Tootepere

Biotsiidipere on rühm biotsiide, millel on sarnane kasutusala ja mis sisaldavad samasugustele nõuetele vastavaid toimeaineid. Biotsiidipere koostises esineb spetsiifilisi erinevusi, mis ei suurenda nende riskitaset ega vähenda oluliselt nende tõhusust. Mõiste on välja töötatud biotsiididirektiivi 98/8/EÜ kohaste raammääratluste järgi.

Biotsiidipere kõigile toodetele kehtib biotsiidimääruse alusel sama luba. 

See tähendab, et sama luba võib kehtida mitme biotsiidi suhtes, mille koostise erinevused on teatud piirides – näiteks toimeaine kontsentratsioon on väiksem või mittetoimeainete kontsentratsioon on muu. 

Lubatud on ka biotsiidipere toodete koostises asendada mittetoimeaineid muude mittetoimeainetega, mille riskitase on sama või väiksem.

Biotsiidipere kõigi toodete klassifikatsioon, ohu- ja hoiatuslaused peavad olema siiski samad või vähem ranged kui esimesena loa saanud tootel.

Teatis

Loa saanud biotsiidipere toodete koostis võib varieeruda ulatuses, mis määratakse kindlaks loa andmisele eelneval biotsiidipere tüüpiliste toodete hindamisel.

Kui uue toote koostis on kindlaksmääratud piirides, peab loaomanik üksnes teatama ametiasutustele tootest vähemalt 30 päeva enne uue toote turustamise algust. Riigis turulelaskmise teatised tuleb saata asjakohasele pädevale asutusele, kes on andnud biotsiidipere riikliku loa. Liidu loa korral peab loaomanik teatama tootest Euroopa Kemikaaliametile ja komisjonile. Kõik teatised tuleb saata R4BP 3 kaudu.

Tooteid võib lasta turule siiski ka nendest teatamata, kui koostis erineb ainult pigmentide, lõhna- ja värvainete poolest ja lubatud piirides. 

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)