Modely QSAR

Modely vztahů mezi strukturou a aktivitou (SAR) a kvantitativních vztahů mezi strukturou a aktivitou (QSAR), společně označované jako (Q)SAR, jsou matematické modely, které lze použít k předpovězení fyzikálně-chemických a biologických vlastností sloučenin a jejich rozpadu v životním prostředí na základě znalosti jejich chemické struktury. Tyto modely jsou dostupné zdarma nebo jako komerční software.

Při použití modelů (Q)SAR lze získat spolehlivé informace, které jsou srovnatelné a dostačují ke splnění požadavků na informace. (Q)SAR musí být vědecky potvrzeny a vaše látka musí spadat do oblasti použitelnosti daného modelu. Stejně jako v případě jiných forem údajů musíte poskytnout dostatečnou dokumentaci, která umožní nezávislé vyhodnocení výsledků.

Tipy

  • Pro fyzikálně-chemické vlastnosti a pro některé vlastnosti související s toxicitou pro životní prostředí a rozpadem látky v životním prostředí použijte modely (Q)SAR. Aktuálně dostupné modely (Q)SAR nejsou vhodné pro složité toxikologické vlastnosti, stejně jako nejsou vhodné pro klasifikaci a označování nebo posuzování rizik.
  • Použité modely (Q)SAR důkladně zdokumentujte ve svojí registrační dokumentaci za použití standardizovaných formátů nástroje IUCLID.
  • U vlastností, u nichž lze výsledky zkoušek takto vyjádřit, se doporučuje použít klasifikační modely (předpovídání odpovědí ano/ne).
  • Zvažte použití dodatečných parametrů a propojte jejich vzájemné interakce. Údaje získané pomocí modelů (Q)SAR lze kombinovat s jinými údaji a použít je při uplatnění přístupu založeného na průkaznosti důkazů.
  • Pro každou chemickou strukturu, která je předmětem předpovědi na základě (Q)SAR, vytvořte jeden záznam o studii.

Categories Display

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)