Co należy wziąć pod uwagę w Państwa przedsiębiorstwie

Wykazanie bezpieczeństwa stosowania substancji w dokumentacji rejestracyjnej wymaga znacznego nakładu czasu, środków i wiedzy fachowej.

Konieczne będzie rozpoczęcie dialogu i — zwykle — podjęcie zobowiązań umownych wobec firm współrejestrujących, aby ustalić podział kosztów dotyczących niezbędnych danych o zagrożeniach i prac związanych z oceną ryzyka. Konieczne będzie też ustalenie sposobu przedstawienia tych informacji w dokumentacji rejestracyjnej.

Należy pamiętać, że proces rejestracji pozwala pokazać klientom postawę odpowiedzialnego dostawcy, który przyczynia się do bezpiecznego stosowania chemikaliów. 

 

1. Na jaki rynek przeznaczona jest substancja?

Znajomość potrzeb klientów
Należy poinformować klientów o zamiarze rejestracji odpowiednio wcześnie, aby poznać zapotrzebowanie na substancję.

Uwzględnienie perspektyw regulacyjnych dla danej substancji
Czy swoiste właściwości substancji mogą być zagrożeniem dla zdrowia ludzkiego lub środowiska? Jeśli tak — w najbliższej przyszłości substancja może zostać wycofana w ramach innych procesów REACH, jak np. udzielania zezwoleń.

2. W jaki sposób rejestracja w REACH wpłynie na prowadzoną działalność?

Wybór rodzaju rejestracji
Jaka jest planowana wielkość obrotu rejestrowanej substancji?  Czy rejestracja dotyczy wyłącznie półproduktu stosowanego w ściśle kontrolowanych warunkach? Dane zbierane w procesie rejestracji i koszt rejestracji znacznie różnią się w zależności od obrotu i rodzaju rejestracji.

Zebranie i ocena dostępnych danych na temat substancji
Zgodnie z rodzajem rejestracji konieczne będzie zebranie danych na temat substancji i jej wpływu na zdrowie ludzkie oraz środowisko. Jest to zadanie dla eksperta. Czy w przedsiębiorstwie dostępni są pracownicy, którzy będą mogli się tego podjąć, czy też proces ten trzeba będzie zlecić na zewnątrz?

Przygotowanie własnej dokumentacji rejestracyjnej
Choć oczekuje się, że większość informacji będzie składana wspólnie z innymi firmami, to pewne informacje musi przekazać każdy z rejestrujących. Konieczne jest podjęcie decyzji, czy takie informacje zostaną opracowane wewnętrznie, czy w ramach podzlecenia.

Wyliczenie opłaty rejestracyjnej REACH
Rejestracja REACH wymaga wniesienia opłaty do ECHA. Opłata zależy od wielkości obrotu, rodzaju rejestracji i wielkości firmy.

W przypadku małych i średnich przedsiębiorstw opłaty rejestracyjne są obniżone. Należy dokładnie sprawdzić, czy firma należy do tej kategorii — ECHA może na późniejszym etapie poprosić o przedłożenie stosownej dokumentacji w tym zakresie.

Dopasowanie zastosowań i warunków stosowania substancji w ramach zastosowań własnych i w łańcuchu dostaw
Czy istnieją zastosowania, które powinny pozostać poufne? W przypadku substancji rejestrowanej przy wielkości obrotu wynoszącej albo przekraczającej 10 ton rocznie należy samodzielnie przeprowadzić ocenę bezpieczeństwa chemicznego dla tej substancji.

Czy wiadomo, jakie są główne zastosowania substancji przez klientów? Jakie zastosowania będą podane w ramach rejestracji?

Czy przedsiębiorstwo dobrze zna swoich klientów i dostawców? Jeśli tak, to prawdopodobnie będzie można liczyć na ich pomoc w gromadzeniu informacji wymaganych do rejestracji. Jeśli zaś nie, to należy zarezerwować czas i zasoby, aby zdobyć potrzebne dane.

Czy przedsiębiorstwo przynależy do organizacji sektorowej? Jeśli tak — czy istnieje organizacja pracy w związku z gromadzeniem informacji o zastosowaniach? W innych przypadkach może być konieczne samodzielne przygotowanie takich informacji.

Zapewnienie aktualności rejestracji
Po dokonaniu rejestracji należy pamiętać o konieczności zapewnienia jej aktualności. Przykładowo: należy oceniać nowe zastosowania, aby potwierdzić, że są one bezpieczne i zostały ujęte w rejestracji. O aktualizacje mogą też poprosić stosowne władze. Należy zarezerwować zasoby pozwalające na takie aktualizacje.

