Shromažďování informací o použitích

 

Ve své registrační dokumentaci rovněž musíte ohlásit/uvést, jakým způsobem se vaše látka používá ve vašem dodavatelském řetězci. K získání těchto informací můžete využít mnoho zdrojů, například:

 • znalosti o použitích vašich zákazníků shromážděné vaší společností. Použití látky znáte díky trhu, na který látku dodáváte. Použití už jste mohli v minulosti uvádět v bezpečnostních listech, které dodáváte svým zákazníkům,

 • přímým stykem s vašimi zákazníky (tento způsob je relevantní především tehdy, pokud dodáváte látku omezenému počtu zákazníků, kteří látku přímo používají k reakcím nebo v předmětech),

 • mapy použití pro jednotlivé skupiny uživatelů jsou dostupné na internetových stránkách agentury ECHA. To je důležité zejména tam, kde dodáváte do výrobních odvětví.  Můžete využít již sestavené mapy a dohodnuté popisy typických použití pro danou skupinu uživatelů. Dostupnost map použití pro jednotlivé skupiny uživatelů si ověřte v přehledné tabulce.

Jestliže svou látku nedodáváte přesně stanovenému odvětví, například ji prodáváte pouze distributorům, budete si muset na shromáždění informací o použitích vyhradit určitý čas.

Pokud se připojujete k již existující registraci, ověřte si, zda jsou použití ve vašem dodavatelském řetězci již náležitě popsána. V takovém případě použijte stejný popis.

Věnujte pozornost způsobu popisu vašich použití, neboť tyto informace využívají orgány například k určení látek, u nichž je třeba přednostně přijmout možná regulační opatření k řízení rizik nebo toto rozhodnutí odložit.

Doporučujeme:

 • zahrnout pouze skutečná použití, která jsou relevantní pro váš dodavatelský řetězec,
 • zahrnout informace o množstevním rozmezí pro jednotlivá použití,
 • shromáždit a uvést co nejpřesnější informace o konkrétních použitích, včetně:
  • spotřebitelských použití,
  • použití v předmětech,
  • použití pouze na omezeném počtu míst,
  • kontrolovaných použití,
  • použití jako meziprodukty,
  • použití v materiálech pro styk s potravinami a použití v kosmetických přípravcích.

Možná budete muset popsat nejen použití v registrační dokumentaci, ale pokud registrujete látku v množství 10 a více tun ročně rovněž podmínky bezpečného použití ve scénářích expozice, které jsou součástí zprávy o chemické bezpečnosti.

Categories Display

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)