Jak podat a aktualizovat oznámení o klasifikaci a označení

Oznámení lze podat pouze elektronicky prostøednictvím portálu REACH-IT na internetových stránkách agentury ECHA. Chcete-li tak uèinit, musíte se nejprve v systému REACH-IT zaregistrovat a vytvoøit si úèet.

Možná již úèet máte, podali jste jedno èi více oznámení a nyní chcete provést aktualizaci. V souladu s èlánkem 41 naøízení CLP musí oznamovatelé a žadatelé o registraci vynaložit veškeré úsilí, aby se dohodli na záznamu pro tutéž látku, a je tedy bìžné oznámení aktualizovat.

Pøi pøípravì a podání nového oznámení èi aktualizace oznámení byste mìli postupovat takto:

 1. Vytvoøte si úèet v systému REACH-IT
  Pokud již úèet máte, není tøeba si pro úèely oznámení zakládat nový. Pokud jste zapomnìli své uživatelské jméno nebo heslo do systému REACH-IT, mùžete požádat o pomoc prostøednictvím kontaktního formuláøe agentury ECHA pro úèty.
 2. Založte skupinu oznamovatelù (volitelné)
  Oznamovatelé mohou též založit skupinu výrobcù a/nebo dovozcù a oznámit do seznamu klasifikací a oznaèení svou dohodnutou klasifikaci a oznaèení. Tento krok není povinný. Skupinu výrobcù a/nebo dovozcù lze vytvoøit pøímo v systému REACH-IT.
 3. Pøipravte oznámení o klasifikaci a oznaèení / aktualizaci oznámení
  Mùžete použít buï nástroj IUCLID nebo on-line dokumentaci. Pokud jste oznámení pøedložili v rámci registraèní dokumentace, musíte pøedložit aktualizaci registrace (podle èlánku 22 naøízení REACH), abyste mohli oznámení aktualizovat.

  Chcete-li získat další informace o dostupných nástrojích a zjistit, jaký nástroj je pro vás nejvhodnìjší, kliknìte na níže uvedené odkazy.

   

  IUCLID
  Všechny požadované informace mùžete upøesnit ve vašem souboru údajù v nástroji IUCLID a vytvoøit si dokumentaci k oznámení o klasifikaci a oznaèení.
  • Pomocí nástroje IUCLID mùžete uvést více než jedno složení pro stejnou látku (napø. z dùvodu rùzných profilù neèistot) a každé složení propojit s konkrétní klasifikací a oznaèením. Každý oznamovatel mùže podat pro jednu látku pouze jedno oznámení a toto je jediný nástroj, ve kterém mùžete pro jednu látku pøedložit nìkolik složení.
  • Tato funkce mùže být užiteèná pro uživatele, kteøí již nástroj IUCLID používali.
  • Je praktická i pro uživatele, kteøí hodlají podat žádost o registraci podle naøízení REACH ve lhùtì pro registraci v roce 2018.

   

  On-line dokumentace
  Požadované údaje mùžete do systému REACH-IT zadat ruènì.
  • Pokud potøebujete oznámit pouze nìkolik látek a nepoužíváte v souèasnosti nástroj IUCLID, mùže být pro vás vhodnìjší použít on-line oznámení prostøednictvím systému REACH-IT.
  • Tato možnost by pro vás mohla být praktická, pokud patøíte mezi malé a støední podniky a jedná se jen o malý poèet látek a samostatné právní subjekty.
  • V on-line nástroji mùžete potvrdit klasifikaci a oznaèení již oznámené nebo registrované jiným podnikem.
  Poznámka: Pokud jste povinnosti klasifikace, oznaèování a balení látek a smìsí splnili prostøednictvím hromadných oznámení, bude oznámení moci aktualizovat pouze dovozce/výrobce, který vaším jménem podání provedl. Pokud tedy potøebujete oznámenou klasifikaci aktualizovat, budete muset kontaktovat dovozce/výrobce.
 4. Podejte oznámení o klasifikaci a oznaèení / aktualizaci oznámení
  • Jestliže jste pøipravili oznámení klasifikace a oznaèení jako soubor v aplikaci IUCLID, mùžete je nyní agentuøe ECHA podat prostøednictvím systému REACH-IT. Dokumentaci si pøed podáním agentuøe ECHA mùžete zkontrolovat pomocí zásuvného modulu pro potvrzení (Validation Assistant). Zásuvný modul nástroje IUCLID si mùžete stáhnout na internetových stránkách aplikace IUCLID.
  • Pokud jste použili on-line dokumentaci v systému REACH-IT, budete provedeni stránkami urèenými k podání oznámení klasifikace a oznaèení.

Obsah veøejného seznamu klasifikací a oznaèení se pak pravidelnì aktualizuje. Všechna nová i aktualizovaná oznámení budou zahrnuta do následujícího obnovení údajù.

Dùležité informace pøi aktualizaci oznámení

Požadavky na identifikaci

Aby byla aktualizace provedena úspìšnì, musí být vaše oznámení o klasifikaci a oznaèení jasnì oznaèeno jako aktualizace pøedchozího úspìšného oznámení a musí obsahovat tyto povinné údaje:

 • referenèní èíslo oznámení o klasifikaci a oznaèení, které chcete aktualizovat, ve formátu 02-XXXXXXXXXX-CCXXXX,
 • èíslo ES nebo èíslo v seznamu pøiøazené vaší látce,
 • pøedchozí èíslo podání (použije se pouze pro oznámení podaná v aplikaci IUCLID),
 • dùvod aktualizace (napø. zmìna v klasifikaci a oznaèení pro uvedení do souladu s èlánkem 41).

Specifické požadavky pro rùzné nástroje

Pro aktualizaci oznámení o klasifikaci a oznaèení je nezbytné:

 • v nástroji IUCLID: specifikovat pøiøazené referenèní èíslo (èíslo oznámení) v oddíle 1.3, v záhlaví dokumentace musíte také uvést èíslo pøedchozího podání, zaškrtnout políèko „update" (aktualizovat) a specifikovat „update reason" (dùvod aktualizace),

 

Categories Display

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)