Czy moja substancja wymaga rejestracji?

Po określeniu tożsamości Państwa substancji należy sprawdzić, czy musi zostać poddana rejestracji, czy też jest z niej zwolniona.

Na stronie internetowej ECHA można sprawdzić, czy Państwa substancja jest już zarejestrowana, co stanowi pierwszą wskazówkę, czy należy ją zarejestrować.

 

Krok 1. Należy sprawdzić, czy Państwa substancja jako taka jest zwolniona z rejestracji

Następujące substancje nie muszą być rejestrowane, bez względu na Państwa sposób ich stosowania:

 • Polimery: substancje spełniające definicję polimerów na mocy rozporządzenia REACH nie muszą być rejestrowane, ale w przypadku monomerów i innych substancji wykorzystywanych do wytwarzania polimerów rejestracja może być konieczna.
 • Substancje uwzględnione w załączniku V do rozporządzenia REACH: ten wykaz opisuje 13 szerokich kategorii substancji.
 • Substancje uwzględnione w załączniku IV do rozporządzenia REACH: ten wykaz zawiera 68 substancji niskiego ryzyka, zwykle pochodzenia naturalnego, w tym wodę.
 • Substancje promieniotwórcze: substancje emitujące promieniowanie powodujące konieczność ochrony ludzi i środowiska są uregulowane dyrektyw Euratom.
 • Substancje objęte zwolnieniami krajowymi ze względów obrony państwa.
Krok 2. Należy sprawdzić, czy zastosowanie Państwa substancji jest zwolnione z rejestracji.
Następujące substancje nie wymagają rejestracji w przypadku stosowania jedynie w określony poniżej sposób.
 
W przypadku, jeżeli mają Państwo dodatkowe zastosowania substancji, konieczne będzie ich zarejestrowanie.
 • Niewyodrębnione półprodukty: półprodukty, które w trakcie syntezy nie są celowo usuwane z urządzeń, w których przeprowadza się syntezę (z wyjątkiem pobierania próbek).
 • Substancje wykorzystywane do badań dotyczących produktów i procesu produkcji oraz ich rozwoju (PPORD): te substancje są zwolnione z obowiązku rejestracji przez pięć lat (dopuszcza się wydłużenie tego okresu), o ile działania PPORD zostaną zgłoszone do ECHA.
 • Substancje stosowane w żywności i paszach (w tym stosowane jako dodatki lub środki aromatyzujące).
 • Substancje (substancje czynne lub pomocnicze) stosowane w produktach leczniczych w medycynie lub weterynarii.
 • Substancje czynne stosowane w produktach biobójczych lub środkach ochrony roślin. Uznaje się je za już zarejestrowane.

 

Krok 3. Należy sprawdzić, czy Państwa substancja jest zwolniona z rejestracji ze względu na jej pochodzenie lub historię
Następujące substancje nie wymagają rejestracji:
 • Ponownie importowane substancje uprzednio zarejestrowane.
 • Substancje znajdujące się pod nadzorem celnym, przeznaczone do ponownego wywozu.
 • Odpady: substancje usuwane jako odpady (z gospodarstw domowych, usług i przemysłu), o których mowa w dyrektywie ramowej w sprawie odpadów, nie wymagają rejestracji, ale substancje wytwarzane wskutek odzysku odpadów zwykle wymagają rejestracji za wyjątkiem
 • Odzyskanych substancji uprzednio zarejestrowanych.
Następujące substancje są objęte szczególnymi postanowieniami na mocy rozporządzenia REACH, ale nie są zwolnione z rejestracji:
 
 • Nanocząsteczki.
 • Substancje niebędące substancjami niebezpiecznymi i substancje niesklasyfikowane.
 • Substancje zawarte w kosmetykach.
 • Materiały do kontaktu z żywnością.
 • Paliwa.
 • Substancje występujące w preparatach poniżej określonych progów stężenia.
 • Półprodukty wyodrębnione w miejscu wytwarzania lub transportowane.
 • Substancje wzbudzające szczególnie duże obawy.
 • Substancje podlegające procedurze udzielania zezwoleń lub ograniczeń.
 • Substancje zgłoszone przez inny podmiot na mocy dyrektywy 67/548/EWG.
Jeżeli uprzednio dokonali Państwo zgłoszenia, jest ono obecnie uznawane za rejestrację na mocy REACH i mają Państwo obowiązek utrzymywania aktualności tej rejestracji.

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)