Określanie identyczności substancji

Przedsiębiorstwa produkujące i importujące tę samą substancję muszą dokonać wspólnej rejestracji. W przeciwnym razie nie powinny jej dokonywać. Jak można ustalić czy substancje są takie same?

W przypadku dobrze określonej substancji należy zastosować zasady ogólne ujęte w poradniku.

Zastosuj zasady ogólne opisane w części 5 Poradnika dotyczącego identyfikacji i nazywania substancji na podstawie rozporządzeń REACH i CLP:

  1. Dobrze określone substancje uznaje się za takie same, jeżeli zawierają takie same składniki główne – ich identyczność jest określona przez ich skład.
  2.  Substancja jednoskładnikowa to substancja, której główny składnik stanowi co najmniej 80% substancji.
  3. Substancja wieloskładnikowa to substancja, której co najmniej dwa składniki stanowią od 10% do 80%, a żaden z nich nie przekracza 80%.
  4. Stopień czystości substancji nie ma wpływu na identyczność.
  5. Zanieczyszczenia wynikające z procesu produkcji mogą różnić się w przypadku identycznych substancji.
  6. Substancje klasyfikowane jako gatunki techniczne, analityczne lub czyste są identyczne, jeżeli zawierają taki sam główny składnik lub takie same główne składniki.
  7. Jednakowe substancje mogą mieć różny profil czystości/zanieczyszczeń w zależności od ich klasy.

Przy ocenie możliwości dokonania wspólnej rejestracji z innymi przedsiębiorstwami można dojść do trzech różnych wniosków:

  1. zdecydowanie możliwa jest wspólna rejestracja, ponieważ substancje zawierają taki sam główny składnik lub takie same główne składniki;
  2. zdecydowanie niemożliwa jest wspólna rejestracja, ponieważ substancje nie zawierają takiego samego głównego składnika lub takich samych głównych składników;
  3. wspólna rejestracja substancji jest możliwa w uzasadnionych przypadkach. Na przykład jeżeli substancje znajdują się na granicy między substancją jedno- i wieloskładnikową.

W przypadku substancji UVCB należy poszukać przykładów i wskazówek dla konkretnej branży.

W przypadku substancji o nieznanym lub zmiennym składzie, złożonych produktów reakcji lub materiałów biologicznych (UVCB) nie ma wspólnej podstawy uprawniającej do wspólnej rejestracji substancji.

Zapoznaj się z bardziej szczegółowymi informacjami dotyczącymi możliwości lub braku możliwości wspólnej rejestracji dwóch substancji UVCB w Poradniku dotyczącym identyfikacji i nazywania substancji na podstawie rozporządzeń REACH i CLP. Przy tych ustaleniach zasadniczymi czynnikami są skład, źródło i proces produkcji.

Można również zapoznać się ze stronami zawierającymi pomoc dla konkretnej branży na stronie internetowej ECHA. Wskazówki dla konkretnej branży wraz z oficjalnym poradnikiem ECHA mogą pomóc w prawidłowej identyfikacji substancji i uzyskaniu zgodności z REACH w zakresie identyfikacji substancji. Pomoże to również podjąć decyzje o identyczności substancji.