Platintojas

Jūsų vaidmuo, kurį, tarpininkaudami gamintojams ir klientams, atliekate užtikrindami, kad visa tiekimo grandinė būtų informuota apie cheminę saugą, reglamentuojamas teisės aktais. Norint apsaugoti žmones ir aplinką nuo cheminių medžiagų keliamos rizikos, būtinas aktyvus jūsų dalyvavimas. 

Pagal REACH ir CLP reglamentus esate platintojas, jeigu Europos ekonominėje erdvėje tiekiate cheminę medžiagą arba mišinį, juos saugote ir pateikiate rinkoje kitiems subjektams (taip pat su jūsų prekės ženklu, niekaip nepakeitę jų cheminės sudėties).

Pavyzdžiui, pagal REACH ir CLP reglamentus mažmenininkai ir didmenininkai yra platintojai. 

Nesate platintojas, jeigu:

  • perkate chemines medžiagas ne EEE ir tiesiogiai pateikiate jas EEE rinkai. Tokiu atveju esate importuotojas;
  • perkate chemines medžiagas EEE ir maišote jas su kitomis cheminėmis medžiagomis, atskiedžiate jas arba (pakartotinai) pripildote talpyklas prieš pateikdami jas kitiems subjektams. Tokiu atveju esate tolesnis naudotojas.

Kokios mano pareigos?

Pagrindinė jūsų pareiga – tiekimo grandinės informavimas. 
 
Ta pati pareiga nustatyta visiems cheminių medžiagų, mišinių ir gaminių tiekėjams – gamintojams, importuotojams, tolesniems naudotojams ir platintojams.

 

 

Jei produktus parduodate pramoniniams arba profesionaliems naudotojams

Privalote pateikti saugos informaciją apie jūsų platinamų cheminių medžiagų keliamus pavojus ir riziką.

Informacijos teikimas tolesniems tiekimo grandinės dalyviams

Pagrindinė tokio informavimo priemonė yra saugos duomenų lapas, į kurį taip pat gali būti įtraukti poveikio scenarijai dėl kiekvieno nustatyto naudojimo būdo.

Jei tai pavojinga cheminė medžiaga arba mišinys

  • Privalote pateikti saugos duomenų lapą ir pasirūpinti, kad jis būtų parengtas atitinkama nacionaline kalba ir kad jame būtų pateikta pagal nacionalinės teisės aktus privaloma informacija, pvz., apie sveikatą ir saugą arba atliekų šalinimą.
  • Pasirūpinkite, kad pavojinga cheminė medžiaga arba mišinys būtų tinkamai paženklinta (-as) ir supakuota (-as).

Tai reiškia, kad privalote laikytis CLP reglamento reikalavimų. 2015 m. birželio 1 d. pradėti taikyti svarbūs pakeitimai, susiję su naujomis piktogramomis ir pavojingumo frazėmis.

Daugiau informacijos ieškokite CLP reglamento įvadinėse gairėse.

Atminkite, kad biocidinių produktų ir jais apdorotų gaminių ženklinimas ir pakavimas turi atitikti CLP reglamento ir kitus specialiuosius reikalavimus.

Jei tai gaminiai, kurių sudėtyje yra labai didelį susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų

Tai tokios REACH reglamente nurodytos cheminės medžiagos, kurios daro didelį ir dažnai negrįžtamą poveikį žmonių sveikatai ir aplinkai. Jūsų pareiga – pateikti klientams pakankamai informacijos, kad jie galėtų saugiai naudoti gaminį; šiuo tikslu privalote nurodyti bent pavojingos cheminės medžiagos pavadinimą.

Informacijos teikimas pirmesniems tiekimo grandinės dalyviams

Jūsų klientai turėtų pateikti jums informaciją, kurią turėsite toliau perduoti savo tiekėjams (pirmesniems tiekimo grandinės dalyviams). Tai gali būti tokia informacija:

  • nauja informacija apie pavojingas cheminių medžiagų arba mišinių savybes;
  • informacija, dėl kurios rizikos valdymo priemonės, nurodytos gautuose saugos duomenų lapuose, gali tapti nebetinkamos;
  • pakankama informacija apie cheminės medžiagos naudojimo būdą, kad jį būtų galima apibūdinti cheminės medžiagos registracijos dokumentacijoje.

