Importuotojas

ES teisės aktais nustatyti aukščiausi pasaulyje cheminių medžiagų saugos standartai. Jūsų pareiga – užtikrinti, kad cheminės medžiagos ir produktai, kuriuos įvežate į EEE, atitiktų šiuos reikalavimus. 

Esate importuotojas, jeigu cheminį produktą perkate tiesiai iš tiekėjo, įsisteigusio šalyje, kuri nėra EEE valstybė narė, ir įvežate jį į EEE teritoriją.

Jeigu šalyje, kuri nėra EEE valstybė narė, įsisteigęs jūsų tiekėjas yra paskyręs EEE įsisteigusį vienintelį atstovą, pagal REACH reglamentą jūs laikomas ne importuotoju, o tolesniu naudotoju.

Kokios mano pareigos?

Tai priklauso nuo to, kokius produktus importuojate:

 • chemines medžiagas (įskaitant metalus),
 • mišinius (pvz., dažus, tepalus) ar
 • gaminius (pvz., automobilių padangas, baldus, aprangą).

Jei rinkai pateikiate pavojingus produktus, turėsite laikytis papildomų reikalavimų. 

 

Importuojate chemines medžiagas arba mišinius?

Jei cheminę medžiagą perkate tiesiai iš šalyje, kuri nėra EEE valstybė narė, įsisteigusios įmonės ir ją įvežate į EEE teritoriją, jūsų pareigos yra tokios pat, kaip gamintojo. Norėdami patekti į EEE rinką, privalote užregistruoti cheminę medžiagą. 

Jei perkate mišinius, reikalavimai taikomi kiekvienai cheminei medžiagai, kurios yra to mišinio sudėtyje.

 

Importuojate pavojingas arba reguliuojamas chemines medžiagas arba mišinius?

Prieš pateikdami cheminę medžiagą arba mišinį EEE rinkai, taikydami CLP reglamente nustatytus klasifikavimo kriterijus privalote išsiaiškinti, ar ji (jis) yra pavojinga (-as). Turite tai išsiaiškinti dėl kiekvienos atskiros arba mišinio sudėtyje esančios cheminės medžiagos, nepaisydami to, kiek jos tiekiate.

Klasifikavimas, ženklinimas ir pakavimas privalomas visoms pavojingoms cheminėms medžiagoms ir mišiniams

Nuo cheminės medžiagos arba mišinio klasifikavimo priklauso konkretūs ženklinimo ir pakavimo reikalavimai. Per vieną mėnesį nuo produkto pateikimo rinkai privalote pranešti ECHA apie kiekvieną atskirai arba mišinio sudėtyje esančią rinkai pateiktą pavojingą cheminę medžiagą. Reikiamą informaciją privalote pateikti saugos duomenų lape, taip pat privalote naudoti pavojingumo ženklus, kuriais informuojama apie riziką ir užtikrinama, kad klientai saugiai naudotų cheminę medžiagą.

Labai didelį susirūpinimą keliančios cheminės medžiagos

REACH reglamente nustatyti kriterijai, pagal kuriuos nustatomos labai didelį susirūpinimą keliančios cheminės medžiagos (SVHC), keliančios pavojų žmonių sveikatai ir aplinkai. Šiuos kriterijus atitinkančios cheminės medžiagos nustatomos nuolat. Šios cheminės medžiagos įtraukiamos į kandidatinį autorizacijos sąrašą, kuris du kartus per metus – birželio ir gruodžio mėn. – atnaujinamas ir paskelbiamas ECHA interneto svetainėje.

Tai pirmasis REACH autorizacijos procedūros etapas, kurio paskirtis – kontroliuoti daugelio pavojingų cheminių medžiagų EEE rinkoje keliamą riziką ir galiausiai jas pakeisti perspektyviomis saugesnėmis alternatyvomis.

Nustačius, kad atskirai arba kaip mišinio sudedamoji dalis importuojama cheminė medžiaga yra labai didelį susirūpinimą kelianti cheminė medžiaga, ir šią medžiagą įtraukus į kandidatinį autorizacijos sąrašą, privalėsite įvykdyti dar vieną pareigą – savo klientams pateikti informaciją apie saugų cheminės medžiagos naudojimą.

