Dostosowanie do wymogów w zakresie standardowych informacji

Skorzystanie z dostosowania wymagań oznacza możliwość ominięcia danego badania na podstawie ogólnych bądź konkretnych reguł dotyczących jednego wymagania w zakresie informacji.

Ogólne zasady dostosowywania wymagań mogą wynikać z jednej z trzech przyczyn:

  1. badanie nie jest niezbędne z naukowego punktu widzenia;
  2. badanie nie jest możliwe do wykonania z technicznego punktu widzenia;
  3. badanie nie jest konieczne ze względu na brak albo niewystępowanie istotnego narażenia.

Te ogólne zasady szerzej objaśniono w załączniku XI.

Ponadto konkretne zasady dotyczące każdego z wymagań w zakresie informacji podano w drugiej kolumnie załączników VII–X.

W zależności od właściwości substancji i dostępnych informacji niektóre z testów lub badań nie mogą być wykonywane albo nie muszą być wykonywane.

Właściwość substancji Badanie niewymagane
Gazy 7.3. Temperatura wrzenia
7.4. Gęstość względna
7.14. Granulometria
Ciecze 7.14. Granulometria
Substancje nieorganiczne 7.8. Współczynnik podziału
7.9. Temperatura zapłonu
9.2.1.1. Szybka biodegradacja
Nadtlenki organiczne 7.13. Właściwości utleniające
Uleganie samozapłonowi w powietrzu lub w kontakcie z wodą lub wilgocią w temperaturze pokojowej 8.1. Działanie uczulające/drażniące na skórę
8.2. Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy
8.3. Działanie uczulające na skórę
Mocny kwas/mocna zasada 8.1. Działanie żrące/drażniące na skórę
8.2. Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy
8.3. Działanie uczulające na skórę

 

Przykłady wpływu wyników niektórych badań albo warunków stosowania na brak konieczności prowadzenia badań:

Wyniki badania albo warunki stosowania Badanie niewymagane
Temperatura topnienia przekracza 300°C 7.5. Prężność par
Uleganie łatwemu utlenianiu w wodzie 7.7. Rozpuszczalność w wodzie
Klasyfikacja jako substancja niedziałająca toksycznie w kontakcie ze skórą 8.1. Działanie żrące/drażniące na skórę
Klasyfikacja jako substancja wywołująca poważne uszkodzenie oczu 8.2. Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy
Dostępność odpowiednich informacji potrzebnych do klasyfikacji i oznakowania według zagrożeń dla środowiska 9.1.1. Toksyczność krótkotrwała dla bezkręgowców
Nie dochodzi do uwolnienia do oczyszczalni ścieków 9.1.4. Hamowanie oddychania osadów czynnych

 

Pełne omówienie można znaleźć w „Praktycznym przewodniku dla menedżerów MŚP i koordynatorów REACH” oraz załącznikach VII–X do REACH.

Co ważne, pominięcie badania na zwierzętach nie może mieć negatywnych skutków dla bezpiecznego stosowania substancji. Dlatego każde wykorzystane dostosowanie wymagań — zamiast złożenia informacji standardowych — wymaga ważnego i udokumentowanego uzasadnienia.