Czy moja substancja wymaga rejestracji?

Po określeniu tożsamości substancji należy zweryfikować, czy wymaga ona rejestracji, czy też jest z niej zwolniona.

Na stronie ECHA można sprawdzić, czy dana substancja została już zarejestrowana. Jest to pierwsza wskazówka co do tego, czy substancję trzeba rejestrować.

 

Etap 1. Sprawdzenie, czy substancja jako taka jest zwolniona z rejestracji

Opisane poniżej substancje nie muszą być rejestrowane — niezależnie od ich zastosowań:

 • polimery: substancje spełniające definicję polimeru podaną w REACH nie muszą być rejestrowane, ale konieczna może być rejestracja monomerów i innych substancji stosowanych do wytwarzania polimerów,
 • substancje wymienione w załączniku V do REACH: na liście znajduje się 13 szeroko zdefiniowanych kategorii substancji,
 • substancje wymienione w załączniku IV do REACH: lista ta zawiera 68 substancji niskiego ryzyka, zwykle pochodzenia naturalnego, w tym także wodę,
 • substancje promieniotwórcze: substancje emitujące promieniowanie, przed którym należy chronić ludzi i środowisko, podlegają dyrektywie Euratom,
 • substancje podlegające odstępstwu krajowemu ze względu na interes obronny.
Etap 2. Sprawdzenie, czy zastosowanie substancji jest zwolnione z rejestracji
Nie trzeba rejestrować substancji, gdy są stosowane wyłącznie
 
 • jako niewyodrębnione półprodukty: półprodukty, których w trakcie syntezy nie usuwa się w zamierzony sposób z aparatury, w której prowadzi się syntezę (za wyjątkiem pobierania próbek),
 • w badaniach dotyczących produktów i procesu produkcji oraz ich rozwoju (PPORD): w przypadku zgłoszenia do ECHA czynności w ramach PPORD substancje są zwalniane z rejestracji na pięć lat (z możliwością przedłużenia),
 • w żywności lub paszach (w tym jako dodatki lub środki aromatyzujące),
 • w produktach leczniczych do stosowania u ludzi lub w weterynarii jako substancje czynne albo pomocnicze,
 • w produktach biobójczych lub środkach ochrony roślin jako substancje czynne. Substancje takie uznaje się za już zarejestrowane.

Jeżeli dana substancja jest stosowana w celach, które nie podlegają zwolnieniu, to należy ją zarejestrować w takich zastosowaniach.

 

Etap 3. Sprawdzenie, czy substancja jest zwolniona z rejestracji z powodu pochodzenia lub historii
Nie ma konieczności rejestracji następujących substancji:
 
 • już zarejestrowanych, eksportowanych i ponownie importowanych do EOG, 
 • podlegających dozorowi celnemu w świetle ponownego eksportu, 
 • odpadów — substancje usuwane jako odpady (z gospodarstw domowych, zastosowań profesjonalnych albo przemysłu) zgodnie z definicją w dyrektywie ramowej w sprawie odpadów nie muszą być rejestrowane, ale substancje wytwarzane w ramach regeneracji odpadów zwykle muszą być zarejestrowane, za wyjątkiem
 • substancji odzyskiwanych, które są już zarejestrowane.
W odniesieniu do następujących substancji stosuje się w ramach REACH przepisy szczegółowe, ale nie są one zwolnione z rejestracji: 
 
 • nanocząstki, 
 • substancje niestwarzające zagrożenia i substancje niesklasyfikowane, 
 • substancje w produktach kosmetycznych,
 • materiały wchodzące w kontakt z żywnością,
 • paliwa, 
 • substancje zawarte w mieszaninach w ilościach nieprzekraczających określonych stężeń granicznych,
 • półprodukty wyodrębniane w miejscu wytwarzania lub transportowane, 
 • substancje wzbudzające szczególnie duże obawy, 
 • substancje podlegające zezwoleniom lub ograniczeniom, 
 • substancje zgłoszone na mocy dyrektywy 67/548/EWG przez inne podmioty. 
W przypadku wcześniejszego zgłoszenia zgodnie z REACH takie zgłoszenie uznaje się teraz za rejestrację — wobec tego istnieje obowiązek zapewnienia aktualności rejestracji. 

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)