Przejdź do komentarzy
Przejdź do komentarzy

Rejestracja

Rejestracja następuje wówczas, gdy przesyłają Państwo do ECHA dokumentację pokazującą, że substancja jest bezpiecznie stosowana w całym łańcuchu dostaw, co zapewnia ochronę zdrowia ludzkiego i środowiska.

To, jaką dokumentację mają Państwo obowiązek przesłać, jest uzależnione od ilości substancji wprowadzanej do obrotu, zagrożeń związanych z substancją oraz od tego, czy substancja jest wykorzystywana wyłącznie jako półprodukt w procesie wytwarzania innej substancji w ściśle kontrolowanych warunkach, czy też nie.

Dokumentację należy dostarczyć w formie dokumentacji rejestracyjnej. Dokumentacja rejestracyjna zawiera opis zastosowań substancji, właściwości fizyko-chemiczne, ekotoksykologiczne i toksykologiczne oraz ocenę zagrożenia i ryzyka pokazujące, w jaki sposób kontroluje się ryzyka stwarzane wskutek stosowania substancji.

Rejestracje przesyła się w formacie IUCLID za pomocą narzędzia zwanego REACH-IT. W większości przypadków wnieść opłatę rejestracyjną.

 

 

Rejestracja dotyczy substancji

Każda substancja wymaga odrębnej rejestracji. Jeżeli posługują się Państwo mieszaninami substancji, na przykład detergentami lub farbami, lub wyrobami, z których uwalniane są substancje, zarejestrować poszczególne substancje znajdujące się w mieszaninie lub wyrobie.

również zidentyfikować i nazwać swoje substancje zgodnie z jednakowymi regułami i kryteriami, aby mogli Państwo sprawdzić, czy substancje są tożsame z substancjami innych przedsiębiorstw. W takim przypadku przeprowadzić wspólną rejestrację.

 

Mają Państwo obowiązek wspólnej rejestracji z innymi przedsiębiorstwami
Istnieją dwa odrębne ostateczne terminy rejestracji

Pierwsze kroki

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)


Route: .live2