Vienintelis atstovas

Šalyse, kurios nėra EEE valstybės narės, įsisteigusios įmonės gali paskirti Europoje įsisteigusį vienintelį atstovą, kuris perimtų importuotojų funkcijas ir pareigas bei užtikrintų REACH reglamento laikymąsi. Taip importuotojams gali tapti paprasčiau savo produktus teikti EEE rinkai, tai gali garantuoti tiekimą ir sumažinti jų atsakomybę.

Vieninteliams atstovams keliami tokie reikalavimai:

 • tai turi būti fiziniai arba juridiniai asmenys, fiziškai įsisteigę EEE; 
 • jie turi turėti pakankamai žinių apie praktinį cheminių medžiagų tvarkymą ir informacijos apie tas chemines medžiagas;
 • jie turi būti paskirti bendru susitarimu su gamintoju, mišinio ruošėju arba gaminio gamintoju, įsisteigusiu šalyje, kuri nėra EEE narė;
 • jie privalo laikytis REACH reglamente importuotojams nustatytų teisinių reikalavimų.

Vieninteliai atstovai gali atstovauti daugiau nei vienam šalies, kuri nėra EEE valstybė narė, tiekėjui, tačiau informaciją apie kiekvieną iš šių tiekėjų privalo tvarkyti atskirai.

Šalies, kuri nėra EEE narė, įmonė privalo informuoti apie jūsų paskyrimą vieninteliu atstovu importuotoją (-us), priklausantį (-čius) tai pačiai tiekimo grandinei Pagal REACH reglamentą tokie importuotojai laikomi tolesniais naudotojais.

Nesate vienintelis atstovas, jeigu:

 • jūsų tiekėjas šalyje, kuri nėra EEE valstybė narė, yra platintojas;
 • jūsų vienintelė funkcija – būti trečiosios šalies tipo atstovu keičiantis duomenimis pagal REACH reglamentą.

Kokios mano pareigos?

Jums taikomi importuotojui keliami registravimo reikalavimai, taip pat papildomi reikalavimai, atsižvelgiant į jūsų, kaip vienintelio atstovo, vaidmenį.

 

Parenkite ir pateikite registracijos dokumentaciją

Privalote užregistruoti cheminę medžiagą Europos cheminių medžiagų agentūroje. Pagrindinė taisyklė tokia: nėra duomenų – nėra rinkos.

Privalote pateikti informaciją apie cheminės medžiagos savybes ir jos keliamus pavojus, taip pat informaciją apie saugų jos naudojimą. Tai, kiek bus reikalaujama pateikti informacijos, priklauso nuo importuojamo kiekio tonomis ir pavojų, kuriuos kelia toji cheminė medžiaga. Kuo mažesnis cheminės medžiagos kiekis tonomis ir jos pavojingumas, tuo mažiau informacijos reikės pateikti.

Turite patikrinti, ar cheminė medžiaga buvo preliminariai užregistruota. Jeigu ne ir jeigu galima tos cheminės medžiagos vėlyva preliminari registracija, privalote ją užregistruoti iki 2018 m. gegužės 31 d. Jeigu ne, norėdami pateikti cheminę medžiagą EEE rinkai, privalote ją užregistruoti.

Registracija atliekama kartu su kitais tos pačios cheminės medžiagos gamintojais ir EEE importuotojais. Be to, privalote su jais dalytis registracijai reikalingais duomenimis.

Šalies, kuri nėra EEE valstybė narė, įmonės ir jūsų pareigos paaiškintos Registravimo rekomendacijose ir šalių, kurios nėra ES valstybės narės, gamintojams skirtuose tinklalapiuose.

Be importuotojams keliamų reikalavimų, jums keliami tokie specialieji reikalavimai:

 • importuotojams (dabartiniams tolesniems naudotojams) pateikite informaciją, kuria remdamiesi jie galėtų parengti saugos duomenų lapus, ir registruokite vykdant jūsų nuolatinę veiklą paskiausiai pateiktus atnaujintus saugos duomenų lapus;
 • parenkite ir nuolat atnaujinkite importuotojų sąrašą, kuriame būtų nurodytas kiekvieno iš jų importuotas kiekis tonomis. Pateikite jį priežiūros institucijoms, kai jos to paprašys.

 

Imkitės veiksmų dėl labai didelį susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų

Cheminę medžiagą priskyrus labai didelį susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų kategorijai ir įtraukus į REACH kandidatinį autorizacijos sąrašą, EEE importuotojams ir jums bus pradėti taikyti papildomi įpareigojimai.

 • Jeigu cheminė medžiaga importuojama atskirai arba kaip mišinio sudedamoji dalis, reikia atnaujinti esamą saugos duomenų lapą. Jei esate vienintelis atstovas (nepaisant to, ar esate tikrasis tiekėjas, ar ne), privalėsite registruoti pateiktus atnaujintus saugos duomenų lapus.
 • Jeigu cheminės medžiagos yra importuojamo gaminio sudėtyje, tam tikromis sąlygomis jums gali būti taikomas įpareigojimas per šešis mėnesius pranešti ECHA apie jos importą.

 

Išsiaiškinkite savo vaidmenį autorizacijos procese

Jei atstovaujate šalies, kuri nėra EEE valstybė narė, įmonei ir jei viena iš tos įmonės cheminių medžiagų įtraukta į autorizuotinų cheminių medžiagų sąrašą, privalote informuoti tą įmonę apie tokio įtraukimo padarinius jos produktui.

Jeigu netaikoma jokių bendrųjų ar specialiųjų REACH autorizacijos procedūros išimčių, šalies, kuri nėra EEE valstybė narė, įmonė turės nuspręsti, ar nutraukti tos cheminės medžiagos importą į EEE rinką, ar pateikti paraišką autorizacijai gauti. Jeigu šalies, kuri nėra EEE valstybė narė, įmonė nusprendžia pateikti paraišką autorizacijai gauti, galite būti paskirtas atstovauti tai įmonei.

 

Laikykitės apribojimų

Jeigu rizikos, kurią cheminė medžiaga kelia žmonių sveikatai ir aplinkai, neįmanoma suvaldyti, jai Europos ekonominėje erdvėje gali būti taikomi apribojimai.

Tai gali būti:

 • visiškas uždraudimas,
 • prekybos ir tam tikrų naudojimo būdų apribojimas arba
 • cheminės medžiagos koncentracijos mišiniuose arba gaminiuose ribojimas.

Pavyzdžiai – asbesto uždraudimas, švino pardavimo ir naudojimo juvelyriniuose dirbiniuose ribojimas, šešiavalenčio chromo koncentracijos odos gaminiuose ribojimas.

Turėtumėte informuoti šalies, kuri nėra EEE valstybė narė, įmonę apie kiekvieną naują apribojimą ir jo padarinius tos įmonės produktui. Taip pat privalote (nepaisant to, ar esate tikrasis tiekėjas, ar ne) registruoti pateiktus atnaujintus saugos duomenų lapus su informacija apie naują apribojimą.

Categories Display