Úpravy standardních požadavků na informace

Požadavek na „přizpůsobení“ znamená, že je možné vynechat zkoušku založenou na určitých obecných nebo zvláštních pravidlech, která platí pouze pro jeden požadavek na informace.

Obecná pravidla pro přizpůsobení se mohou zakládat na třech různých důvodech:

  1. testování není z vědeckého hlediska nutné;
  2. testování není technicky možné;
  3. testování není nutné na základě nulové nebo nevýznamné expozice.

Tato všeobecná pravidla vysvětluje příloha XI.

Kromě toho jsou ve sloupci 2 příloh VII až X uvedena podrobná pravidla pro každý požadavek na informace.

V závislosti na vlastnostech látky a dostupných informacích některé zkoušky/studie není možné nebo nutné provádět:

Vlastnost látky Zkouška není nutná
Plyny 7.3 Bod varu
7.4 Relativní hustota
7.14 Granulometrie
Kapaliny 7.14 Granulometrie
Anorganické látky 7.8 Rozdělovací koeficient
7.9 Bod vzplanutí
9.2.1.1 Snadná biologická rozložitelnost
Organické peroxidy 7.13 Oxidační vlastnosti
Samovolná vznětlivost na vzduchu nebo při kontaktu s vodou či vlhkostí při pokojové teplotě 8.1 Žíravost/dráždivost pro kůži
8.2 Vážné poškození očí/podráždění očí
8.3 Senzibilizace kůže
Silná kyselina/zásada 8.1 Žíravost/dráždivost pro kůži
8.2 Vážné poškození očí/podráždění očí
8.3 Senzibilizace kůže

 

Některé příklady toho, jak určitý výsledek zkoušky nebo podmínky použití znamenají, že zkouška nemusí být provedena:

Výsledek zkoušky nebo podmínka použití Zkouška není nutná
Tavný bod je nad 300 °C 7.5 Tlak par
Snadná oxidace ve vodě 7.7 Rozpustnost ve vodě
Klasifikováno jako netoxické při styku s kůží 8.1 Žíravost/dráždivost pro kůži
Klasifikováno jako vyvolávající vážné poškození očí 8.2 Vážné poškození očí/podráždění očí
Jsou k dispozici odpovídající informace týkající se klasifikace a označování z hlediska životního prostředí 9.1.1 Krátkodobá toxicita pro bezobratlé živočichy
Neuvolňuje emise do čistírny odpadních vod 9.1.4 Inhibice respirace aktivovaného kalu

 

Úplný přehled naleznete v „Praktické příručce pro manažery malých a středních podniků a koordinátory REACH“ a přílohách VII až X k nařízení REACH.

Důležité je, aby vynechání zkoušek na zvířatech nebylo na úkor bezpečného používání látek. Proto každé přizpůsobení, které použijete namísto předložení standardních informací, vyžaduje platné a zdokumentované zdůvodnění.

Categories Display

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)