Techninis lygiavertiškumas

Techninio lygiavertiškumo vertinimo tikslas – nustatyti cheminių medžiagų panašumą cheminės sudėties ir pavojingumo atžvilgiais. Jis taikomas cheminėms medžiagoms, kurių šaltinis nėra standartinis arba kurių šaltinis yra standartinis, tačiau kurios buvo modifikuotos per gamybos procesą ir (arba) gautos iš kitos gamybos vietos nei cheminė medžiaga, kuri buvo gauta iš standartinio šaltinio ir kurio rizikos vertinimas jau atliktas.

Autorizuojant biocidinį produktą, veikliosios medžiagos techninis lygiavertiškumas turi būti įvertintas tada, kai pasikeičia veikliosios medžiagos šaltinis. Su tuo susijusios įmonių pareigos aprašytos Komisijos deleguotajame reglamente (ES) Nr. 837/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamento (ES) Nr. 528/2012 III priedas.

Už techninio lygiavertiškumo vertinimą atsakinga ECHA. Vertinimas padalytas į dvi pakopas; pareiškėjas, teikdamas paraišką, privalo nurodyti, ar paraiška teikiama I pakopos vertinimui, ar II pakopos vertinimui. Per I pakopos vertinimą vertinama cheminės medžiagos tapatybė, cheminė sudėtis, penkių tipinių partijų analitinės savybės, cheminei medžiagai nustatyti taikyto analizės metodo aprašas ir absorbcijos spektras. Jeigu per I pakopos vertinimą techninio lygiavertiškumo nustatyti neįmanoma, pareiškėjas gali paprašyti ECHA, kad ši atliktų II pakopos vertinimą, remdamasi pavojaus pobūdžiu ir naudodama toksikologinius bei ekotoksikologinius duomenis.

Norėdamos įvertinti techninį lygiavertiškumą, įmonės privalo per R4BP 3 pateikti paraišką ECHA. ECHA atlikus vertinimą, pareiškėjui suteikiama galimybė pareikšti pastabas dėl vertinimo rezultatų.  Galutinį sprendimą ECHA priima per 90 dienų nuo paraiškos mokesčio sumokėjimo dienos.

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)