Wymagania w zakresie informacji: Od 10 do 100 ton rocznie

Aby zarejestrować substancję w przedziale 10–100 ton, należy podać informacje określone w kolumnie pierwszej załączników VII i VIII do REACH, obejmujące niektóre dane fizykochemiczne, informacje toksykologiczne i ekotoksykologiczne. Kolumna druga określa możliwości adaptacji dla określonych właściwości. Wymagany standardowy zestaw informacji można również dostosować do ogólnych zasad zawartych w załączniku XI.

Ponadto należy udokumentować wyniki oceny bezpieczeństwa chemicznego (chemical safety assessment – CSA) w raporcie bezpieczeństwa chemicznego (chemical safety report – CSR) zgodnie z wymogami załącznika I do REACH. Należy uzgodnić między współrejestrującymi, czy wiodący rejestrujący przedłoży CSR wspólnie lub czy poszczególni rejestrujący przedłożą własne CSR osobno. Ponadto najlepiej ustalić ze współrejestrującymi odpowiednią klasyfikację i oznakowanie.

Wiarygodne wnioski dotyczące klasyfikacji i oceny PBT/vPvB są podstawą dobrego CSA, ponieważ ocena narażenia i charakterystyka ryzyka zależą od klasyfikacji i spełnienia kryteriów PBT/vPvB.

Obowiązek sporządzenia propozycji przeprowadzenia badań ma również zastosowanie, gdy potencjalni rejestrujący, w wyniku zastosowania reguł w kolumnie drugiej załączników, proponują badania (wyższego rzędu) opisane w załącznikach IX lub X jako alternatywę dla standardowych wymagań załączników VII i VIII.