškiausias dalijimosi duomenimis būdas yra toks, pagal kurį kiekvienas registruotojas sumoka savo dalį už sau reikalingą informaciją. 

Be to, bendros registracijos dalyviai gali prašyti padidinti arba sumažinti bendrą kainą. Šiais klausimais turi būti sutariama tarpusavyje. 

Daugiau informacijos pateikta informaciniame biuletenyje apie tipinius išlaidų elementus, kurie turi būti aptarti dalijimosi duomenimis procese.

Bet kuriuo atveju svarbu, kad suprastumėte taikomą metodą. Kilus abejonių, turite teisę prašyti pateikti išsamesnę informaciją ir pagrindimus.

 

9. Susitarkite dėl būsimų išlaidų

Negalite būti verčiamas iš anksto sumokėti tikėtinų išlaidų, kurios gali būti patiriamos vėliau.

Tačiau turite susitarti su kitais bendros registracijos dalyviais, kad nustatytumėte sistemą, kuri apimtų tikėtinas būsimas išlaidas, pvz., susijusias su savanoriškais dokumentacijos atnaujinimais arba tyrimų, kurių reikalaujama atliekant dokumentacijos vertinimą, atlikimu. Užtikrinkite, kad pagal šį susitarimą mokėtumėte tik už tai, ko jums reikia REACH reglamento reikalavimų įvykdymo tikslais. Daugiau informacijos pateikiama Dalijimosi duomenimis rekomendacijų 5.5.5 skyriuje „Nauji tyrimai“. 

 

10. Aptarkite mokėjimo metodus

Registruotojai gali laisvai susitarti dėl bet kokių pageidaujamų mokėjimo būdų. Teisinių įpareigojimų, pagal kuriuos būtų reikalaujama taikyti kokias nors ypatingas sąlygas mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ), nėra, tačiau svarbu, kad derybos būtų vykdomos atsižvelgiant į konkrečią situaciją. Tai gali būti daroma siekiant įvykdyti REACH reglamente nustatytą reikalavimą dėti visas pastangas. Pavyzdžiui, galite susitarti dėl mokėjimo dalimis.

Ką daryti, jei ...?

Dažniausiai jums ir jūsų bendros registracijos dalyviams pavyks susitarti taip, kad būtų patenkintos abi derybų šalys. Tačiau derantis gali pasitaikyti ir sudėtingų atvejų.

 

Ką daryti, jei negaunu atsakymo?

Bandykite susisiekti kitais būdais ir saugokite įrašus – siųskite registruotus laiškus, skambinkite telefonu, išsiaiškinkite kitus atsakingus asmenis įmonėje ir pan. Jeigu žinutė pasiekia adresatą, tačiau vis tiek negaunate atsakymo, nusiųskite priminimą nurodydami atsakymo terminą, ir informuokite, kad jei jūsų prašymas nebus patenkintas, skundą pateiksite ECHA. 

 

Ką daryti, jei atsakyme neatsakyta į mano klausimus?

Pakartokite savo klausimus ir pabrėžkite, kad jei iki tam tikros datos negausite atsakymo, tai bus laikoma neskaidria praktika arba vengimu dėti visas pastangas. Be to, praneškite, kad jeigu jūsų prašymo nebus paisoma, ECHA pateiksite skundą.

 

Ką daryti, jei siūloma kaina man nepriimtina?

Siūlomą kainą turite ginčyti pateikdami objektyvius argumentus. Galite, pvz., nurodyti kitos laboratorijos alternatyvų kainos pasiūlymą, ginčyti atskirų elementų išlaidas, priedus ir nuolaidas arba pasiūlyti kitą kainą ir paaiškinti, kodėl manote, kad ji yra tinkamesnė. 

Atkreipkite dėmesį į tai, kad nors pasiūlyta kaina jums gali būti per didelė, ją galima objektyviai pagrįsti faktiniais duomenimis. Nors dalijimasis duomenimis ir bendras informacijos teikimas pagal REACH reglamentą yra „nepelninga veikla“, sąžiningai pasidalijant išlaidas vis tiek reikalaujama, kad kiekvienas registruotojas sumokėtų savo registracijos išlaidų dalį.

Daugiau informacijos pateikta informaciniame biuletenyje apie tipinius išlaidų elementus, kurie turi būti aptarti dalijimosi duomenimis procese.

 

 

Ką daryti, jei viskas atlikta sąžiningai, skaidriai ir nediskriminuojant, tačiau vis tiek neišgaliu mokėti nustatytos kainos?

Jei manote, kad išlaidos yra pagrįstos, tačiau vis tiek neišgalite jų sumokėti, galite kreiptis patarimo dėl alternatyvių finansavimo šaltinių – jais gali būti jūsų sektoriaus organizacijos arba vietos valdžios institucijos.

 

Ką daryti, jei pateikęs visus savo kausimus vis tiek esu įsitikinęs, kad kaina apskaičiuota nesilaikant sąžiningumo, skaidrumo ir nediskriminavimo principų?

Bendros registracijos dalyviams būtinai pateikite aiškią informaciją, kodėl manote, kad kaina nustatyta nesilaikant sąžiningumo, skaidrumo ir nediskriminavimo principų.  Jei su kitais bendros registracijos dalyviais vis tiek negalite susitarti dėl dalijimosi duomenimis ir išlaidų pasidalijimo, ir dėl prieigos prie bendrai teikiamos informacijos (prieigos rakto), kraštutiniu atveju jūsų atvejį gali įvertinti ECHA. Pateikti skundą ECHA nieko nekainuoja, teisininko pagalba nebūtina. Jūsų bus paprašyta tik pateikti visus turimus derybų dokumentus.

Prieš pateikdami skundą ECHA, turite įsitikinti, jog galėsite įrodyti, kad siekdami susitarimo dėjote visas pastangas ir kad kitai šaliai tiesiogiai išdėstėte visus jums susirūpinimą keliančius klausimus. 

Pradėjusi nagrinėti skundą, ECHA įvertina pastangas, įdėtas siekiant susitarti dėl sąžiningo, skaidraus ir nediskriminacinio dalijimosi duomenimis ir jų išlaidomis ir prieigos prie bendrai teikiamos informacijos (prieigos rakto). 

ECHA nevertina pačios kainos ar jos tinkamumo. Jei ECHA nustato, kad įdėjote visas pastangas, kad būtų pasiektas susitarimas, o kiti bendros registracijos dalyviai to nepadarė, ji gali suteikti jums leidimą remtis ginčijamais duomenimis ir suteikti prieigą prie bendrai teikiamos informacijos (saugumo raktą).

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)


Route: .live1