Wymogi dotyczące informacji: 1000 ton rocznie lub więcej

W przypadku rejestracji substancji w ilościach co najmniej 1000 ton rocznie kolumna pierwsza załączników VII–X do rozporządzenia REACH zawiera standardowe wymagania dotyczące informacji, a kolumna druga określa możliwości dostosowania określonych właściwości. Wymagany standardowy zestaw informacji można również dostosować do ogólnych zasad zawartych w załączniku XI.

Jeżeli do rejestracji niezbędne jest badanie wskazane w załączniku X (niezależnie od tego, czy dotyczy ono zwierząt kręgowych), a nie jest dostępne dla współrejestrujących, potencjalni rejestrujący muszą najpierw rozważyć wszystkie podejścia alternatywne w celu spełnienia wymagania informacyjnego. Tylko w przypadku gdy wymagania informacyjnego nie można spełnić w inny sposób, rejestrujący muszą uzgodnić i sporządzić propozycję przeprowadzenia badań, którą w ramach wspólnej dokumentacji rejestracyjnej przedłożą do rozpatrzenia przez ECHA Oczekując na decyzję ECHA w tej sprawie, należy wdrożyć lub zalecić dalszym użytkownikom tymczasowe środki zarządzania ryzykiem.