Klasifikace a označení

Klasifikace a označování jsou výchozím bodem pro sdělování nebezpečnosti a důležitými prvky pro zajištění ochrany lidského zdraví a životního prostředí před škodlivými chemickými látkami.

Podle pravidel nařízení o klasifikaci, označování a balení je rovněž předpokladem volného pohybu látek, směsí a předmětů.

Jakmile je látka nebo směs klasifikována, identifikovaná nebezpečí musejí být sdělena účastníkům dodavatelského řetězce, včetně spotřebitelů.

Označení obsahuje informace o identifikovaných nebezpečích. Klasifikace spolu s označením a připojeným bezpečnostním listem informuje uživatele o nebezpečnosti dané látky nebo směsi a o tom, jak se tato látka nebo směs používá bezpečně.

 

Udržujte svou klasifikaci a označení aktuální

 

  • Informace o klasifikaci a označení vždy zahrňte do své registrace bez ohledu na množstevní rozmezí.
  • Vyhodnoťte vnitřní nebezpečnost látky pomocí kritérií v nařízení CLP.
  • Zkontrolujte, zda je harmonizovaná klasifikace uváděná pro vaši látku v souladu s poslední aktualizací přílohy VI nařízení CLP. Upozorňujeme, že vaše látka může být součástí skupinového záznamu.

 

Klasifikujte vícesložkové látky a látky UVCB správně
  • Při klasifikaci látky obsahující nečistoty, přídatné látky nebo více složek (vícesložková látka nebo UVCB) vycházejte z dostupných relevantních informací o látce.
  • Při klasifikaci karcinogenních a mutagenních vlastností nebo vlastností toxických pro reprodukci (CMR) nebo hodnocení vlastností bioakumulace a rozkladu v rámci třídy nebezpečnosti pro vodní prostředí opřete klasifikaci látky o informace o známých jednotlivých složkách.
  • Pokud údaje o vícesložkové látce nebo UVCB látce ukazují více závažných účinků než údaje o jednotlivých složkách (to se může stát u klasifikace u CMR nebo relevantních účinků na vlastnosti bioakumulace nebo rozkladu), použijte pro klasifikaci tyto závažnější údaje.
  • Pro třídy nebezpečnosti jiné než CMR, pokud nejsou k dispozici údaje o látce, použijte údaje o složkách pro klasifikaci podle pravidel pro směsi.

 

Aktualizujte své oznámení o klasifikaci a označení

Článek 41 nařízení CLP vyžaduje, aby oznamovatelé a žadatelé o registraci vynaložili veškeré úsilí, aby se dohodli na záznamu pro stejnou látku. Změny oznámených klasifikací musí být předloženy agentuře ECHA do šesti měsíců od rozhodnutí o změně klasifikace.

Categories Display

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)