Požadavky na informace: 1 000 tun nebo více za rok

Chcete-li registrovat látku v množství 1 000 a více tun ročně, jsou standardní požadavky na informace uvedeny ve sloupci 1 příloh VII–X nařízení REACH a ve sloupci 2 jsou specifikovány možnosti přizpůsobení určitým vlastnostem látky. Požadovaný standardní soubor informací lze rovněž upravit podle obecných pravidel, která jsou součástí přílohy XI.

V případě, že je pro registraci nutná studie uvedená v příloze X (bez ohledu na to, zda se provádí na obratlovcích, či nikoli), která není dostupná od žadatelů o společnou registraci, musí potenciální žadatelé o registraci nejprve zvážit všechny alternativní přístupy pro splnění požadavku na informace. Pouze v případě, že požadavek na informace nelze splnit jinak, musíte se dohodnout na návrhu zkoušek, který bude předložen agentuře ECHA k posouzení jako součást společné registrační dokumentace, a připravit jej. Během čekání na rozhodnutí agentury ECHA musíte pro své následné uživatele zavést a/nebo doporučit prozatímní opatření k řízení rizik.