Cheminių medžiagų naudotojas

Cheminės medžiagos naudojamos daugelyje pramonės šakų, įskaitant ir pačias mažiausias įmones. Siekiant informuoti apie riziką ir padėti išvengti nelaimingų atsitikimų, pavojingos cheminės medžiagos yra ženklinamos. Taip pat pateikiami saugos duomenų lapai. 

Galbūt jau įgyvendinate gerą rizikos valdymo praktiką, bet ar žinote visas pagal teisės aktus jums suteiktas teises ir nustatytas pareigas? Kuo pavojingesnė jūsų naudojama cheminė medžiaga arba mišinys, tuo didesni reikalavimai keliami jums ir jūsų tiekėjui.

Kaip naudojate chemines medžiagas?

Cheminės medžiagos gali būti naudojamos labai įvairiais būdais:

  • ruošiant mišinius (preparatus), kurie vėliau pateikiami rinkai;
  • gaminant gaminius (pvz., automobilių padangas, popierių, baldus, aprangą);
  • įvairiems technologiniams procesams (pvz., valymo, džiovinimo, sutepimo);
  • teikiant paslaugas (pvz., sausojo valymo, automobilių taisymo, statybos, dažymo).  

REACH ir CLP reglamentuose jums, kaip tolesniam naudotojui, nustatytas aiškus vaidmuo skatinant saugiai naudoti chemines medžiagas. 

Esate tolesnis naudotojas, jei:

  • esate įsisteigęs EEE,
  • jūsų naudojamos cheminės medžiagos arba mišinio tiekėjas taip pat įsisteigęs EEE,
  • chemines medžiagas naudojate savo pramoninėje arba profesinėje veikloje, kaip nurodyta pirmiau.

Nesate tolesnis naudotojas, jei:

  • jūsų naudojamos cheminės medžiagos tiekėjas įsisteigęs ne EEE ir nėra paskyręs vienintelio atstovo cheminei medžiagai užregistruoti ir pateikimui ES rinkai užtikrinti. Tokiu atveju esate importuotojas.
  • Jūs tik saugote chemines medžiagas ir pateikiate jas rinkai (nepakeitę jų sudėties ar pakuotės). Tokiu atveju esate platintojas.
  • Perkate produktą ir patys jį naudojate pramoninėje ir (arba) profesinėje veikloje. Tokiu atveju esate vartotojas.

Kokios mano pareigos?

Tolesni naudotojai neprivalo registruoti, bet turi:

 

Saugiai naudokite chemines medžiagas

Saugiai naudoti chemines medžiagas teisiškai įpareigotos visos įmonės, kurių pramoninė ir profesinė veikla susijusi su cheminėmis medžiagomis.

REACH reglamento reikalavimų privalote laikytis nepaisydami to, koks jūsų įmonės dydis ir kokia jūsų padėtis tiekimo grandinėje. Privalote įgyvendinti jūsų tiekėjo pateiktuose saugos duomenų lapuose nurodytas veiklos sąlygas ir rizikos valdymo priemones.

Be to, privalote informuoti savo tiekėjus apie tai, kaip naudojate jų tiekiamas chemines medžiagas, ypač jei jūsų taikomi naudojimo būdai neaprašyti jūsų gautoje informacijoje arba jei saugos rekomendacijos yra netinkamos.

 

Saugiai tiekite mišinius

Jei maišote chemines medžiagas gamindami mišinius ir pateikiate šiuos mišinius rinkai, jums taikomi svarbūs įpareigojimai siekiant užtikrinti, kad jūsų klientai galėtų saugiai naudoti produktus.

Privalote klientams pateikti reikiamą informaciją apie saugų produktų naudojimą. Be to, prieš pateikdami mišinį rinkai, privalote jį priskirti tam tikrai klasei. Jei mišinys yra pavojingas, privalote paženklinti jį, kad darbuotojai ir vartotojai žinotų, kaip suvaldyti riziką.

Nuo 2015 m. birželio 1 d. įsigaliojo svarbūs pakeitimai: pavojingi mišiniai, kuriuos pateikiate rinkai, turi būti priskirti tam tikrai klasei, paženklinti ir supakuoti pagal naująjį CLP reglamentą.

Veiksmingai informuodami savo tiekėjus ir klientus, galite padėti užtikrinti svarbios informacijos perdavimą tiekimo grandinėje.

 

Biocidinius produktus naudokite tik pagal nurodytą jų paskirtį

Biocidiniai produktai yra iš principo pavojingi ir gali padaryti žalos žmonėms, gyvūnams ir aplinkai. Veikliosios medžiagos tvirtinamos tik naudojimui tam tikrų tipų produktuose. Biocidiniams produktams taikomi specialūs ženklinimo ir pakavimo reikalavimai, kuriais siekiama užtikrinti saugų jų naudojimą.

Categories Display