Registreringsprocess

Tillverkare och importörer av ämnen i större mängder än ett ton per år måste samla in uppgifter om ämnenas egenskaper och lämna in dessa uppgifter till Echa i ett registreringsunderlag. Det finns två sätt att registrera ett ämne hos Echa: 1) förfrågan eller 2) sen förhandsregistrering. Bestäm vilket sätt som passar dig bäst. Det kan du fastställa med hjälp av nedanstående information samt relevanta handböcker, frågor och svar och vägledningar på den här sidan. När du bestämt dig för vilken väg du vill följa kommer du att behöva ta fram och lämna in en registrering till Echa, antingen gemensamt eller enskilt. En registrering måste göras genom ett gemensamt inlämnande när samma ämne tillverkas eller släpps ut på marknaden av mer än ett företag. Närmare information om registrering av ämnen, antingen gemensamt eller enskilt, finns på den här sidan. En beskrivning av vad som händer efter att du har lämnat in ditt registreringsunderlag finns under Efter registrering . Där får du veta om vad som händer med informationen i underlaget efter registreringen och din roll i att meddela denna information genom distributionskedjan.

Om du har ett nummer som anmälts enligt direktiv 67/548/EEG (även kallat NONS) hittar du information om hur du begär ditt Reach-registreringsnummer utan att skicka in ett registreringsunderlag till Echa.

 

 

Förhandsregistrering av ämnen

Om du vill utnyttja en förlängd tidsfrist för registrering kan du lämna in en sen förhandsregistrering till Echa. Du kan lämna in en sen förhandsregistrering för ett infasningsämne senast sex månader efter att din tillverkning eller placering på marknaden av ämnet överskrider tröskelvärdet ett ton per år, och inte senare än tolv månader före nästa relevanta registreringstidsfrist (nästa tidsfrist är den 31 maj 2018). Sen förhandsregistrering tillämpas INTE för företag som inte har hållit sig inom tidsfristen för förhandsregistreringen för infasningsämnen mellan den 1 juni 2008 och den 1 december 2008.

Sena förhandsregistreringar görs online via Reach-IT.  När du lämnar in en sen förhandsregistrering och har använt samma ämnesnamn eller numeriska kemiska identifiering, t.ex.om Einecs- eller CAS-nummer, knyts du av Reach-IT automatiskt till samma SIEF-forum för förhandsregistrering så att du kan identifiera andra företag som kan ha registrerat samma ämne. Du kan sedan, baserat på en detaljerad övervägning av ämnesidentiteten, fastställa om det verkligen är samma ämne och därefter gå vidare och bilda ett SIEF-forum.

 

Ta fram och lämna in ett förfrågningsunderlag

Före registrering behöver du ta fram och lämna in ett förfrågningsunderlag till Echa för 1) alla icke-infasningsämnen och 2) infasningsämnen som inte är förhandsregistrerade. Förfrågningsprocessen äger rum före tillverkning eller placering på marknaden.

Du måste också informera Echa om vilken ytterligare information du skulle behöva för att uppdatera en registrering till följd av ökning av ett viktintervall.

Efter att en förfrågning har bedömts underlättar Echa kontakten mellan dig och tidigare och/eller potentiella registranter i syfte att möjliggöra datadelning och gemensamt inlämnande.

Ta fram ett förfrågningsunderlag med hjälp av IUCLID

 1. Skapa underlaget med hjälp av den senaste versionen av IUCLID.
 2. Använd insticksprogrammet Valideringsguiden i IUCLID för att se om några uppgifter saknas och förhandskontrollera vissa verksamhetsregler, "business rules".
 3. Lämna in förfrågningsunderlaget via Reach-IT.

Mer information finns i handbok om hur man tar fram ett förfrågningsunderlag: How to prepare an inquiry dossier.

 

Registrera ämnet

Potentiella registranter av ämnen (på minst ett ton per år) måste förbereda och lämna in ett registreringsunderlag till Echa. Observera att du måste uppdatera dina registreringsunderlag när det finns relevant information för ditt företag.

Ett underlag kan förberedas med hjälp av den senaste versionen av IUCLID och lämnas in genom Reach-IT. Om du deltar i ett gemensamt inlämnande (inte som ledande registrant) kan du dock förbereda din registrering online direkt i Reach-IT.

