Reach-IT

Reach-IT är det centrala IT-systemet som stöder industrin, medlemsstaternas behöriga myndigheter och Europeiska kemikaliemyndigheten när det gäller att säkert skicka, behandla och hantera data och underlag. Dessa tre parter har var och en åtkomst till specifika funktioner i Reach-IT som de kan använda för att uppfylla sina förpliktelser enligt Reach- och CLP-förordningarna. Reach-IT erbjuder också en säker kommunikationskanal mellan de tre parterna för att hjälpa dem att samordna behandlingen och utvärderingen av data och underlag.

 

Registrering

I handboken för Echa-konton finns en allmän översikt som visar hur du registrerar ett konto i Reach-IT och skapar en officiell juridisk enhet.

Registreringsförfarande

Detta är en översikt över förfarandet för att registrera ditt ämne hos Echa. En sammanfattning av förfarandet ges här och det börjar med en förfrågan som är det första steg som du måste ta för att registrera ett ämne. Information ges även om förfarandet för gemensamt inlämnande när ett ämne tillverkas eller importeras av fler än ett företag. Du kan dessutom hitta en allmän beskrivning av hur man förbereder registreringsunderlaget i IUCLID och lämnar in detta underlag med hjälp av Reach-IT. Du kommer också att se hur man begär ett registreringsnummer för ett anmält ämne (s.k. NONS) med hjälp av Reach-IT.


Förbereda och lämna in en förfrågan

En inledning om när du måste lämna in en förfrågan. Här sammanfattas hur man förbereder ett förfrågningsunderlag med hjälp av IUCLID och hur man lämnar in detta underlag till Echa via Reach-IT. (Se även handboken: Hur man tar fram och lämnar in ett förfrågningsunderlag).


Förbereda och göra ett gemensamt inlämnande

En kortfattad förklaring om när ett gemensamt inlämnande krävs och hur du gör ett gemensamt inlämnande.


Registrera ämnet

En kortfattad sammanfattning av hur du förbereder och lämnar in ditt registreringsunderlag till Echa via Reach-IT. (Se även handboken: Hur man förbereder registrerings- och PPORD-underlag).


Begära ett registreringsnummer för NONS

Hur man begär ett registreringsnummer för anmälda ämnen (s.k. NONS) med hjälp av Reach-IT och vilka närmare uppgifter Echa kräver för att bevilja dig ett registreringsnummer. Du hittar en länk till kontaktlistan över den lämpliga medlemsstatens behöriga myndigheter och utsedda nationella myndigheter.

 

Tillståndsansökan

Ett kortfattad stegvis handledning i hur man skickar en gemensam eller enskild tillståndsansökan. Du vägleds i hur man registrerar i Reach-IT, skapar ett eget IUCLID-underlag och skickar det via Reach-IT. (Se också handboken om hur man utarbetar en tillståndsansökan: How to prepare an application for authorisation.)

 

Förbereda och lämna in ett PPORD-underlag

En kortfattad handledning i hur man förbereder och lämnar in en PPORD-anmälan till Echa och hur man kan begära förlängning av PPORD.(Se också handboken om hur man tar fram underlag för registrering och PPORD-anmälan: How to prepare registration and PPORD dossiers.)

 

Anmäla ämnen i varor

En kortfattad handledning i hur man meddelar Echa om en tillverkad eller importerad vara innehåller ämnen på kandidatförteckningen. Istället för att använda Reach-IT kan du anmäla via ett webbformulär och det finns en direktlänk tillgänglig tillsammans med en handledning. (Se också handboken om hur man utarbetar en anmälan om ämnen i varor: How to prepare a substance in articles notification.)

 

Lämna in nedströmsanvändaranmälningar för tillåtna användningar

En kortfattad handledning om hur man lämnar in en nedströmsanvändaranmälan för ämnen på tillståndsförteckningen som det beviljats tillstånd för högre upp i distributionskedjan. Länken till webbformuläret för inlämning finns på denna webbsida.

 

Lämna in nedströmsanvändarrapporter om användningar som inte stöds

En kortfattad stegvis handledning om hur man med hjälp av webbformuläret eller Reach-IT lämnar in en nedströmsanvändarrapport för användningar som inte stöds av leverantörens exponeringsscenarier. Webbformuläret finns tillgängligt från denna webbsida tillsammans med en onlinehandledning.  (Se också handboken om hur man utarbetar en nedströmsanvändarrapport: How to prepare a downstream user report.)

 

Lämna in nedströmsanvändarrapporter om klassificeringsavvikelser

En kortfattad stegvis handledning om hur man med hjälp av Reach-IT lämnar in en nedströmsanvändarrapport i det fall nedströmsanvändarens klassificering av ett ämne avviker från leverantörens klassificering. (Se även Handbok för datainlämning – Del 21: Förberedelse och inlämning av en nedströmsanvändarrapport med hjälp av IUCLID 5).

 

Lämna in och uppdatera en klassificerings- och märkningsanmälan

En kortfattad stegvis handledning om hur man förbereder en klassificerings- och märkningsanmälan med hjälp av ett onlinebaserat IUCLID- eller Reach-IT-underlag.  (Se också handboken om hur man förbereder en klassificerings- och märkningsanmälan: How to prepare a classification and labelling notification).

 

Begära ett alternativt kemiskt namn vid blandningar

En kort beskrivning av hur du kan ta fram en begäran om ett alternativt kemiskt namn vid blandningar och vad som händer efter att du lämnat in din begäran. Det finns en direktlänk till webbformuläret som används för att skicka in begäran. (Se också handboken om hur man utarbetar en begäran om att få använda ett alternativt kemiskt namn på ett ämne i en blandning: How to prepare a request for use of an alternative chemical name for a substance in a mixture.)

 

Förbereda och lämna in CLH-underlag

En kortfattad stegvis handledning om hur man förbereder och lämnar in underlag för harmoniserad klassificering och märkning (CLH-underlag). Det finns en direktlänk till webbformuläret för inlämnande av CLH-underlag och länkar till CLH-rapportmallen och relevanta vägledningar.