3. Konieczność współpracy z innymi firmami

Wyszukiwanie współrejestrujących
Jeśli dla danej substancji występują współrejestrujący, to oczekuje się współdzielenia z nimi kosztu rejestracji. Zmniejszy to koszty ponoszone indywidualnie. Wspólna rejestracja zapobiega też powielaniu prac i badań na zwierzętach.

W niektórych sytuacjach rejestrujący daną substancję może być jednak tylko jeden. Oznacza to, że choć nie wydaje się środków na współpracę z innymi firmami, to wszystkie prace związane z rejestracją obciążają jeden podmiot.

Rozpoczęcie współpracy ze współrejestrującymi
Współrejestrujący muszą ustalić szczegóły współpracy.

W przypadku podjęcia współpracy w początkowej fazie konieczne będzie poświęcenie czasu i zasobów.

Jeśli substancja jest już zarejestrowana, to proces rejestracji jest zwykle szybszy i głównie obejmuje ustalenie kwestii dotyczących danych i współdzielenia kosztów z innymi rejestrującymi.

Współpraca ze współrejestrującymi
Ze współrejestrującymi należy ustalić treść wspólnej rejestracji. Oznacza to konieczność współpracy, jak np. uczestniczenie w spotkaniach lub konferencjach internetowych.

Ocena informacji posiadanych przez grupę współrejestrujących
Zależnie od rodzaju rejestracji i informacji określonych przez współrejestrujących konieczne jest przeanalizowanie wiarygodności i istotności takich informacji. To jest zadanie dla eksperta. We współpracy ze współrejestrującymi należy podjąć decyzję o podzleceniu tej czynności.

Negocjacje dotyczące współdzielenia danych
Właściciele danych mają prawo otrzymać za nie wynagrodzenie. Należy zarezerwować środki na takie negocjacje.

Uzyskiwanie brakujących informacji w celach rejestracji
Jeżeli przedsiębiorstwo lub współrejestrujący nie mają wszystkich danych wymaganych do rejestracji, to należy zdecydować o najlepszym sposobie uzupełnienia brakujących danych. Jest to zadanie dla eksperta. We współpracy ze współrejestrującymi należy podjąć decyzję o podzleceniu tej czynności.

Należy pamiętać, że badania na kręgowcach wykonuje się tylko w ostateczności.

Przygotowanie wspólnej dokumentacji rejestracyjnej
Informacje rejestracyjne należy wprowadzać do dokumentacji rejestracyjnej rubryka po rubryce. We współpracy ze współrejestrującymi należy podjąć decyzję o podzleceniu tej czynności.

Zapewnienie aktualności rejestracji
Po rejestracji należy pamiętać o konieczności zapewnienia aktualności części wspólnej. Ponadto o aktualizacje mogą też poprosić stosowne władze. Należy zarezerwować zasoby pozwalające na takie aktualizacje i ustalić ze współrejestrującymi proces aktualizacji.

 

4. Wewnętrzna organizacja pracy

Usprawnianie procesów wewnętrznych na potrzeby rejestracji REACH
Przygotowanie rejestracji może potrwać nawet rok. Jeżeli nie są dostępne informacje o zagrożeniach, czas ten może się jeszcze wydłużyć. W przypadku rejestrowania kilku substancji należy opracować jasny plan, aby móc zarządzać obciążeniem pracą.

Czy współpracownicy są zaznajomieni z REACH i jakie ma to znaczenie dla firmy? W dłuższej perspektywie korzystne może okazać posiadanie wewnętrznego systemu do śledzenia problemów związanych z REACH. Konieczne będzie prowadzenie np. fakturowania, sprzedaży i zaangażowanie współpracowników opracowujących karty charakterystyki.

Należy zaplanować sposób śledzenia ilości substancji wykorzystywanej w firmie. Dana substancja może być np. importowana z różnych krajów, wykorzystywana jako półprodukt i produkt właściwy albo importowana jako czysta substancja i jako składnik mieszanin — wszystkie te czynniki będą miały wpływ na poszczególne obowiązki.

Przewidywanie konieczności zmian kart charakterystyki
Nowe informacje gromadzone w procesie rejestracji mogą wymagać wprowadzenia zmian np. w klasyfikacji substancji, a także konieczność aktualizacji kart charakterystyki. Podczas aktualizacji karty charakterystyki konieczne jest dołączenie scenariuszy narażenia dla substancji niebezpiecznych rejestrowanych w ilości równej albo przekraczającej 10 ton rocznie.