Förbereda och lämna in underlag

 1. Läs handboken om hur man förbereder registrerings- och PPORD-underlag: How to prepare registration and PPORD dossiers.
 2. Ange den information som begärs i IUCLID för att skapa en komplett datauppsättning för ämnet.
 3. I tillämpliga fall kan du använda Chesarverktyget för att göra din kemikaliesäkerhetsbedömning och skapa din kemikaliesäkerhetsrapport (CSR).
 4. När datauppsättningen för ämnet är komplett skapar du det slutliga registreringsunderlaget med hjälp av guiden för att skapa registreringsunderlag (Dossier Creation wizard) i IUCLID.
 5. Använd insticksprogrammet för IUCLID:s valideringsassistent för att påvisa saknad information och förhandsgranska vissa verksamhetsregler.
 6. Använd insticksprogrammet för förhandsgranskning av informationsspridning i IUCLID för att se vilken information i ditt underlag som Echa kommer att offentliggöra.
 7. Använd insticksprogrammet för avgiftsberäkning i IUCLUD för att beräkna avgiften för din registrering.
 8. Exportera underlaget från IUCLID och lämna in det via Reach-IT.

 

Registrera ett ämne

Potentiella registranter av ämnen (i större mängder än ett ton per år) måste ta fram och lämna in ett registreringsunderlag till Echa. Observera att du måste hålla dina registreringsunderlag uppdaterade med relevant information om företaget.

Ett underlag kan förberedas med hjälp av den senaste versionen av IUCLID och lämnas in genom Reach-IT.

Förbereda och lämna in ett underlag

 1. Läs relevanta handböcker.
  • Handbok för inlämning av data 4: Hur man klarar kontrollen av verksamhetsreglerna ("tillämpar regler")
  • Handbok för inlämning av data 5: Framtagning av ett tekniskt underlag för registreringar och PPORD-anmälningar
  • Handbok för inlämning av data 18: Rapportera ämnesidentitet i IUCLID 5 för registrering enligt Reach
 2. Ange de uppgifter som begärs i IUCLID 5 för att skapa en komplett datauppsättning för ämnet.
 3. I tillämpliga fall kan du använda Chesarverktyget för att göra kemikaliesäkerhetsbedömningen och skapa en kemikaliesäkerhetsrapport (CSR).
 4. När datauppsättningen för ämnet är komplett skapar du ett slutligt registreringsunderlag med hjälp av guiden för att skapa registreringsunderlag (Dossier Creation wizard) i IUCLID 5.
 5. Använd insticksprogrammet Valideringsguiden i IUCLID 5 för att se om några uppgifter saknas och förhandskontrollera vissa verksamhetsregler, "business rules".
 6. Använd insticksprogrammet för informationsspridning i IUCLID 5 för att se vilken information i ditt underlag som Echa kommer att offentliggöra.
 7. Använd insticksprogrammet för avgiftsberäkning i IUCLUD 5 för att beräkna avgiften för din registrering.
 8. Exportera underlaget från IUCLID 5 och lämna in det via Reach-IT.
 • ​Stegvisa instruktioner: Handbok för industrianvändare – Del 6: Inlämning av underlag

 

Begära ett registreringsnummer för NONS

Ett Reach-registreringsnummer kan begäras för ämnen som har anmälts enligt direktiv 67/548/EEG (även kallat NONS).

För att få tillgång till ditt registreringsnummer måste du först skriva in dig i Reach-IT med rätt Reach-IT-konto, t.ex. inhemsk tillverkare, importör eller enda representant (kallas ensam företrädare i direktiv 67/548/EEG). Echa ger alla anmälningar ett registreringsnummer och lämnar ut dessa uppgifter via Reach-IT på begäran av anmälans ägare.

Begära ett registreringsnummer för ett anmält ämne

Följande uppgifter kommer att efterfrågas i Reach-IT-modulen:

 • Det anmälda ämnets anmälnings- och Elincs-nummer.
 • Anmälarens namn, stad och land exakt på det sätt som de anges i anmälan (avsnitt 0.2.10 i filen "Summary Notification Interchange Format (SNIF)").
 • I tillämpliga fall: Enskilda brev eller kontrakt från den tillverkare utanför EU som du företräder, som förklarar att du utsetts till deras enda representant enligt Reachförordningen för det anmälda ämnet. Breven ska vara i pdf-format och skrivna på ett av EU-språken.
 • I tillämpliga fall: Brev eller kontrakt från den tidigare ensamma företrädaren enligt direktiv 67/548/EEG som förklarar att han/hon inte längre fungerar som ensam företrädare och att han/hon samtycker till att lämna över sina uppdrag till dig som nyutsedd enda representant enligt Reachförordningen för det anmälda ämnet. Breven ska vara i pdf-format och skrivna på ett av EU-språken.

Anmärkning: Under förutsättning att de uppgifter du angav i Reach-IT överensstämmer med uppgifterna i anmälan lämnar Reach-IT automatiskt ut registreringsnumret. Om uppgifterna inte överensstämmer lämnar Reach-IT inte ut registreringsnumret och anmälaren måste kontakta den relevanta behöriga myndigheten i medlemsstaten för att reda upp situationen.

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)