Wymagania w zakresie informacji: Od 10 do 100 ton rocznie

Aby zarejestrować substancję wytwarzaną lub importowaną w ilości od 10 do 100 ton rocznie, należy przedstawić informacje na temat jej właściwości fizykochemicznych, toksykologicznych i ekotoksykologicznych. Szczegółowe informacje można znaleźć w załącznikach VII i VIII do rozporządzenia REACH.

Na podstawie dostępnych danych należy uzgodnić z innymi firmami rejestrującymi odpowiednią klasyfikację i oznakowanie substancji.

Ponadto należy udokumentować wyniki oceny bezpieczeństwa chemicznego w raporcie bezpieczeństwa chemicznego. Załącznik I do rozporządzenia REACH zawiera ogólne postanowienia dotyczące przygotowywania raportów bezpieczeństwa chemicznego.

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)