Biocidinių produktų reglamentas

Biocidinių produktų reglamentu (BPR, Reglamentas (ES) Nr. 528/2012) nustatomas biocidinių produktų, kurie naudojami žmonėms, gyvūnams, medžiagoms arba gaminiams nuo kenksmingų organizmų, pvz., kenkėjų arba bakterijų, biocidinių produktų sudėtyje esančių veikliųjų medžiagų poveikiu apsaugoti, pateikimas rinkai ir naudojimas. Šiuo reglamentu siekiama pagerinti ES biocidinių produktų rinkos veikimą, kartu užtikrinant griežtą žmonių ir aplinkos apsaugą.

Šis teisės aktas priimtas 2012 m. gegužės 22 d. ir įsigalios 2013 m. rugsėjo 1 d.; kai kurioms nuostatoms taikomas pereinamasis laikotarpis. Šiuo reglamentu panaikinama Biocidinių produktų direktyva (Direktyva 98/8/EB).

Visiems biocidiniams produktams, kuriuos norima pateikti rinkai, pirma būtina gauti autorizacijos liudijimą; šiuose biocidiniuose produktuose esančias veikliąsias medžiagas iš pradžių reikia patvirtinti. Tačiau yra tam tikrų šio principo taikymo išimčių. Pvz., veikliosios medžiagos, kurioms taikoma peržiūros programa, ir biocidiniai produktai, kuriuose yra šių veikliųjų medžiagų, gali būti pateikiamos rinkai laukiant, kol bus priimtas galutinis sprendimas dėl jų patvirtinimo. Rinkai taip pat leidžiama pateikti naujas veikliąsias medžiagas, kurioms išduoti laikinieji produktų autorizacijos liudijimai ir kurių vertinimas dar nebaigtas.

BPR siekiama suderinti Sąjungos rinką, supaprastinti veikliųjų medžiagų autorizaciją ir biocidinių produktų patvirtinimą, nustatyti valstybių narių vertinimų, nuomonių rengimo ir sprendimų priėmimo grafiką. Be to, nustatant privalomus dalijimosi duomenimis įpareigojimus ir skatinant alternatyvių bandymo metodų taikymą, šiuo reglamentu siekiama sumažinti bandymų su gyvūnais skaičių.

Kaip ir pagal ankstesnę direktyvą, veiklioji medžiaga tvirtinama Sąjungos lygmeniu, o tolesnė biocidinių produktų autorizacija atliekama valstybėse narėse. Ši autorizacija gali būti išplėsta ir abipusiu pripažinimu galioti kitose valstybėse narėse. Kita vertus, pagal naująjį reglamentą pareiškėjams taip pat suteikiama galimybė pasinaudoti naujo tipo autorizacija Sąjungos lygmeniu (Sąjungos autorizacija).

Paraiškų teikimo ir pareiškėjo, ECHA, valstybių narių kompetentingų institucijų ir Europos Komisijos keitimosi duomenimis tikslais bus naudojama speciali informacinių technologijų platforma – Biocidinių produktų registras (R4BP 3). Paraiškoms rengti skirta kita informacinių technologijų priemonė – IUCLID 5.