Riikliku loa ja vastastikuse tunnustamise pikendamine

Biotsiidimäärus määratleb riikliku loa uuendamist kui seda sooviva loaomaniku või tema esindaja pädevale asutusele esitatud ühte või mitut tooteliiki käsitleva loa uuendamise taotlust.

Vastastikusele tunnustamisele kuuluvate lubade uuendamise täiendavad eeskirjad kehtestati komisjoni delegeeritud määrusega nr 492/2014.

Riikliku loa uuendamise taotlused tuleb esitada esmakordse loa andnud liikmesriigi pädevale asutusele. Kui load kuuluvad vastastikusele tunnustamisele või antakse selle kaudu, tuleks taotlus saata referentliikmesriigi pädevale asutusele – ja samal ajal kõikide liikmesriikide pädevatele asutustele, kes on andnud seotud vastastikuse tunnustuse.

Taotlus tuleb esitada vähemalt 550 päeva enne riikliku loa kehtivusaja lõppemist. Kui uuendamist taotletakse rohkem kui ühe tooteliigi puhul, tuleb taotlus esitada vähemalt 550 päeva enne kõige varasemat aegumiskuupäeva.

Kui uuendamistaotlus on esitamata, tagasi lükatud või kui taotleja on jätnud liikmesriigi pädeva asutuse nõutud täiendava teabe ettenähtud ajal esitamata, tuleb biotsiid turult kõrvaldada. Seda tuleb teha 180 päeva jooksul pärast esmase loa kehtivusaja lõppemist. Olemasolevate varude kasutamiseks on võimalik seda ajavahemikku täiendavalt uuendada maksimaalselt 180 päeva võrra.

Uuendatud lubade maksimaalne kehtivusaeg ei tohi olla pikem kui esmaste lubade kehtivusaeg, ja see ei tohi mis tahes juhul olla pikem kui 10 aastat.

Võrdlev hindamine

Selliste biotsiidide puhul, mis sisaldavad üht või mitut asenduskõlblikuks aineks liigitatud toimeainet, näeb biotsiidimäärus ette võrdleva hindamise teostamise hindamismenetluse osana (piiratud erandite kohaldamisel).

Kui võrdleva hinnanguga tõendatakse, et muud olemasolevad lubatud biotsiidid (või mittekeemilised kontrolli- või ennetusmeetodid), mis üldiselt ohustavad oluliselt vähem inimese tervist, loomade tervist ja keskkonda, on piisavalt tõhusad ja ei põhjusta muud olulist majanduslikku või praktilist kahju, peab liikmesriigi pädev asutus keelama või piirama asenduskõlblikeks aineteks liigitatud toimeaineid sisaldava biotsiidi kasutamise.

Asenduskõlblikke aineid sisaldavate biotsiidide luba võib anda (ja uuendada) kõige rohkem viieks aastaks.

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)