Biocidų tiekėjas arba naudotojas

Jeigu Europos ekonominėje erdvėje tiekiate arba naudojate biocidines veikliąsias medžiagas arba produktus, turite išmanyti ES biocidų teisės aktus. Jie priimti siekiant užtikrinti, kad galima biocidų žalos rizika būtų subalansuota su jų tikėtina nauda.

Šie teisės aktai taikomi 22 rūšių produktams, skirstomiems į keturias pagrindines grupes:

 • dezinfekantus, naudojamus buitinėms ir pramoninėms reikmėms;
 • konservantus, skirtus gaminamiems ir natūraliems produktams;
 • kenkėjų kontrolės produktus;
 • kitus profesionalaus naudojimo biocidinius produktus, pvz., nuo apaugimo apsaugančius produktus.

Be to, šie teisės aktai taikomi medžiagoms, mišiniams arba gaminiams, kurie apdoroti vienu ar daugiau biocidinių produktų, arba į kuriuos sąmoningai įdėta vieno arba daugiau biocidinių produktų.

Ką turite padaryti?

Tai priklauso nuo to, ką gaminate, tiekiate arba naudojate – veikliąją medžiagą, biocidinį produktą ar apdorotą gaminį.

Norint patekti į rinką, reikia atlikti dviejų veiksmų procedūrą:

 • veiklioji medžiaga, kurią ketinama naudoti gaminant biocidinį produktą arba kuria ketinama apdoroti gaminį, turi būti patvirtinta ES lygmeniu (turi būti teigiamai įvertintas jos veiksmingumas ir saugumas) atitinkamam produkto tipui;
 • kad biocidinį produktą būtų galima pateikti rinkai (pvz., parduoti) arba naudoti, jis turi būti autorizuotas nacionaliniu arba ES lygmeniu.

Išimtis: jei veiklioji medžiaga dar nepatvirtinta, bet įtraukta į peržiūros programą, biocidinis produktas gali būti teikiamas rinkai arba naudojamas laikantis nacionalinės teisės aktų.

Be to, nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. visi biocidiniai produktai gali būti teikiami rinkai tik tuo atveju, jei cheminė medžiaga arba produkto tiekėjas įtraukti į 95 straipsnio veikliųjų medžiagų ir tiekėjų sąrašą.

Veikliosios medžiagos

Taikoma visoms biocidinėms medžiagoms. Joms priskiriamos nanomedžiagos ir veikliosios medžiagos, pagamintos naudojimo vietoje (iš kitos cheminės medžiagos, vadinamos „pirmtaku“).

Gamintojas arba importuotojas

Jūsų veiklioji medžiaga gali būti naudojama kaip sudėtinė EEE rinkai skirto biocidinio produkto dalis, jeigu ji atitinka vieną iš toliau išdėstytų sąlygų:

 • ji patvirtinta konkrečiam produktų, kurių sudėtyje ji naudojama, tipui;
 • ji įtraukta į cheminių medžiagų, nekeliančių susirūpinimo dėl poveikio sveikatai arba aplinkai, sąrašą, pateiktą BPR I priede;
 • tai yra esama veiklioji medžiaga (jau pateikta rinkai iki 2000 m. gegužės 14 d.), įtraukta į peržiūros programą.

Be to, nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. visi biocidiniai produktai gali būti teikiami rinkai tik tuo atveju, jei cheminė medžiaga arba produkto tiekėjas įtraukti į 95 straipsnio veikliųjų medžiagų ir tiekėjų sąrašą.

Norėdami pateikti paraišką dėl veikliosios medžiagos patvirtinimo arba įtraukimo į 95 straipsnio sąrašą, kreipkitės į ECHA pasinaudodami Biocidinių produktų registru (R4BP 3).

Platintojas

Prieš pradėdami tiekti EEE rinkai skirtą veikliąją medžiagą, privalote įvykdyti pirmiau išdėstytas su ja susijusias gamintojams arba importuotojams keliamas sąlygas.

Biocidiniai produktai

Kai biocidinė veiklioji medžiaga patvirtinama arba įtraukiama į susirūpinimo nekeliančių cheminių medžiagų sąrašą (BPR I priedą), norint EEE rinkai teikti biocidinį produktą, kurio sudėtyje yra šios medžiagos, jis turi būti autorizuotas.

