Wymogi dotyczące informacji: Od 100 do 1000 ton rocznie

Aby zarejestrować substancję w przedziale 100–1000 ton, należy podać informacje określone w kolumnie pierwszej załączników VII–IX do REACH. Kolumna druga określa możliwości adaptacji dla określonych właściwości. Wymagany standardowy zestaw informacji można również dostosować do ogólnych zasad zawartych w załączniku XI.

Jeżeli badanie wymienione w załączniku IX (bez względu na to, czy obejmuje kręgowce) jest potrzebne do rejestracji i nie jest dostępne dla współrejestrujących, należy najpierw rozważyć wszystkie alternatywne podejścia w celu spełnienia wymagania informacyjnego. Tylko w przypadku gdy wymagania informacyjnego nie można spełnić w inny sposób, rejestrujący muszą uzgodnić i sporządzić propozycję przeprowadzenia badań, którą w ramach wspólnej dokumentacji rejestracyjnej przedłożą do rozpatrzenia przez ECHA. Oczekując na decyzję ECHA w tej sprawie, należy wdrożyć lub zalecić dalszym użytkownikom tymczasowe środki zarządzania ryzykiem.