Riikliku loa hindamine

Biotsiidi (või biotsiidipere) riikliku loa uuendamise taotluse hindamismenetlus algab pärast seda, kui taotluse saanud liikmesriigi pädev asutus on selle vastu võtnud.

Toimiku hindamismenetluse ülevaade
Sellel joonisel antakse toimiku hindamise käigu ülevaade


 

Etapid

Riikliku loa uuendamise hindamismenetlus koosneb järgmistest etappidest.

1.
Taotluse saanud liikmesriigi pädev asutus teeb 90 päeva jooksul otsuse toimiku täieliku hindamise vajalikkuse kohta.

2.
Kui täielik hindamine on vajalik, koostab taotluse saanud liikmesriigi pädev asutus hindamisaruande ja esitab oma hindamise järeldused 365 päeva jooksul alates taotluse kinnitamisest. Hindamisaruandes esitatakse loa uuendamise või uuendamata jätmise otsuse põhjendused.

Juhul kui täielik hindamine ei ole vajalik, teeb taotluse saanud liikmesriigi pädev asutus otsuse loa uuendamise kohta 180 päeva jooksul alates taotluse heakskiitmisest.

3.
Kui taotluse saanud liikmesriigi pädev asutus peab täiendavat teavet hindamiseks vajalikuks, võib ta seda nõuda taotlejalt. Taotleja peab nõutud teabe esitama 180 päeva jooksul, välja arvatud juhul, kui viivitus on põhjendatud nõutud andmete iseloomu või erandlike asjaoludega.

4.
Hindamisaruande kavand edastatakse biotsiidiregistri kaudu taotlejale, kellele antakse võimalus esitada 30 päeva jooksul märkusi. Referentliikmesriigi pädev asutus peab lõpliku hindamisaruande koostamisel arvesse võtma kõiki taotleja märkusi.

5.
Taotluse saanud liikmesriigi pädev asutus teeb otsuse riikliku loa uuendamise kohta

Osalejad

Hindamismenetluse peamised osalejad on:

taotlejad

Taotlejad vastutavad kogu vajaliku teabe esitamise eest oma toimikutes. Nad peaksid kogu menetluse ajal tähelepanelikult jälgima erinevaid tähtaegu. Taotlejatel on menetluse käigus võimalik esitada märkusi oma toimiku hindamisaruande kavandi kohta.

Taotluse saanud liikmesriigi pädev asutus

Taotluse saanud liikmesriigi pädev asutus vastutab taotlejate esitatud toimikute hindamise eest. Ta peab otsustama, kas toimiku täielik hindamine on vajalik. Sellisel juhul hindab hindamist teostav pädev asutus toimikut 365 päeva jooksul. Ta võib ka nõuda täiendavat teavet taotlejalt, kes peab selle esitama teatava aja, tavaliselt 180 päeva jooksul. Taotlejale täiendava teabe esitamiseks antud aeg pikendab 365 päeva pikkust hindamisperioodi.

Juhul kui täielik hindamine ei ole vajalik, teeb taotluse saanud liikmesriigi pädev asutus otsuse toodete loa uuendamise või uuendamata jätmise kohta 180 päeva jooksul alates taotluse heakskiitmise kuupäevast.

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)