Taotlemine

Biotsiidi lihtsustatud loamenetlus on sarnane riikliku loa andmise menetlusega, v.a erinevad andmenõuded. Taotlejad peavad esitama biotsiidi omaduste kokkuvõtte kavandi, tõhususandmed ja muu asjakohase teabe, mis näitab, et biotsiid vastab lihtsustatud loamenetluse nõuetele.
 
Taotlused esitatakse ECHA-le IUCLID-failina R4BP 3 kaudu.

Lihtsustatud loamenetluse ülevaade. 

Etapid

Protsess koosneb mitmest etapist. Enne järgmist etappi peab eelmine etapp olema läbitud. Taotlejal on tähtis kinni pidada protsessi kõigist olulistest tähtaegadest, vastasel korral lükatakse taotlus protsessi käigus tagasi.

 

Image

ECHA kontrollib, et taotlus ja andmed on esitatud õiges vormis, ning teavitab  R4BP 3 kaudu toimikut hindavat pädevat asutust.

 
Image

Taotleja tasub toimikut hindavale pädevale asutusele asjakohased lõivud 30 päeva jooksul pärast arve saamist ning toimikut hindav pädev asutus võtab taotluse vastu.

 
Image

Toimikut hindaval pädeval asutusel on toimiku hindamiseks ja toote turule lubamiseks 90 päeva.

 
Image

Kui toimik ei ole täielik, palub toimikut hindav pädev asutus taotlejalt puuduvat teavet. See tuleb esitada tavaliselt 90 päeva jooksul. Sellisel juhul annab toimikut hindav pädev asutus tootele loa 90 päeva jooksul alates lisateabe saamisest. 

 

Teatamine

Ühes liikmesriigis lihtsustatud menetluse alusel antud loaga biotsiidi tohib turustada teistes liikmesriikides ilma loa vastastikuse tunnustamiseta.

Loa omanik peab siiski teatama kõigi asjaomaste liikmesriikide pädevatele asutustele vähemalt 30 päeva enne biotsiidi turustamise algust.

Kui teise liikmesriigi arvates ei vasta biotsiid lihtsustatud loamenetluste tingimustele või ei ole teatatud või märgistatud õigesti, võib ta suunata küsimuse lahendamiseks koordineerimisrühmale.

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)