Dostosowanie do wymogów w zakresie standardowych informacji

Dostosowanie oznacza, że zamiast wykonywania testu można przedstawić uzasadnienie oparte na pewnych zasadach ogólnych bądź szczególnych.

Na ogół dostosowania można wykonywać z trzech różnych powodów:

  1. Gdy testy nie są konieczne z naukowego punktu widzenia
  2. Gdy testy nie są technicznie możliwe do wykonania
  3. Gdy testy nie są konieczne ze względu na wykazane niskie narażenie

Te zasady ogólne są wyszczególnione w załączniku XI do rozporządzenia REACH. Zasady szczególne oraz możliwości dostosowania poszczególnych wymogów informacyjnych wyszczególniono w kolumnie 2 załączników od VII do X do rozporządzenia REACH. Każde dostosowanie, jakie zostanie zastosowane zamiast przedłożenia standardowych informacji, wymaga ważnego i udokumentowanego uzasadnienia.

Nowe badania na zwierzętach kręgowych należy wykonywać tylko w ostateczności, po wyczerpaniu wszystkich innych źródeł danych. Należy jednak pamiętać o tym, że decyzję o nieprzeprowadzeniu badań na zwierzętach można podjąć jedynie wówczas, gdy nie będzie to zagrażało bezpieczeństwu stosowania danej substancji.

Testów wykonywanych w celu uzyskania poszczególnych informacji można uniknąć, jeśli wykonanie danego testu jest technicznie niemożliwe ze względu na właściwości substancji. Przykładowe niewymagane testy są przedstawione poniżej:

Właściwości substancji Test niewymagany
Gazy 7.3. Temperatura wrzenia
7.4. Gęstość względna
7.14. Granulometria
Ciecze 7.14. Granulometria
Substancje nieorganiczne 7.8. Współczynnik podziału
7.9. Temperatura zapłonu
9.2.1.1. Podatność na biodegradację
Nadtlenki organiczne 7.13. Właściwości utleniające
Substancje ulegające samozapłonowi w powietrzu lub w kontakcie z wodą lub wilgocią w temperaturze pokojowej 8.1. Działanie żrące/drażniące na skórę
8.2. Poważne uszkodzenie oczu/ działanie drażniące na oczy
8.3. Działanie uczulające na skórę
Mocny kwas/zasada 8.1. Działanie żrące/drażniące na skórę
8.2. Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy
8.3. Działanie uczulające na skórę

 

Niektóre wyniki testów lub warunki stosowania powodują, że nie ma konieczności wykonywania danego testu. Przykładowe niewymagane testy są przedstawione poniżej:

Wynik testu lub warunki stosowania Test niewymagany
Temperatura topnienia powyżej 300°C 7.5. Ciśnienie pary
Łatwe utlenianie się w wodzie 7.7. Rozpuszczalność w wodzie
Substancja klasyfikowana jako niewykazująca ostrej toksyczności w kontakcie ze skórą 8.1. Działanie żrące/drażniące na skórę
Substancja klasyfikowana jako wykazująca działanie żrące na skórę 8.5. Toksyczność ostra
Dostępne są odpowiednie informacje na temat klasyfikacji środowiskowej i oznakowania 9.1.1. Toksyczność krótkoterminowa dla bezkręgowców
Niewystępowanie emisji do oczyszczalni ścieków 9.1.4. Hamowanie oddychania osadów czynnych

 

 

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)