Liidu loatoimiku esitamine

Taotlused esitatakse IUCLID-failina R4BP 3 kaudu.

Toimiku esitamise menetluse ülevaade. 

Etapid

Loa andmine toimub mitmes etapis. Iga etapp tuleb lõpetada enne liikumist järgmisesse etappi. Taotleja peab järgima kõiki asjakohaseid tähtaegu, vastasel juhul lükatakse taotlus protsessi käigus tagasi.

Image

ECHA kontrollib, kas taotlus ja andmed on esitatud korrektses vormingus.

 
Image

Taotleja tasub ECHA-le kõik asjakohased lõivud 30 päeva jooksul alates arve esitamisest.

 
Image

ECHA võtab taotluse vastu ja hindaval pädeval asutusel on 30 päeva aega taotluse kinnitamiseks (tehnilise terviklikkuse kontroll).

 
Image

Taotleja tasub hindavale pädevale asutusele asjakohased lõivud 30 päeva jooksul.

 
Image

Kui toimikut ei loeta terviklikuks, nõuab hindav pädev asutus puuduvat teavet ja taotlejal on selle esitamiseks aega 90 päeva.

 
Image

Toimiku hindamine algab

 

Tegutsejad

Toimiku esitamisel on peamised tegutsejad järgmised:

Taotlejad

Taotlejad vastutavad toimikus olevate andmete kvaliteedi eest. Nad peavad esitama biotsiidi teabe kas toimiku või teabekasutusnõusolekuna. Hindava pädeva asutuse nõudel peavad nad esitama tähtaja jooksul lisateabe. Samuti peavad taotlejad esitama biotsiidi omaduste kokkuvõtte kavandi ning biotsiidi iga toimeaine kohta toimiku või teabekasutusnõusoleku.

ECHA

ECHA vastutab toimikutes oleva teabe õige vormingu eest. Samuti vastutab ECHA, et esitamismenetlus toimub ettenähtud ajakava järgi.

Hindav pädev asutus

Hindav pädev asutus kinnitab taotlustoimikud ja hindab taotleja esitatud toimikut.

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)