Taip galite padėti gamintojams ir importuotojams suprasti, kaip naudojamos jų cheminės medžiagos, ir užregistruoti kai kuriuos arba visus naudojimo būdus, apie kuriuos juos informavote.

Tuomet jūsų klientai galės gauti saugos informaciją, jiems reikalingą tam, kad galėtų laikytis REACH ir CLP reglamentų reikalavimų.

 

Jei produktus parduodate vartotojams

Pasirūpinkite, kad pavojingi produktai būtų tinkamai paženklinti ir supakuoti.

Jeigu produktas (cheminė medžiaga arba mišinys) priskirtas pavojingų produktų kategorijai, jis turi būti paženklintas ir supakuotas laikantis CLP reglamento reikalavimų.

Už tai yra atsakingi gamintojai, mišinių ruošėjai, importuotojai ir platintojai. Tokius pat įsipareigojimus prisiimate, jeigu keičiate tokių produktų etiketes arba pakuotes, norėdami paženklinti jas savo prekių ženklu.

Jei esate pavojingų produktų tiekėjas, privalote pasirūpinti, kad jie būtų tinkamai paženklinti ir supakuoti. Etiketėje turėtų būti nurodyta:

  • reikiama nacionaline kalba (-omis) pateikta informacija apie pavojus;
  • ES tiekėjo kontaktiniai duomenys;
  • pagal CLP reglamentą privalomos naujos pavojaus piktogramos, signaliniai žodžiai, pavojingumo ir atsargumo frazės;

iki 2017 m. birželio 1 d. prekiauti senuoju būdu paženklintais mišiniais galite tik tuo atveju, jei galite įrodyti, kad jie tiekimo grandinėje buvo dar iki teisės aktais nustatyto pakeitimų įsigaliojimo termino – 2015 m. birželio 1 d.

Atminkite, kad Biocidinių produktų reglamente nurodytiems apdorotiems produktams taikomi papildomi ženklinimo ir pakavimo reikalavimai.

Atsiliepkite į vartotojų prašymus

Pagal REACH ir Biocidinių produktų reglamentus vartotojai turi teisę teirautis, ar jiems parduodamuose gaminiuose yra labai didelį susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų, kurių koncentracija viršija tam tikrą lygį. Ši nuostata taikoma ir biocidais apdorotiems gaminiams.

Atsakymą privalote pateikti nemokamai per 45 dienas. Privalote pateikti pakankamai informacijos ir patarimų apie saugų gaminio naudojimą arba informacijos apie gaminio apdorojimą biocidais. Jei jums prireiktų daugiau informacijos, kreipkitės į savo tiekėją.

Tipiniai produktų, dėl kurių vartotojas turi teisę teirautis, pavyzdžiai yra apranga, baldai, namų apyvokos reikmenys, sporto įranga ar kiti kasdienio naudojimo gaminiai.

 

Privalote žinoti, kokias chemines medžiagas saugote ir tiekiate

Prieš pateikdami cheminę medžiagą, mišinį arba gaminį rinkai, privalote įsitikinti, kad jų pateikimas EEE rinkai yra teisėtas. Patikrinkite, ar jie atitinka skirsnyje „Gamintojas" arba „Importuotojas" aprašytas sąlygas, ir kreipkitės į savo tiekėją.

 

Taking a business perspective

You act as a bridge between suppliers and their customers and are essential for passing information throughout the supply chain. You have information about the hazards of substances in your portfolio, which you can turn into a business advantage by selecting safer products and raising your brand reputation.

Consumers have the right to ask about dangerous substances in articles. The right to ask gives information to consumers on the safe use of chemicals and motivates them and manufacturers to make safer choices.

You play an important role in this.

Categories Display