Nacionalinio autorizacijos liudijimo vertinimo procedūra

Gaunančiajai valstybės narės kompetentingai institucijai (VNKI) priėmus paraišką pratęsti biocidinio produkto (arba biocidinių produktų grupės) nacionalinio autorizacijos liudijimo galiojimą, prasideda vertinimo procesas.

Dokumentacijos vertinimo proceso apžvalga
Šiame grafike pateikiama dokumentacijos vertinimo proceso apžvalga


 

Etapai

Nacionalinio autorizacijos liudijimo galiojimo pratęsimo vertinimo procesą sudaro toliau nurodyti etapai.

1.
Gaunančioji VNKI per 90 dienų turi įvertinti, ar būtina atlikti išsamų dokumentacijos vertinimą.

2.
Tais atvejais, kai būtina atlikti išsamų vertinimą, liudijimą išdavusi VNKI vertinimo ataskaitos ir savo vertinimo išvadų projektą parengia per 365 dienas nuo paraiškos patvirtinimo. Vertinimo ataskaitoje pateikiami sprendimo pratęsti liudijimo galiojimą arba jo nepratęsti motyvai.

Jeigu išsamaus vertinimo atlikti nereikia, gaunančioji VNKI sprendimą dėl autorizacijos liudijimo galiojimo pratęsimo priima per 180 dienų nuo paraiškos priėmimo.

3.
Jeigu gaunančioji VNKI mano, kad, norint atlikti išsamų vertinimą, reikia papildomos informacijos, ji gali prašyti, kad pareiškėjas tokią informaciją pateiktų. Pareiškėjas prašomą informaciją turi pateikti per 180 dienų, nebent ilgesnis terminas yra pateisinamas atsižvelgiant į prašomų duomenų pobūdį arba išimtines aplinkybes.

4.
Vertinimo ataskaitos projektas per R4BP 3 platformą siunčiamas pareiškėjui ir jam suteikiama galimybė per 30 dienų pateikti pastabas. Rengdama galutinę vertinimo ataskaitą, liudijimą išdavusi VNKI privalo atsižvelgti į visas pareiškėjo pastabas.

5.
Gaunančiosios VNKI priima sprendimus dėl nacionalinio autorizacijos liudijimo galiojimo pratęsimo.

Dalyviai

Pagrindiniai vertinimo proceso dalyviai yra:

Pareiškėjai

Pareiškėjai turi pareigą savo dokumentacijose pateikti visą reikalingą informaciją. Jie turėtų atkreipti dėmesį į viso proceso metu taikomus įvairius terminus. Pareiškėjai turi galimybę proceso metu teikti pastabas dėl jų dokumentacijos vertinimo ataskaitos projekto.

Gaunančioji VNKI

Gaunančioji VNKI turi pareigą atlikti pareiškėjų pateiktų dokumentacijų vertinimą. Ji turi išsiaiškinti, ar reikia atlikti išsamų dokumentacijos vertinimą. Tokiu atveju vertinimą atliekančiai kompetentingai institucijai suteikiamas 365 dienų terminas, per kurį ji turi įvertinti dokumentaciją. Tačiau ji gali prašyti, kad pareiškėjas per konkretų terminą (paprastai per 180 dienų) pateiktų papildomos informacijos. Kiek pareiškėjui buvo suteikta laiko papildomai informacijai pateikti, tiek pratęsiamas 365 dienų vertinimo terminas.

Jeigu išsamaus vertinimo atlikti nereikia, gaunančioji VNKI per 180 dienų nuo paraiškos priėmimo dienos nusprendžia, ar pratęsti autorizacijos liudijimo galiojimą.

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)