Toimiku esitamine

Riikliku loa uuendamistaotlused, sealhulgas vastastikusele tunnustamisele kuuluvad või selle kaudu antavad load, esitatakse biotsiidiregistri (R4BP 3) kaudu. IUCLID-faili võidakse nõuda teatavate tingimuste korral, mida kirjeldatakse tööstuskasutaja käsiraamatu osas 4a.

 

Toimiku esitamismenetluse ülevaade
Sellel joonisel antakse toimiku esitamismenetluse ülevaade.

Etapid

Riikliku loa uuendamist menetletakse mitmes etapis. Iga etapp tuleb enne taotluse järgmisse etappi suunamist lõpetada. Tähtis on, et taotleja peaks kinni kehtestatud tähtaegadest; vastasel juhul lükatakse taotlus protsessi käigus tagasi.

1.
ECHA kontrollib, kas taotlus ja andmed on esitatud nõutavas vormis.

2.
Taotluse saanud liikmesriigi pädev asutus ja vastastikuse tunnustamise korral referentliikmesriigi pädev asutus ning kõikide asjaomaste liikmesriikide pädevad asutused teatavad taotlejale kohustuslikud tasud. Taotleja maksab vastavad tasud liikmesriigi (liikmesriikide) pädeva(te)le asutus(t)ele 30 päeva jooksul alates arve kuupäevast. Taotlus võetakse ametlikult vastu.

3.
Kui selgub, et toimik ei ole täielik, nõuab referent- või taotluse saanud liikmesriigi pädev asutus puuduvat teavet ja taotlejale määratakse teabe esitamiseks mõistlik tähtaeg (tavaliselt mitte üle 90 päeva).

4.
Taotluse saanud või referentliikmesriik kinnitab taotluse 30 päeva jooksul pärast taotluse heakskiitmist või 30 päeva jooksul alates nõutud täiendava teabe kättesaamise kuupäevast.*

5.
Toimiku hindamine algab

 

Osalejad

Toimiku esitamismenetluse peamised osalejad on

taotlejad

Taotlejad vastutavad kvaliteetsete andmete esitamise eest oma toimikutes. Nad esitavad oma biotsiide käsitleva teabe toimiku või andmekasutusloa kujul. Kui liikmesriigi pädev asutus nõuab täiendavat teavet, esitavad nad selle ettenähtud tähtaja jooksul. Taotlejad peavad esitama ka biotsiidi omaduste kokkuvõtte kavandi.

ECHA

ECHA vastutab toimikutes sisalduva teabe nõuetekohases vormis esitamise eest. ECHA tagab samuti esitamismenetluse toimumise ettenähtud tähtaja jooksul.

Taotluse saanud liikmesriigi pädev asutus

Taotluse saanud liikmesriigi pädev asutus vastutab taotleja esitatud toimiku hindamise eest riikliku loa uuendamise korral.

Referentliikmesriigi pädev asutus

Pädev referentasutus vastutab taotluse toimikute kinnitamise ja taotleja esitatud toimiku hindamise teostamise eest vastastikuse tunnustamisega seotud uuendamise korral. Liikmesriigi pädev asutus võib olla muu kui esmast luba hinnanud asutus (kokkuleppe korral).

Asjaomase liikmesriigi pädev asutus

Asjaomased pädevad asutused tagavad täiendavate eeskirjade kohaldamise vastastikku tunnustatud loa uuendamiseks saadud taotluse suhtes (vastavalt määruse (EL) nr 492/2014 artikli 1 lõigetele 2 ja 3).*Vastastikuse tunnustamisega seotud uuendamise korral kontrollib (kontrollivad) asjaomane liikmesriik (asjaomased liikmesriigid) 30 päeva jooksul pärast taotluse saamist, kas saadud taotlus kuulub uuendamise täiendavate eeskirjade kohaldamisalasse vastavalt komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 492/2014 artikli 1 lõigetele 2 ja 3 (st load, mis on antud samasugustel tingimustel ja piiratud erinevustega, mis on seotud teabega, millesse võidakse teha halduslikke muudatusi). Vastasel juhul menetletakse uuendamistaotlust biotsiidimääruse artiklis 31 kehtestatud tavaliste uuendamismenetluste alusel.

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)