Nacionalinio autorizacijos liudijimo ir abipusio pripažinimo galiojimo pratęsimas

Biocidinių produktų reglamente nacionalinio autorizacijos liudijimo galiojimo pratęsimas apibrėžiamas kaip „autorizacijos liudijimo turėtojo arba jo vardu pateikta paraiška, kurioje prašoma pratęsti vieno ar kelių produkto tipų nacionalinio autorizacijos liudijimo galiojimą“.

Komisijos deleguotajame reglamente (ES) Nr. 492/2014 nustatytos papildomos autorizacijos liudijimų, kuriems taikomas abipusio pripažinimo principas, galiojimo pratęsimo taisyklės.

Paraiškos pratęsti nacionalinio autorizacijos liudijimo galiojimą turi būti pakartotinai teikiamos valstybės narės kompetentingai institucijai (VNKI), kuri išdavė pirmąjį autorizacijos liudijimą. Jeigu autorizacijos liudijimams taikomas abipusio pripažinimo principas arba jie išduoti laikantis šio principo, paraiška turėtų būti siunčiama liudijimą išdavusiai VNKI ir tuo pat metu visoms VNKI, kurios atitinkamam autorizacijos liudijimui taikė abipusio pripažinimo principą.

Paraiška turi būti pateikta likus ne mažiau kaip 550 dienų iki nacionalinio autorizacijos liudijimo galiojimo pabaigos. Jeigu autorizacijos liudijimo galiojimą prašoma pratęsti daugiau nei vienam produkto tipui, paraiška turi būti pateikiama likus ne mažiau kaip 550 dienų iki galiojimo termino, kuris sueina anksčiausiai.

Jeigu paraiška pratęsti autorizacijos liudijimo galiojimą nepateikiama, atmetama arba pareiškėjas laiku nepateikia VNKI prašomos papildomos informacijos, biocidinis produktas turi būti išimamas iš rinkos. Tai reikia padaryti per 180 dienų nuo pradinio autorizacijos liudijimo galiojimo pabaigos. Papildomas maksimalus 180 dienų terminas gali būti suteikiamas tam, kad būtų išnaudotos turimos atsargos.

Maksimalus autorizacijos liudijimų, kurių galiojimas pratęstas, galiojimo terminas negali viršyti pradinių autorizacijos liudijimų galiojimo termino ir bet kuriuo atveju toks terminas neturėtų viršyti 10 metų.

Lyginamasis vertinimas

BPR numatyta galimybė vertinimo proceso metu atlikti lyginamąjį vertinimą, jeigu biocidiniuose produktuose naudojama viena ar daugiau veikliųjų cheminių medžiagų, kurios yra galimai keistinos medžiagos (šiuo atveju taikomos ribotos išimtys).

Jeigu atlikus lyginamąjį vertinimą paaiškėja, kad yra kitų autorizuotų biocidinių produktų (arba necheminių kontrolės ar prevencijos metodų), keliančių daug mažesnę bendrą riziką žmonių ir gyvūnų sveikatai ir aplinkai, pakankamai veiksmingų ir nesukeliančių jokių kitų didelių ekonominių ar praktinių sunkumų, tuomet VNKI privalo uždrausti biocidinį produktą, kuriame yra veikliosios cheminės medžiagos, kurios yra galimai keistinos medžiagos, arba apriboti tokių produktų naudojimą.

Autorizacijos liudijimas biocidiniams produktams, kuriuose yra galimai keistinos medžiagos, išduodamas (ir jo galiojimas pratęsiamas) ne daugiau kaip penkeriems metams.

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)