ePIC – informační systém pro postupy předchozího souhlasu

Nařízení o předchozím souhlasu (nařízení (EU) č. 649/2012) upravuje vývoz a dovoz určitých nebezpečných chemických látek a ukládá povinnosti podnikům, které tyto chemické látky chtějí vyvážet do třetích zemí.

Nové nařízení o předchozím souhlasu vstoupilo v platnost dne 1. března 2014. Od tohoto data je agentura ECHA odpovědná za administrativní a technické úkoly spojené s novým nařízením a poskytuje vědecké a technické pokyny celému odvětví, určeným vnitrostátním orgánům ze zemí EU a ze třetích zemí a Evropské komisi.

Systém ePIC je nástroj IT, který agentura ECHA zřídila a udržuje, aby usnadnila plnění požadavků podle nařízení o předchozím souhlasu pomocí vhodných systémů IT. Nástroj ePIC používá tři nezávislá rozhraní, jedno je vyhrazeno pro průmyslové subjekty, jedno pro orgány (ECHA, určené vnitrostátní orgány a Komise) a jedno pro celní orgány. Nástroj umožňuje bezpečnou výměnu informací mezi průmyslovými subjekty, orgány a celními orgány.

 

Rozhraní pro průmyslové subjekty

Rozhraní ePIC pro průmyslové subjekty je určeno pro uživatele z průmyslového odvětví, kterým umožní bezpečnou komunikaci a výměnu dat se zástupci příslušných orgánů. Průmyslové subjekty mají po přihlášení do aplikace ePIC k dispozici následující funkce:

  • Předkládání oznámení o vývozu: systém umožňuje vytvářet a podávat oznámení o vývozu jak chemických látek, tak směsí / předmětů, na základě volby správného odkazu podle typu vývozu. Jakmile je oznámení připraveno, je možné jej zkontrolovat na stránce s potvrzením, kde jsou shrnuty všechny poskytnuté informace. Je-li oznámení o vývozu dokončeno, může být pomocí systému odesláno určenému vnitrostátnímu orgánu. Pokud je předložení úspěšné, objeví se zpráva s potvrzením. Je-li po předložení nutné provést opravy, může určený vnitrostátní orgán (nebo agentura ECHA) zaslat oznámení zpět a toto bude přístupné v rozhraní pro průmyslové subjekty za účelem editace a následného opětovného předložení (pokud to čas dovolí).
  • Předkládání žádostí o zvláštní referenční identifikační číslo RIN (jednoduché a hromadné): průmyslový subjekt může případně předložit žádost o zvláštní RIN. Pokud se žádost vztahuje na velké množství chemických látek, které má být vyvezeno do jedné nebo několika zemí, je k dispozici funkce hromadné žádosti. Pro každý případ bude vygenerován jeden RIN a každou žádost zpracuje určený vnitrostátní orgán zvlášť.
  • Žádost o výjimku: pokud je to v souladu s ustanoveními uvedenými v čl. 14 odst. 7 nařízení o předchozím souhlasu, mohou průmyslové subjekty žádat o výjimku. Za tímto účelem musí vyhledat příslušné oznámení a zvolit „Propose a waiver“ (Navrhnout výjimku).
  • Správa směsí a předmětů před oznámením o vývozu: v rámci aplikace lze vytvářet nové směsi a předměty. Jakmile jsou směsi a předměty vytvořeny, lze je vybrat přímo z formuláře pro oznámení vývozu a informace poskytnuté při vytváření jsou automaticky vyhledány a zkopírovány do příslušných polí formuláře pro oznámení vývozu.

Prostřednictvím tohoto rozhraní mohou průmyslové subjekty prohlížet a aktualizovat své údaje a sledovat předložené informace. Mohou také posílat zprávy svým určeným vnitrostátním orgánům (s odkazem na konkrétní podání) a kontrolovat status předložených oznámení a žádostí o zvláštní RIN.

 

Rozhraní pro orgány

Rozhraní ePIC pro orgány je určeno pro orgány, jimž pomáhá při každodenní práci týkající se regulačního procesu. Orgánům se po přihlášení do aplikace ePIC otevře domovská stránka, kde mají k dispozici odkazy na „To do Actions“ (Provést kroky) (seskupené podle kategorií) pro snadný přístup k úkolům a nedořešeným krokům.

Orgány mají v rámci aplikace k dispozici následující funkce:

  • Kontrola a sledování otevřených úkolů: seznam otevřených úkolů je k dispozici na domovské stránce rozhraní ePIC pro orgány. Tento předem definovaný seznam úkolů může být upřesněn pomocí kritérií pro filtrování vyhledávání. Uživatelé v seznamu úkolů naleznou informace o krocích, které mají být provedeny, chemických látkách, na něž se úkol vztahuje, dovážející zemi a datu, do kterého je nutné úkol splnit. Úkoly, jež dosáhly data, kdy mají být splněny, jsou označeny oranžovou barvou, úkoly, u nichž již stanovená lhůta uplynula, jsou označeny červeně.
  • Provádění a dokončení úkolů: pod položkou úkolu uživatel nalezne podrobnosti týkající se oznámení včetně doplňujících informací týkajících se daného úkolu a žádosti. K dispozici je historie předložení a seznam událostí spojených s daným případem. Je zde oddíl vyhrazený zprávám, v němž má uživatel k dispozici všechny dříve odeslané zprávy týkající se případu. Jakmile si uživatel úkol vybere, může ho provést a dokončit výběrem příslušného kroku z „Task Action Menu" (Nabídka kroků k danému úkolu).
  • Vyžádání dodatečných informací / oprav od průmyslových subjektů: pokud uživatelé z řad orgánů zjistí, že chybí některé informace nebo je nutné předložení opravit, mohou průmyslové subjekty požádat o provedení změny v žádosti nebo o její doplnění o další údaje. Tento systém umožňuje uživatelům z řad orgánů, aby do oznámení vložily zprávu objasňující podstatu změn, které je nutné provést.

 

Rozhraní pro celní orgány

Rozhraní systému ePIC pro celní orgány je vyhrazeno pro celní úředníky, kterým poskytuje informace nezbytné pro plnění jejich povinností. Mohou provádět ad-hoc vyhledávání (na základě pozitivního výsledku mezi RIN a dovážející zemí) a kontrolovat informace o tom, zda je vývoz v danou dobu povolen, a další relevantní informace o vývozu.

Categories Display