Žádost o alternativní chemický název ve směsích

 

Výrobci, dovozci a následní uživatelé se sídlem v EU mohou agentuře ECHA podat žádost o použití alternativního chemického názvu. Za účelem podání žádosti o použití alternativního chemického názvu ve směsi (směsích) nelze jmenovat „zástupcem třetí osobu“ nebo „výhradního zástupce“.

Žádost musíte připravit pomocí nejnovější verze aplikace IUCLID a zaslat ji prostřednictvím systému REACH-IT.

Příručka agentury ECHA „Jak připravit žádost o použití alternativního chemického názvu látky ve směsi“ obsahuje další pokyny ohledně vypracování a podání žádosti.

Žádosti o použití alternativního chemického názvu nelze po předložení agentuře ECHA aktualizovat, včetně směsí, na něž se daná žádost vztahuje, pokud o to agentura ECHA výslovně nepožádá. Vždy se ujistěte, že jste uvedli všechny příslušné směsi, u nichž se má používat alternativní chemický název. Jakákoli pozdější žádost o použití alternativního chemického názvu v jiných směsích bude představovat novou žádost, za kterou bude agentura ECHA účtovat další poplatek.

Příprava žádosti

1. Vytvořte si účet v systému REACH-IT, pokud ho ještě nemáte.

2. Vytvořte v aplikaci IUCLID dokumentaci týkající se žádosti o alternativní chemický název.

Dokumentace musí obsahovat tyto informace:

  • totožnost předkladatele žádosti,
  • navrhovaný alternativní chemický název,
  • identitu a složení látky,
  • informace o klasifikaci a označení látky,
  • obchodní název (názvy) směsi (směsí) obsahující (obsahujících) látku, pro kterou se požaduje alternativní chemický název,
  • bezpečnostní list látky, pro kterou se požaduje alternativní chemický název,
  • bezpečnostní list směsi (směsí) obsahující (obsahujících) látku,
  • odůvodnění prokazující, že předkladatel žádosti má obchodní zájem hodný ochrany před zveřejněním skutečného názvu látky, a
  • odůvodnění prokazující, že použití alternativního chemického názvu splňuje požadavek na poskytnutí dostatečných informací pro nezbytná zdravotní a bezpečnostní opatření, která mají být přijata na pracovišti, a požadavek na zajištění kontroly rizik vyplývajících z manipulace s dotyčnou směsí.

Navrhovaným alternativním chemickým názvem může být název, který identifikuje nejdůležitější funkční skupiny látky, nebo alternativní označení.

Tip: Při odvozování alternativního názvu se doporučuje použít „slovníkový návod“ (příloha VI část B směrnice o nebezpečných přípravcích).

Pokud jde o další informace o tom, jak vyhotovit příslušnou dokumentaci, viz příručka:  Jak připravit žádost o použití alternativního chemického názvu látky ve směsi.

3. Soubor IUCLID a požadované přílohy zašlete prostřednictvím systému REACH-IT.

Pokud po odeslání žádosti neobdržíte potvrzující zprávu, obraťte se na kontaktní místo agentury ECHA.

Co se děje dále?

Po přijetí žádosti provede agentura ECHA antivirovou kontrolu a kontrolu „provozních pravidel" pro ověření toho, že je dokumentace úplná a že ji lze zpracovat.

Pokud dokumentace kontrolou „provozních pravidel" projde, zašle vám agentura ECHA fakturu. Po obdržení platby vás bude agentura ECHA do šesti týdnů informovat o rozhodnutí o žádosti o použití alternativního názvu.

Jestliže agentura ECHA nepřijme žádost o použití alternativního chemického názvu nebo jestliže později svoje schválení použití alternativního chemického názvu změní nebo odejme, je možné požádat o přezkoumání rozhodnutí. Žádost o přezkoumání by měla být podána do dvou měsíců od přijetí rozhodnutí a měla by být odeslána pomocí zvláštního internetového formuláře.

Upozorňujeme, že agentura ECHA bude vždy zasílat veškerou komunikaci týkající se žádosti, včetně rozhodnutí, prostřednictvím systému zasílání zpráv REACH-IT přímo žadateli.

Žádost o přezkoumání rozhodnutí o použití alternativního chemického názvu