Jei sprendimas dėl veikliosios medžiagos dar nepriimtas, bet veiklioji medžiaga įtraukta į peržiūros programą, biocidinį produktą galite pateikti rinkai laikydamiesi nacionalinės teisės aktų.

Nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. dėl visų biocidinių produktų bus reikalaujama, kad (cheminės medžiagos arba produkto) tiekėjas būtų įtrauktas į 95 straipsnio sąrašą – kitaip biocidinis produktas nebegalės būti teikiamas EEE rinkai.

Autorizacijos liudijimo turėtojas

Jūs esate atsakingas už produkto pateikimą rinkai (t. y. pirmąjį tiekimą platinimo arba naudojimo Europos ekonominėje erdvėje tikslais). Tai reiškia, kad (pagal CLP reglamentą) esate atsakingas už tinkamą produkto klasifikavimą, taip pat už jo pakavimą ir ženklinimą. Be to, kaskart, kai gaunate informacijos, galinčios turėti įtakos produkto autorizacijai, pvz., informacijos apie saugą, privalote apie tai pranešti kompetentingoms institucijoms.

Jūsų pareiga – užtikrinti, kad jūsų reklamuojamas arba EEE rinkai teikiamas produktas atitiktų teisinius reikalavimus. Tai taikoma visiems tiekimo būdams, įskaitant nuotolinę ir elektroninę prekybą.

Jei esate būsimas autorizacijos liudijimo turėtojas, galite pasirinkti, ar teikti paraišką autorizacijai gauti kiekvienoje šalyje, ar kreiptis dėl autorizacijos visoje ES.

Tai gali padaryti bet kuris EEE įsisteigęs fizinis arba juridinis asmuo – gamintojas, importuotojas arba konsultantas.

Siekiant paskatinti naudoti sveikatai ir aplinkai mažiau kenksmingus biocidinius produktus:

 • biocidiniams produktams, pagamintiems naudojant mažesnės rizikos veikliąsias medžiagas, taikoma supaprastinta procedūra;
 • sunkiau gauti produkto autorizacijos liudijimą, jeigu produkto sudėtyje esanti veiklioji medžiaga nurodyta kaip galimai keistina medžiaga.

Gamintojas

Jei esate biocidinio produkto gamintojas, galite pateikti paraišką autorizacijos liudijimo turėtojo statusui įgyti (žr. pirmiau).

Be to, galite prašyti, kad jus įtrauktų į 95 straipsnio sąrašą kaip produkto tiekėją.

Importuotojas

Prieš importuodami biocidinį produktą į EEE, turėtumėte užtikrinti, kad:

 • būtų autorizuotas tokio produkto teikimas šalies, kuriai ketinate jį tiekti, rinkai arba kad produkto sudėtyje esanti veiklioji medžiaga būtų įtraukta į peržiūros programą;
 • tiekėjas būtų įtrauktas į 95 straipsnio – patvirtintų veikliųjų medžiagų ir tiekėjų – sąrašą.

Be to, jei esate biocidinio produkto importuotojas, galite prašyti, kad jus įtrauktų į šį sąrašą kaip cheminės medžiagos tiekėją arba kaip produkto tiekėją. Taip pat galite pateikti paraišką autorizacijos liudijimo turėtojo statusui įgyti (žr. pirmiau).

Platintojas

Prieš pradėdami platinti biocidinius produktus, turėtumėte įsitikinti, kad jie autorizuoti kiekvienai šaliai, kurios rinkai ketinate juos pateikti.

Jeigu biocidinis produktas dar neautorizuotas, patikrinkite, ar produkto sudėtyje esanti veiklioji medžiaga įtraukta į peržiūros programą.

Nuo 2015 m. rugsėjo 1 d., prieš pradėdami platinti produktą, taip pat turėsite patikrinti, ar jo tiekėjas įtrauktas į 95 straipsnio veikliųjų medžiagų ir tiekėjų sąrašą.

Apdoroti gaminiai

Jeigu jūsų gaminys apdorotas biocidiniu produktu arba jeigu gaminio sudėtyje yra biocidinio produkto, tačiau pagrindinė gaminio funkcija nėra biocidinė, toks gaminys vadinamas apdorotu gaminiu.

