Liidu loa andmisele eelnev hindamisprotsess

Kui hindav pädev asutus on biotsiidi (või biotsiidipere) liidu loa taotluse kinnitanud, algab hindamisprotsess. Hindaval pädeval asutusel on aega 365 päeva, et taotlust hinnata ja esitada ECHA-le hindamisaruanne ja järeldused.

Toimiku hindamise menetluse ülevaade

Etapid

Kui taotlust hindav pädev asutus leiab, et hindamiseks on vaja täiendavat teavet, võib ta seda taotlejalt nõuda. Taotleja peab esitama nõutud teabe 180 päeva jooksul, välja arvatud juhul, kui viivitus on põhjendatud nõutud andmete iseloomu või erakorraliste asjaolude tõttu. 

Liidu loa andmise menetlus koosneb järgmistest etappidest:

 
Image

Taotlust hindav pädev asutus hindab toimikut.

 
Image

Taotlust hindav pädev asutus koostab hindamisaruande ja hindamistulemuste kavandi.
 

 
Image

Hindamisaruande kavand saadetakse R4BP 3 kaudu taotlejale. Taotlejal on võimalus esitada 30 jooksul päeva jooksul kirjalikke märkusi.

 
 
Image

Hindamisaruanne ja biotsiidi omaduste kokkuvõte saadetakse R4BP 3 kaudu ECHA biotsiidikomiteele eksperdihinnangu saamiseks.

 
Image

Biotsiidikomiteel on 180 päeva aega koostada eksperdihindamise alusel arvamus ja esitada see komisjonile.

 

Image

Komisjon otsustab, kas anda biotsiidile liidu luba.

 

Võrdlev hindamine

Nende biotsiidide korral, mis sisaldavad üht või mitut asendamisele kuuluvat toimeainet, tuleb biotsiidimääruse kohaselt teha hindamismenetluse raames võrdlev hindamine.

Võrdleva hindamise tulemusena peaks komisjon keelama asendamisele kuuluvaid toimeaineid sisaldava biotsiidi või piirama selle kasutust. See kehtib juhul, kui tõendatakse, et muud lubatud biotsiidid (või mittekeemilised tõrje- või ennetusmeetodid), millel on inimeste ja loomade tervisele ning keskkonnale oluliselt väiksem üldine risk, on piisavalt tõhusad ega ole majanduslikult või praktiliselt oluliselt ebasoodsamad. Asendamisele kuuluvaid toimeaineid sisaldavale biotsiidile saab anda loa maksimaalselt viieks aastaks.

Tegutsejad

Peamised hindamisprotsessis tegutsejad on järgmised.

Taotlejad

Taotlejad vastutavad kogu vajaliku teabe toimikutes esitamise eest. Neil tuleb pöörata tähelepanu protsessi käigus kehtivatele eri tähtaegadele. Taotlejad saavad esitada protsessi käigus oma toimiku hindamisaruande kavandi kohta märkuseid.

Taotlejad peavad esitama ka biotsiidi omaduste kokkuvõtte tõlke Euroopa Liidu 22 ametlikus keeles.

ECHA

Sekretariaat

ECHA sekretariaat pakub biotsiidikomiteele tehnilist ja teaduslikku tuge. ECHA esitab Euroopa Komisjonile biotsiidi omaduste kokkuvõtte kõikides Euroopa Liidu ametlikes keeltes 30 päeva jooksul pärast arvamuse esitamist.

Biotsiidikomitee

Biotsiidikomitee koostab arvamuse biotsiidi loa kohta 180 päeva jooksul.

Hindav pädev asutus

Hindav pädev asutus vastutab taotlejate esitatud toimikute hindamise eest. Hindaval pädeval asutusel on toimiku hindamiseks 365 päeva. Pädev asutus võib aga nõuda taotlejalt lisateavet. Taotlejal on teabe esitamiseks kindel arv päevi, tavaliselt 180. Taotlejale lisateabe esitamiseks antud aeg lisatakse 365-päevasele hindamisperioodile.

Euroopa Komisjon

Euroopa Komisjon, keda abistab alaline biotsiidikomitee, analüüsib biotsiidikomitee arvamust ning otsustab, kas anda liidu luba või mitte. Alaline biotsiidikomitee koosneb liikmesriikide esindajatest.

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)