Vertinimo procedūra dėl I priedo keitimo

Vertinimo procedūra pradedama, kai vertinančioji kompetentinga institucija patvirtina paraišką pakeisti BPR I priedą. Vertinančioji kompetentinga institucija paraišką įvertina ir savo išvadą Europos cheminių medžiagų agentūrai pateikia: per 180 dienų, jeigu paraiška priskiriama 1, 2, 3, 4 ir 5 kategorijoms, ir per 365 dienas, jeigu paraiška priskiriama 6 kategorijai.

Per vertinimo procedūrą pareiškėjo gali būti prašoma pateikti papildomą informaciją, jeigu vertinančioji kompetentinga institucija mano, kad reikia gauti daugiau informacijos. Pareiškėjas prašomą informaciją turi pateikti per 180 dienų, nebent ilgesnis terminas yra pateisinamas atsižvelgiant į prašomų duomenų pobūdį arba išimtines aplinkybes.

Jeigu po to, kai buvo paprašyta pateikti papildomą informaciją, paraiška įtraukti veikliąją medžiagą į BPR I priedo 1, 2, 3, 4 arba 5 kategoriją visiškai atitinka dokumentaciją, kurioje pateikiamas duomenų rinkinys, leidžiantis atlikti išsamų numatomo naudojimo rizikos vertinimą, pareiškėjas gali prašyti, kad veiklioji medžiaga vietoj to būtų įtraukta į I priedo 6 kategoriją ir kad jo dokumentacija būtų atitinkamai įvertinta.

Etapai

Vertinimo procedūrą sudaro šie etapai:

Paveikslas

Vertinančioji kompetentinga institucija atlieka dokumentacijos vertinimą.

 
Paveikslas

Vertinančioji kompetentinga institucija parengia vertinimo ataskaitos projektą ir savo vertinimo išvadas.

 
Paveikslas

Vertinimo ataskaitos projektas nusiunčiamas pareiškėjui per R4BP 3 platformą. Pareiškėjas per 30 dienų gali pateikti rašytines pastabas. Baigdama vertinimą vertinančioji kompetentinga institucija tinkamai atsižvelgia į šias pastabas.

 
Paveikslas

Vertinimo ataskaita per R4BP 3 platformą perduodama Europos cheminių medžiagų agentūrai, kad ji Biocidinių produktų komitete (BPK) atliktų tarpusavio vertinimą.

 
Paveikslas

BPK nuomonę po tarpusavio vertinimo parengia ir ją pateikia Komisijai: per 180 dienų, jeigu paraiška priskiriama 1, 2, 3, 4 ir 5 kategorijoms, ir per 270 dienų, jeigu paraiška priskiriama 6 kategorijai.

 
Paveikslas

Komisija priima sprendimą dėl pareiškėjo paraiškos pakeisti BPR I priedą .

 

Dalyviai

Pagrindiniai vertinimo procedūros dalyviai yra:

Pareiškėjai

Pareiškėjai turi pareigą savo dokumentacijose pateikti visą reikalingą informaciją. Jie turėtų atkreipti dėmesį į visos procedūros metu taikomus įvairius galutinius terminus. Pareiškėjai turi galimybę procedūros metu teikti pastabas dėl jų dokumentacijos ataskaitos projekto.

ECHA

ECHA koordinuoja cheminės medžiagos įtraukimo į BPR I priedą procedūrą ir suteikia pareiškėjams reikalingą paramą ir pagalbines priemones. ECHA taip pat vykdo Biocidinių produktų komiteto sekretoriato funkcijas.

Biocidinių produktų komitetas (BPK)

Biocidinių produktų komitetas teikia mokslinę nuomonę dėl veikliųjų medžiagų (tvirtina, pratęsia galiojimo terminą, atlieka peržiūrą, įtraukia į I priedą), išduoda Sąjungos biocidinių produktų autorizacijos liudijimą ir užtikrina, kad būtų laikomasi abipusio pripažinimo principo. Komitetas taip pat nagrinėja mokslinius ir techninius klausimus ir kitus Europos Komisijos ir valstybių narių prašomus išnagrinėti klausimus. Komitetą sudaro ES valstybių narių ir EEE šalių paskirti nariai, kurių kandidatūros atrenkamos atsižvelgiant į jų patirtį.

Vertinančiosios kompetentingos institucijos

Vertinančioji kompetentinga institucija atsako už paraiškų vertinimą. Vertinančiąją kompetentingą instituciją pasirenka pareiškėjas.

Europos Komisija

Jeigu yra įrodymų, kad veiklioji medžiaga nekelia susirūpinimo, kaip apibrėžta BPR 28 straipsnio 1 dalyje, Europos Komisija kartu su Biocidinių produktų nuolatiniu komitetu atsižvelgia į BPK priimtą nuomonę (įskaitant nuomones dėl esamų ir naujų veikliųjų medžiagų) ir nusprendžia, ar pakeisti BPR I priedą. Nuolatiniam komitetui pirmininkauja Komisija ir jame dirba visų valstybių narių atstovai. Tais atvejais, kai Komisija pakeičia I priedą, ji dėl kiekvienos cheminės medžiagos privalo priimti atskirą deleguotąjį aktą.


 

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)