REACH-IT

REACH-IT je ústřední informační systém, který pomáhá průmyslovým subjektům, příslušným orgánům členských států a Evropské agentuře pro chemické látky předkládat, zpracovávat a spravovat údaje a dokumentace v zabezpečeném prostředí. Každá z těchto tří skupin subjektů má přístup ke konkrétním funkcím nástroje REACH-IT, jichž může využívat k plnění požadavků, které jsou na ni kladeny podle nařízení REACH a CLP. Nástroj REACH-IT slouží také jako bezpečný komunikační kanál mezi těmito třemi skupinami a umožňuje jim koordinovat zpracovávání a hodnocení údajů a dokumentací.

 

Proces registrace

Toto je přehled informací o procesu registrace vaší látky u agentury ECHA. Popisuje postup, jenž začíná předložením dotazu, což je první krok, který musíte učinit pro registraci látky. Přehled obsahuje také informace o procesu společného předložení, podle něhož se postupuje v případě, že látku vyrábí nebo dováží více společností. Dále zde naleznete obecný popis, jak připravit registrační dokumentaci v nástroji IUCLID a jak ji předložit pomocí nástroje REACH-IT. Dozvíte se rovněž, jak si pomocí nástroje REACH-IT vyžádat registrační číslo pro oznámenou látku.


Příprava a předložení dotazu

Úvodní informace o tom, kdy musíte předložit dotaz. Stručný popis, jak připravit dokumentaci k dotazu pomocí nástroje IUCLID a jak tuto dokumentaci prostřednictvím nástroje REACH-IT předložit agentuře ECHA. (Viz také Příručka: Jak připravit dokumentaci k dotazu).


Příprava a realizace společného předložení

Stručné vysvětlení k tomu, kdy je vyžadováno společné předložení, a popis jeho provedení.


Registrace vaší látky

Stručný popis, jak připravit registrační dokumentaci k vaší látce a jak ji prostřednictvím nástroje REACH-IT předložit agentuře ECHA. (Viz také Příručka: Jak připravit dokumentaci pro registraci a oznamování PPORD).


Žádost o registrační číslo pro oznámenou látku

Informace o tom, jak si vyžádat registrační číslo pro oznámené látky pomocí nástroje REACH-IT a jaké údaje agentura ECHA vyžaduje k tomu, aby vám mohla registrační číslo přidělit. V této části naleznete odkaz na seznam kontaktů příslušných orgánů členských států a určených vnitrostátních orgánů.

 

Žádosti o povolení

Stručný průvodce, který vás krok za krokem provede podáním společné nebo samostatné žádosti o povolení. Poradí vám, jak postupovat při registraci v nástroji REACH-IT, vytvoření dokumentace v aplikaci IUCLID a jejím předložení prostřednictvím nástroje REACH-IT.(Viz také Příručka: Jak vypracovat žádost o povolení.)

 

Příprava a předložení oznámení PPORD

Stručný popis, jak připravit oznámení PPORD a předložit je agentuře ECHA a jak požádat o prodloužení osvobození pro PPORD. (Viz také Příručka: Jak připravit dokumentaci pro registraci a oznamování PPORD.)

 

Oznamování látek v předmětech

Stručný průvodce, jak předložit agentuře ECHA oznámení v případě, že vyrobený nebo dovezený předmět obsahuje látky uvedené v seznamu látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV. Místo použití nástroje REACH-IT můžete pro oznámení použít webový formulář; je uveden přímý odkaz s návodem on-line.   (Viz také Příručka: Jak připravit oznámení o látkách obsažených v předmětech.)

 

Předložení hlášení následných uživatelů o povolených použitích

Stručný průvodce, který vás krok za krokem provede postupem předložení hlášení následného uživatele o látkách zařazených na seznam látek podléhajících povolení, jejichž použití bylo výše v dodavatelském řetězci povoleno. Odkaz na webový formulář k předložení hlášení je dostupný z této internetové stránky.

 

Předložení hlášení následného uživatele o nepodporovaných použitích

Stručný průvodce, který vás krok za krokem provede postupem předložení hlášení následného uživatele o použitích, která nejsou podporována ve scénářích expozice dodavatele, a to buď pomocí webového formuláře, nebo nástroje REACH-IT. Webový formulář spolu s návodem on-line naleznete na těchto internetových stránkách. (Viz také Příručka: Jak vypracovat hlášení následného uživatele.)

 

Předložení hlášení následných uživatelů o rozdílech v klasifikaci

Stručný průvodce, který vás krok za krokem provede postupem předložení hlášení následného uživatele prostřednictvím nástroje REACH-IT v případě, kdy se klasifikace určité látky následného uživatele odlišuje od klasifikace jeho dodavatele. (Viz také Příručka pro předkládání údajů, část 21: Jak připravit a předložit hlášení následného uživatele pomocí nástroje IUCLID 5)

 

Předkládání a aktualizace oznámení o klasifikaci a označení

Stručný průvodce, který vás krok za krokem provede postupem přípravy oznámení o klasifikaci a označení pomocí nástroje IUCLID nebo on-line dokumentace pomocí nástroje REACH-IT.  (Viz také Příručka: Jak připravit oznámení o klasifikaci a označení.)

 

Žádost o používání alternativního chemického názvu ve směsích

Stručný popis postupu, jak připravit žádost o používání alternativního chemického názvu ve směsích, a toho, co se stane po předložení žádosti. Je uveden přímý odkaz na webový formulář pro předložení žádosti. (Viz také Příručka: Jak připravit žádost o používání alternativního chemického názvu pro látku obsaženou ve směsi.)

 

 

Příprava a předložení dokumentace k harmonizované klasifikaci a označení

Stručný průvodce, který vás krok za krokem provede postupem přípravy a předložení dokumentace k harmonizované klasifikaci a označení. K dispozici je přímý odkaz jednak na webový formulář k předložení dokumentace k harmonizované klasifikaci a označení a na formát zprávy o harmonizované klasifikaci a označení, jakož i na příslušné pokyny.