Apdorotas gaminys gali būti teikiamas rinkai (t. y. pirmą kartą teikiamas platinimo arba naudojimo Europos ekonominėje erdvėje tikslais) tik tuo atveju, jeigu į apdorojimo tikslais naudojamo biocidinio produkto sudėtyje yra tik:

 • patvirtintų veikliųjų medžiagų;
 • I priede nurodytų susirūpinimo nekeliančių cheminių medžiagų;
 • į peržiūros programą įtrauktų cheminių medžiagų;
 • gali būti reikalaujama apdorotą gaminį paženklinti tam tikru būdu.

Gamintojas arba importuotojas

Jeigu esate atsakingas už apdoroto gaminio teikimą rinkai, jums tenka visa atsakomybė už apdoroto gaminio teisėtumą ir atsekamumą. Jums taip pat gali reikėti gavus prašymą vartotojams pateikti papildomą informaciją apie tai, kokie biocidiniai produktai ir nanomedžiagos buvo naudojami gaminiui apdoroti.

Platintojas

Jei esate apdorotų gaminių platintojas, jūsų pareigos yra tokios pat, kaip biocidinių produktų platintojų.

Jūs taip pat privalote gavę prašymą vartotojams pateikti informaciją apie tai, kokie biocidiniai produktai ir nanomedžiagos buvo naudojami gaminiui apdoroti. Vartotojai turi teisę nemokamai gauti šią informaciją per 45 dienas.

Eksportuojate į šalis, kurios nėra ES valstybės narės?

Jei eksportuojate veikliąją medžiagą, biocidinį produktą arba apdorotą gaminį, Biocidų teisės aktų nuostatos jums netaikomos.

Tačiau jei planuojate eksportuoti už ES ribų biocidą, kurio naudojimas ES yra uždraustas arba griežtai ribojamas, greičiausiai turėsite laikytis IPS reglamento reikalavimų. Tai reiškia, kad prieš eksportą savo valstybės narės paskirtajai nacionalinei institucijai (PNI) turite pranešti apie IPS ir pateikti prie eksportuotinų medžiagų reikalaujamą pridėti informaciją. Be to, kai kuriais atvejais prieš eksportuojant reikia gauti importuojančios šalies sutikimą. Jei eksportas įvyksta, apie jį taip pat turėsite pranešti savo PNI per pirmąjį kitų kalendorinių metų ketvirtį.

Patikrinkite, ar jūsų cheminė medžiaga nurodyta cheminių medžiagų, kurioms taikomas IPS reglamentas, skiltyje.

Be to, eksportuojamas chemines medžiagas, įskaitant visus eksportuojamus biocidus, nepriklausomai nuo to, ar jie yra uždrausti ar jų naudojimas griežtai ribojamas ES, turite supakuoti ir paženklinti pagal CLP reglamentą. Etiketėje turite nurodyti galiojimo pabaigos datą ir pagaminimo datą ir, jei reikia, nurodyti skirtingų klimato zonų galiojimo pabaigos datą. Prie eksportuojamo biocido siuntos taip pat turite pridėti saugos duomenų lapą, o informacija etiketėje ir saugos duomenų lape, kiek įmanoma, pateikiama paskirties šalies arba numatomo naudojimo vietos oficialiosiomis kalbomis arba viena ar daugiau pagrindinių kalbų.

Į Europos Sąjungą importuojate uždraustus arba griežtai ribojamus biocidus?

Tai gali būti veikliosios medžiagos, biocidiniai produktai arba gaminiai, kurių sudėtyje yra uždraustų arba griežtai ribojamų biocidų. Tokiu atveju jums gali reikėti laikytis IPS reglamento reikalavimų.

Jei taip, privalote:

 • įsitikinti, kad importas leidžiamas pagal BPR ir jūsų nacionalinės teisės aktus;
 • apie importuojamus kiekius pranešti atitinkamai ES valdžios institucijai.

Patikrinkite, ar jūsų cheminė medžiaga nurodyta cheminių medžiagų, kurioms taikomas IPS reglamentas, skiltyje.

Categories Display