Dokumentacijos pateikimas

Paraiškos pratęsti nacionalinio autorizacijos liudijimo, įskaitant liudijimus, kuriems taikomas abipusio pripažinimo principas arba kurie išduoti laikantis šio principo, galiojimą teikiamos per R4BP 3 platformą. Tam tikromis sąlygomis gali būti reikalaujama pateikti IUCLID rinkmeną, kaip aprašyta pramonei skirto naudotojo vadovo 4a dalyje.

 

Dokumentacijos pateikimo proceso apžvalga
Šiame grafike pateikiama dokumentacijos pateikimo proceso apžvalga.

Etapai

Nacionalinio autorizacijos liudijimo galiojimo pratęsimo procesą sudaro keletas etapų. Norint pradėti kitą paraiškos nagrinėjimo etapą, būtina užbaigti kiekvieną ankstesnį etapą. Svarbu, kad pareiškėjas laikytųsi visų susijusių terminų; kitaip paraiška proceso metu bus atmesta.

1.
ECHA patikrina, ar pateiktos paraiškos ir duomenų formatas yra tinkamas.

2.
Gaunančiosios valstybės narės kompetentinga institucija ir, jei taikomas abipusio pripažinimo principas, liudijimą išdavusi VNKI, taip pat visos susijusios VNKI informuoja pareiškėją apie mokėtinus mokesčius. Pareiškėjas susijusius mokesčius vienai ar kelioms VNKI sumoka per 30 dienų nuo sąskaitos išrašymo dienos. Paraiška oficialiai priimama.

3.
Jei liudijimą išdavusi arba gaunančioji VNKI mano, kad dokumentacija neišsami, ji prašo pareiškėjo per pagrįstą terminą (paprastai neviršijantį 90 dienų) pateikti trūkstamą informaciją.

4.
Gaunančioji arba liudijimą išdavusi valstybė narė per 30 dienų nuo paraiškos priėmimo arba per 30 dienų nuo prašomos papildomos informacijos gavimo patvirtina paraišką.*

5.
Pradedamas dokumentacijos vertinimas.

 

Dalyviai

Pagrindiniai dokumentacijos pateikimo dalyviai yra:

Pareiškėjai

Pareiškėjai atsako už dokumentacijose pateiktų duomenų kokybę. Informaciją apie savo biocidinį produktą jie turi pateikti dokumentacijoje arba sutikimo rašte. VNKI paprašius, pareiškėjai per nustatytus terminus turi pateikti papildomą informaciją. Pareiškėjai taip pat turi pateikti biocidinio produkto charakteristikų santraukos projektą.

ECHA

ECHA turi pareigą užtikrinti, kad dokumentacijoje pateikta informacija atitiktų reikalaujamą formatą. ECHA taip pat užtikrina, kad dokumentacijos procesas vyktų laikantis nustatytų terminų.

Gaunančioji VNKI

Gaunančioji kompetentinga institucija turi pareigą atlikti pareiškėjo pateiktos dokumentacijos vertinimą, jeigu prašoma pratęsti nacionalinio autorizacijos liudijimo galiojimą.

Liudijimą išdavusi VNKI

Liudijimą išdavusi kompetentinga institucija turi pareigą patvirtinti paraiškos dokumentacijas ir įvertinti pareiškėjo pateiktą dokumentaciją, jeigu galiojimą prašoma pratęsti taikant abipusio pripažinimo principą. Gali būti, kad tai bus kita VNKI nei ta, kuri vertino pradinį autorizacijos liudijimą (pagal susitarimą).

Susijusi VNKI

Susijusios kompetentingos institucijos turi pareigą patikrinti, ar gauta paraiška pratęsti autorizacijos liudijimo, kuris išduotas laikantis abipusio pripažinimo principo, galiojimą patenka į papildomų taisyklių taikymo sritį (kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 492/2014 1 straipsnio 2 ir 3 dalyse).*Jeigu autorizacijos liudijimo, kuriam taikomas abipusio pripažinimo principas, galiojimą prašoma pratęsti per 30 dienų nuo paraiškos priėmimo, susijusi (-ios) valstybė (-ės) narė (-ės) patikrins, ar jos gautai paraiškai taikomos papildomos autorizacijos liudijimo galiojimo pratęsimo taisyklės, kaip nustatyta Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 492/2014 1 straipsnio 2 ir 3 dalyse (t. y. autorizacijos liudijimai buvo išduoti laikantis tokių pat nuostatų ir sąlygų, išskyrus tam tikras išimtis, pvz., administracinio pobūdžio informacija, kuri gali būti pakeista). Kitu atveju paraiška pratęsti autorizacijos liudijimo galiojimą turi būti nagrinėjama pagal įprastas BPR reglamento 31 straipsnyje nustatytas autorizacijos liudijimo galiojimo pratęsimo procedūras.

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)