Klasifikace a označení

Klasifikace a označování jsou zásadní k zajištění vysoké úrovně ochrany lidského zdraví a životního prostředí i volného pohybu chemických látek, směsí a předmětů.

Klasifikace a označování je výchozím bodem pro sdělování informací o nebezpečnosti a má širší vazby na jiné právní předpisy.

Jakmile je látka nebo směs klasifikována, identifikovaná nebezpečí musejí být sdělena ostatním aktérům v dodavatelském řetězci, včetně spotřebitelů. Označování nebezpečnosti umožňuje, aby klasifikace nebezpečnosti pomocí štítků a bezpečnostních listů, mohla být sdělena uživateli látky nebo směsi, a upozornila jej na přítomnost nebezpečí a nutnost řídit související rizika.

 

Přesvědčte se, že vaše informace o klasifikaci a označení jsou správné a aktuální
  • Informace o klasifikaci a označení vždy zahrňte do své registrace bez ohledu na množstevní rozmezí.
  • Pro účely klasifikace a označení vaší látky podle nařízení CLP vyhodnoťte nebezpečnost látky.
  • Pečlivě zkontrolujte, zda je harmonizovaná klasifikace uváděná pro vaši látku v souladu s poslední aktualizací přílohy VI nařízení CLP. Mějte na paměti, že může spadat pod skupinový zápis.

 

Klasifikujte vícesložkové látky a látky UVCB správně
  • Při klasifikaci své látky obsahující nečistoty, přídatné látky nebo více složek (vícesložková látka nebo UVCB látka) vycházejte obecně z dostupných relevantních informací o látce.
  • Při klasifikaci karcinogenních a mutagenních vlastností nebo vlastností toxických pro reprodukci (CMR) nebo hodnocení vlastností bioakumulace a rozkladu v rámci třídy nebezpečnosti pro vodní prostředí zpravidla opřete klasifikaci látky též o informace o známých jednotlivých složkách.  
  • Pokud údaje o vícesložkové látce nebo UVCB látce ukazují více závažných účinků než údaje o jednotlivých složkách (to se může stát u klasifikace u CMR nebo relevantních účinků na vlastnosti bioakumulace nebo rozkladu), měli byste pro klasifikaci použít tyto závažnější údaje.
  • Pro jiné třídy nebezpečnosti než CMR použijte ke klasifikaci údaje o složkách v souladu s pravidly pro směsi, pokud nejsou k dispozici údaje o látce.
  • Pokud máte údaje o složkách, neprovádějte pro účely klasifikace zkoušky na vícesložkové látce.

 

Aktualizujte své oznámení o klasifikaci a označení
  • V souladu s článkem 41 nařízení CLP musí oznamovatelé a žadatelé o registraci vynaložit veškeré úsilí, aby se dohodli na záznamu pro tutéž látku, a je tedy běžné svá oznámení aktualizovat.

Categories Display

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)