Úpravy standardních požadavků na informace

Přizpůsobení znamená, že namísto provedení zkoušky poskytnete zdůvodnění, a to buď na základě určitých obecných nebo specifických zásad.

Obecně lze přizpůsobení provést ze tří různých důvodů:

  1. testování není z vědeckého hlediska nutné,
  2. testování není technicky možné,
  3. testování není nutné vzhledem k prokázané nízké míře expozice,

tato všeobecná pravidla popisuje příloha XI nařízení REACH. Konkrétní pravidla a možnosti přizpůsobení u každého požadavku na informace jsou uvedeny ve sloupci 2 přílohy VII až X nařízení REACH. Každé přizpůsobení, které využíváte místo předložení standardních informací, vyžaduje platné a podložené zdůvodnění.

Nové zkoušky na obratlovcích lze provádět pouze jako poslední možnost, pokud byly vyčerpány všechny ostatní zdroje údajů. Nicméně si pamatujte, že vynechání zkoušek na zvířatech by nemělo být na úkor bezpečného použití vaší látky.

Zkoušky za účelem získání specifických údajů je možné vynechat, pokud je není možné technicky provést v důsledku vlastností látky. Viz následující ukázkový seznam:

Vlastnost látky Zkouška není nutná
Plyny 7.3 Bod varu
7.4 Relativní hustota
7.14 Granulometrie
Kapaliny 7.14 Granulometrie
Anorganické látky 7.8 Rozdělovací koeficient
7.9 Bod vzplanutí
9.2.1.1 Snadná biologická rozložitelnost
Organické peroxidy 7.13 Oxidační vlastnosti
Samovolná vznětlivost na vzduchu nebo při kontaktu s vodou či vlhkostí při pokojové teplotě 8.1 Žíravost/dráždivost pro kůži
8.2 Vážné poškození očí / podráždění očí
8.3 Senzibilizace kůže
Silná kyselina/zásada 8.1 Žíravost/dráždivost pro kůži
8.2 Vážné poškození očí / podráždění očí
8.3 Senzibilizace kůže

 

Některé výsledky zkoušek nebo podmínky použití znamenají, že zkoušku není nutné provádět. Viz následující ukázkový seznam:

Výsledek zkoušky nebo podmínka použití Zkouška není nutná
Tavný bod je nad 300 °C 7.5 Tlak par
Snadná oxidace ve vodě 7.7 Rozpustnost ve vodě
Klasifikace: není akutně toxické při styku s kůží 8.1 Žíravost/dráždivost pro kůži
Klasifikace: žíravé pro kůži 8.5 Akutní toxicita
Jsou k dispozici odpovídající informace týkající se klasifikace a označování z hlediska životního prostředí 9.1.1 Krátkodobá toxicita pro bezobratlé živočichy
Neuvolňuje emise do čistírny odpadních vod 9.1.4 Inhibice respirace aktivovaného kalu

 

 

Categories Display

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)