Žádost o alternativní chemický název ve směsích

 

Agentuře ECHA můžete předložit žádost o použití alternativního chemického názvu pro látku ve směsích, které jsou klasifikovány, označeny a baleny podle nařízení CLP.

Svoji žádost připravte pomocí nejnovější verze IUCLID  a předložte ji prostřednictvím zvláštního internetového formuláře uvedeného níže.

Důležité upozornění: Pro účely fakturace a komunikace je nutné mít účet v systému REACH-IT.

Příprava žádosti

1. Pokud nemáte účet v systému REACH-IT, vytvořte si ho.

2. V IUCLID vytvořte dokumentaci žádosti o alternativní chemický název.

Dokumentace musí obsahovat následující informace:

  • identitu předkladatele žádosti;
  • navrhovaný alternativní chemický název;
  • identitu a složení látky;
  • informace o klasifikaci a označení látky;
  • obchodní název/názvy směsi(í) obsahující(ch) látku, pro niž se požaduje alternativní chemický název;
  • bezpečnostní list látky, pro niž se požaduje alternativní chemický název;
  • bezpečnostní list směsi(í) obsahující(ch) látku;
  •  zdůvodnění, proč má předkladatel žádosti obchodní zájem na zachování důvěrnosti skutečného názvu látky; a
  •  zdůvodnění, proč užití alternativního chemického názvu splňuje požadavek na poskytnutí dostatečných informací, které umožní přijetí nezbytných zdravotních a bezpečnostních opatření na pracovišti a zajistí, aby rizika plynoucí z manipulace se směsí mohla být řízena.

Navrhovaný alternativní chemický název může být název, který identifikuje nejvýznamnější funkční skupiny látky, nebo alternativní označení.


Tip: Při odvozování alternativního názvu se doporučuje použít slovníkový návod (příloha VI část B směrnice o nebezpečných přípravcích).

Další podrobnosti k tomu, jak připravit dokumentaci, naleznete v publikaci s názvem Příručka: Jak připravit žádost o používání alternativního chemického názvu pro látku obsaženou ve směsi.


3. Předložte soubor aplikace IUCLID a požadované přílohy prostřednictvím webového formuláře.

Pokud po předložení žádosti neobdržíte potvrzovací zprávu, obraťte se na službu Helpdesk ECHA.

Co se děje dále?

Po přijetí žádosti provede agentura ECHA antivirovou kontrolu a kontrolu „provozních pravidel" pro ověření toho, že je dokumentace úplná a že ji lze zpracovat.

Pokud dokumentace kontrolou „provozních pravidel" projde, zašle vám agentura ECHA fakturu. Po obdržení platby vás bude agentura ECHA do šesti týdnů informovat o rozhodnutí o žádosti o použití alternativního názvu.

Jestliže agentura ECHA nepřijme žádost o použití alternativního chemického názvu nebo jestliže později svoje schválení použití alternativního chemického názvu změní nebo odejme, je možné požádat o přezkoumání rozhodnutí. Žádost o přezkoumání by měla být podána do dvou měsíců od přijetí rozhodnutí a měla by být odeslána pomocí zvláštního internetového formuláře.

Upozorňujeme, že agentura ECHA bude vždy zasílat veškerou komunikaci týkající se žádosti, včetně rozhodnutí, prostřednictvím systému zasílání zpráv REACH-IT přímo žadateli.

Žádost o přezkoumání rozhodnutí o použití alternativního chemického názvu

Categories Display

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)