Begära ett alternativt kemiskt namn vid blandningar

 

Du kan lämna in en begäran till Echa om att få använda ett alternativt kemiskt namn för ett ämne i blandningar som klassificeras, märks och förpackas enligt CLP.

Utarbeta din begäran med den senaste versionen av IUCLID  och lämna in den med det särskilda webbformuläret nedan.

Viktigt: Du måste ha ett Reach-IT-konto för fakturering och kommunikation.

Utarbeta en begäran

1. Skapa ett konto i Reach-IT om du inte redan har ett.

2. Skapa ett underlag för en begäran om alternativt namn i IUCLID.

Följande information ska finnas med i underlaget:

  • Sökandens identitet.
  • Det föreslagna alternativa kemiska namnet.
  • Ämnets identitet och sammansättning.
  • Information om klassificering och märkning av ämnet.
  • Handelsnamnet eller handelsnamnen för blandningen eller blandningarna som innehåller ämnet för vilket du begär att få använda ett alternativt kemiskt namn.
  • Säkerhetsdatabladet för ämnet för vilket du begär att få använda ett alternativt kemiskt namn.
  • Säkerhetsdatabladet för blandningen eller blandningarna som innehåller ämnet.
  • En motivering som visar att sökanden har ett kommersiellt intresse som är värt att skydda av att det verkliga ämnesnamnet inte offentliggörs.
  •  En motivering som visar att användningen av det alternativa kemiska namnet uppfyller behovet att ge tillräckligt med information för att säkerställa att blandningen kan hanteras utan risk och att nödvändiga arbetsmiljöåtgärder kan vidtas på arbetsplatser.

Det föreslagna alternativa kemiska namnet kan vara ett namn som identifierar de viktigaste funktionella grupperna i ämnet eller vara en alternativ beteckning.

Tips: Vid härledning av det alternativa namnet rekommenderas att "Vägledande ordlista" (del B, bilaga VI till direktivet om farliga preparat) används.

Se också handboken om hur man utarbetar en begäran om att få använda ett alternativt kemiskt namn på ett ämne i en blandning: How to prepare a request for use of an alternative chemical name for a substance in a mixture.

3. Lämna in IUCLID -filen och bilagorna som krävs via webbformuläret.

Om du inte får en bekräftelse på att du lämnat in begäran, kontakta Echas stöd- och informationspunkt."

Vad händer sedan?

Echa gör en viruskontroll och en kontroll av verksamhetsreglerna när underlaget tas emot för att se till att det är fullständigt och kan behandlas.

Om ett underlag klarar kontrollen av verksamhetsregler skickar Echa en faktura till dig. När Echa har fått betalningen får du ett beslut om din begäran om att använda ett alternativt kemiskt namn inom sex veckor.

Om Echa inte godkänner din begäran om att använda ett alternativt kemiskt namn, eller om Echa senare ändrar eller återkallar sitt godkännande av användningen av det alternativa kemiska namnet går det att begäran en omprövning av beslutet. Begäran om omprövning ska lämnas in inom två månader från mottagandet av beslutet och ska lämnas med användning av ett särskilt webbformulär.

Observera att Echa alltid skickar all kommunikation som rör begäran, inklusive beslutet, via meddelandesystemet i Reach-IT direkt till den som gör begäran.

Begäran om omprövning av ett beslut om användning av ett alternativt kemiskt namn

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)