Vastastikuse tunnustamise hindamine

Hindamismenetlus algab siis, kui referentliikmesriigi pädev asutus on kinnitanud vastastikuse tunnustamise kaudu saadud biotsiidi (või biotsiidipere) riikliku loa uuendamise taotluse.

Toimiku hindamismenetluse ülevaade
Sellel joonisel antakse toimiku hindamise käigu ülevaade


 

Etapid

Vastastikusele tunnustamisele kuuluva või selle kaudu antud riikliku loa uuendamismenetluse etapid on järgmised:

1.
referentliikmesriigi pädev asutus teeb 90 päeva jooksul alates kinnitamise kuupäevast otsuse toimiku täieliku hindamise vajalikkuse kohta.

2.
Referentliikmesriigi pädev asutus koostab hindamisaruande ja esitab oma hindamise järeldused 365 päeva jooksul pärast taotluse kinnitamist, juhul kui täielik hindamine on vajalik. Hindamisaruandes esitatakse loa uuendamise või uuendamata jätmise põhjendused. Juhul kui täielik hindamine ei ole vajalik, teeb referentliikmesriigi pädev asutus otsuse loa uuendamise kohta 180 päeva jooksul pärast taotluse heakskiitmist.

3.
Kui referentliikmesriigi pädev asutus leiab, et hindamiseks on vajalik täiendav teave, võib ta seda nõuda taotlejalt. Taotleja peab esitama nõutud teabe 180 päeva jooksul, välja arvatud juhul, kui viivitus on põhjendatud nõutud andmete iseloomu või erandlike asjaoludega.

4.
Hindamisaruande kavand edastatakse biotsiidiregistri kaudu taotlejale, kellele antakse võimalus esitada 30 päeva jooksul märkusi. Referentliikmesriigi pädev asutus peab lõpliku hindamisaruande koostamisel arvesse võtma taotleja kõiki märkusi.

5.
Lõpliku hindamisaruande kavand, ja juhul, kui hindamisaruande kavand on positiivne, toote omaduste kokkuvõtte kavand edastatakse taotlejale ja asjaomase liikmesriigi pädevatele asutustele biotsiidiregistri kaudu.

6.
Asjaomase liikmesriigi pädevad asutused esitavad oma seisukoha toote omaduste kokkuvõtte kavandi kohta 90 päeva jooksul. Kokkuleppe (ja positiivse hindamisaruande) korral uuendavad referent- ja asjaomase liikmesriigi pädevad asutused riiklikud load 30 päeva jooksul pärast kokkuleppe saavutamist.

7.
Kui asjaomase liikmesriigi pädev asutus ei nõustu hindamisaruande järeldustega või toote omaduste kokkuvõttega, suunab referentliikmesriigi pädev asutus juhtumi koordineerimisrühmale.

Osalejad

Hindamismenetluse peamised osalejad on järgmised:

taotlejad

Taotlejad vastutavad kogu vajaliku teabe esitamise eest oma toimikutes. Nad peaksid tähelepanelikult jälgima menetlusprotsessi erinevaid tähtaegu. Taotlejatel on menetluse jooksul võimalik esitada märkusi oma toimiku hindamisaruande kavandi kohta.

Referentliikmesriigi pädev asutus

Referentliikmesriigi pädev asutus vastutab taotlustoimikute kinnitamise ja taotleja esitatud toimiku hindamise eest vastastikuse tunnustamise alusel toimuva uuendamise korral. Liikmesriigi pädev asutus võib olla muu kui esmast luba hinnanud asutus. Lahkarvamuste korral asjaomase liikmesriigi pädeva asutusega biotsiidi omaduste kokkuvõtte üle suunatakse juhtum koordineerimisrühmale.

Asjaomase liikmesriigi pädev asutus

Asjaomase liikmesriigi pädevad asutused kooskõlastavad referentliikmesriigi pädeva asutuse väljastatud biotsiidi omaduste kokkuvõtte ja uuendavad kokkuleppe korral loa. Lahkarvamuste korral esitab asjaomane pädev asutus oma seisukoha selgitamiseks teiste asjaomaste liikmesriikide pädevatele asutustele ja taotlejale üksikasjalikud põhjendused.

Koordineerimisrühm

Koordineerimisrühm on liikmesriikide ja komisjoni esindajatest moodustatud organ. Kui asjaomase liikmesriigi pädev asutus ei nõustu hindamisaruande järeldustega või biotsiidi omaduste kokkuvõttega, suunab referentliikmesriigi pädev asutus juhtumi koordineerimisrühmale. Koordineerimisrühm püüab 60 päeva jooksul saavutada kokkulepet. Kui koordineerimisrühm ei saavuta kokkulepet, edastatakse küsimus Euroopa Komisjonile, kes võib ECHA-lt juhtumi teaduslike või tehniliste aspektide kohta arvamust küsida.

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)