ePIC-handböcker

Syftet med ePIC-handböckerna är att fungera som ett stöd för industri- och myndighetsanvändare vid användning av it-applikationen ePIC för att uppfylla skyldigheterna enligt PIC-förordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 649/2012 av den 4 juli 2012 om export och import av farliga kemikalier).

ePIC-handboken för industrianvändare visar på ett utförligt och illustrativt sätt hur man som industrianvändare lämnar in exportanmälningar, begäranden om särskilt referensnummer (RIN) och andra relaterade uppgifter.

ePIC-handböckerna för utsedda nationella myndigheter och Europeiska kommissionen visar myndighetsanvändare hur man verifierar exportanmälningar och andra PIC-inlämnanden från industrianvändare.

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)