Galite ir toliau tiekti cheminę medžiagą, tačiau turėsite stebėti, ar ji neįtraukta į autorizacijos sąrašą. Tai gali būti tik laiko klausimas, todėl galbūt nuspręsite įgyti veiklos pranašumą atsisakydami labai didelį susirūpinimą keliančios cheminės medžiagos dar iki to laiko, kai būsite teisiškai įpareigotas tai padaryti.

Labai didelį susirūpinimą keliančios cheminės medžiagos, kurioms reikalinga autorizacija

Iš kandidatinio sąrašo į autorizacijos sąrašą perkeltos labai didelį susirūpinimą keliančios cheminės medžiagos suėjus vadinamajam pabaigos terminui nebegalės būti teikiamos EEE rinkai, jeigu:

 • jums arba jūsų tiesioginiam tolesniam naudotojui nebus suteikta konkretaus cheminės medžiagos naudojimo būdo autorizacija;
 • nebus taikoma bendra arba konkreti išimtis, pvz., jeigu cheminę medžiagą naudojate mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros tikslais.

Autorizacija būtina nepaisant to, koks cheminės medžiagos kiekis yra naudojamas.

Jeigu jūsų cheminė medžiaga įtraukta į autorizacijos sąrašą ir netaikoma jokia išimtis, turite nuspręsti, ar:

 • nutraukti jos tiekimą rinkai, ar
 • pateikti paraišką autorizacijai gauti, ar
 • ištirti galimybę pasinaudoti autorizacijos liudijimu, išduotu jūsų tiesioginiams tolesniems naudotojams.

Teikti paraišką autorizacijai gauti ar jos neteikti yra verslo sprendimas, kuris priimamas atsižvelgiant į cheminės medžiagos svarbumą, galimybę ją pakeisti alternatyviomis cheminėmis medžiagomis arba technologijomis, paraiškos autorizacijai gauti teikimo sąnaudas ir dėl tolesnio naudojimo kylančią riziką.

Cheminės medžiagos, kurioms taikomi apribojimai

Cheminėms medžiagoms, keliančioms nepriimtiną riziką žmonių sveikatai ir aplinkai, taikomi apribojimai. Tai gali būti:

 • visiškas uždraudimas,
 • prekybos ir tam tikrų naudojimo būdų apribojimas arba
 • cheminės medžiagos koncentracijos lygio mišiniuose ribojimas.

Ribojimo pavyzdys – tolueno naudojimo klijuose arba purškiamuosiuose dažuose, skirtuose tiekti plačiajai visuomenei, ribojimas.

Privalote laikytis šių apribojimų. Turite žinoti jūsų importuojamai cheminei medžiagai taikomus apribojimus ir stebėti, kokius apribojimus numatoma jai taikyti ateityje. Prieš priimdama sprendimą dėl apribojimo, ECHA paskelbia susijusią informaciją ir surengia viešas konsultacijas.

 

Importuojate gaminius?

Jums reikės informacijos apie gaminių sudėtyje esančias chemines medžiagas. Konkrečiai kalbant, jums reikės tokios informacijos:

 • ar numatyta, kad cheminės medžiagos išsiskirs naudojant gaminį, pvz., kvapų žaislą arba kvapų šiukšlių maišą? Jeigu taip ir jeigu tokių cheminių medžiagų per metus importuojate daugiau kaip vieną toną, turėsite jas užregistruoti, nebent jos jau užregistruotos tam naudojimo būdui;
 • ar yra labai didelį susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų? Jeigu taip ir jeigu jų koncentracija viršija tam tikrą lygį, savo klientams privalote pateikti pakankamai informacijos, kad jie galėtų saugiai naudoti produktą. Tai privalu daryti nuo tada, kai cheminė medžiaga įtraukiama į kandidatinį sąrašą. Tam tikrais atvejais būtina informuoti ECHA;
 • ar gaminių sudėtyje yra ribojamų cheminių medžiagų, pvz., ar juvelyrinių dirbinių sudėtyje yra švino? Privalote laikytis šių apribojimų ir prireikus importą nutraukti.

Categories Display