Od przedłożenia dokumentacji do decyzji

Po przedłożeniu dokumentacja przechodzi przez następujące etapy:

 

1. Weryfikacja reguł biznesowych

Weryfikacja reguł biznesowych ma na celu sprawdzenie, czy dokumentacja może być przetwarzana przez ECHA. ECHA weryfikuje przykładowo, czy dokumentacja jest sporządzona w odpowiednim formacie IUCLID oraz czy określone informacje administracyjne są zgodne z danym rodzajem przedłożenia.

Pomyślna weryfikacja reguł biznesowych oznacza, że dokumentacja została przyjęta do przetwarzania, natomiast nie świadczy ona o zakończeniu procesu rejestracji. Po pomyślnej weryfikacji reguł biznesowych przypisywany jest numer przedłożenia. Jest to numer referencyjny do wykorzystania we wszelkiej korespondencji dotyczącej rejestracji aż do czasu otrzymania numeru rejestracji.

W razie niepomyślnego przebiegu weryfikacji reguł biznesowych dokumentację trzeba poprawić i ponownie przedłożyć.

 

2. Weryfikacja kompletności technicznej

Jeżeli dokumentacja została przyjęta do przetwarzania, kolejnym etapem jest weryfikacja kompletności technicznej. Na tym etapie sprawdza się dokumentację, aby upewnić się, czy zawiera wszystkie informacje wymagane w rozporządzeniu REACH. Weryfikacja ta obejmuje ręczną weryfikację niektórych elementów, których nie można sprawdzić automatycznie. Jeżeli stwierdzone zostaną braki niektórych informacji, konieczne będzie ponowne przedłożenie kompletnej dokumentacji w określonych ramach czasowych.

Jeżeli dokumentacja nie przejdzie pomyślnej weryfikacji kompletności technicznej, dozwolona jest tylko jedna dodatkowa próba przedłożenia. W razie braku pewności co do informacji, które trzeba uzupełnić, należy skontaktować się z centrum informacyjnym ECHA. Niepowodzenie w drugiej próbie oznacza konieczność przedłożenia nowej dokumentacji. W tej sytuacji już wniesiona opłata rejestracyjna nie jest zwracana.

 

3. Faktura za opłatę rejestracyjną

W czasie kiedy przeprowadzana jest weryfikacja kompletności technicznej, za pośrednictwem REACH-IT przesyłana jest faktura za opłatę rejestracyjną, Faktura ta musi być opłacona we wskazanym terminie.

Jeżeli opłata nie zostanie uiszczona w pełni w terminie widniejącym na fakturze, dokumentacja zostanie odrzucona i konieczne będzie przedłożenie nowej. ECHA nie przyjmuje płatności wniesionych po wskazanym terminie. Jeżeli opłata zostanie wniesiona po terminie, rejestracja zostanie odrzucona i konieczne będzie przedłożenie nowej dokumentacji. W przypadku odrzucenia dokumentacji ECHA nie zwraca opłat.

 

4. Decyzja w sprawie rejestracji

ECHA przekazuje decyzję w sprawie rejestracji za pośrednictwem REACH-IT.

Jeżeli weryfikacja kompletności technicznej przebiegła pomyślnie, a faktura została opłacona, dokumentację uznaje się za kompletną i nadany zostaje numer rejestracji. Datą rejestracji jest dzień otrzymania od ECHA numeru przedłożenia.

Jeżeli dokumentacja po raz drugi nie przejdzie pomyślnej weryfikacji kompletności technicznej lub faktura nie zostanie opłacona w terminie, dokumentacja zostanie odrzucona.

 

5. Publikacja informacji zawartych w dokumentacji

ECHA automatycznie publikuje na swojej stronie internetowej wszelkie niepoufne informacje pochodzące z dokumentacji rejestracyjnej. Można złożyć wniosek o zachowanie poufności informacji, który zostanie oceniony przez ECHA. Jeżeli wniosek nie jest odpowiednio uzasadniony, informacje zostaną opublikowane. Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie internetowej Publikacja informacji zawartych w dokumentacji.

Komunikacja z klientami

Po uzyskaniu rejestracji może zaistnieć konieczność aktualizacji karty charakterystyki danej substancji.

Karty charakterystyki należy aktualizować w następujących sytuacjach:

  • kiedy dostępne są nowe informacje na temat zagrożeń lub środków zarządzania ryzykiem związanych z daną substancją;
  • kiedy udzielono lub odmówiono zezwolenia na dane zastosowanie substancji;
  • kiedy wprowadzono ograniczenia w stosowaniu danej substancji.

Jeżeli karta charakterystyki aktualizowana jest po rejestracji zgodnej z rozporządzeniem REACH, należy pamiętać o uwzględnieniu w niej numeru rejestracji.