Registrace

Odpovídáte za shromáždění informací o množství, vlastnostech a použití látek, které vyrábíte nebo dovážíte v množství větším než jedna tuna ročně. Tyto údaje předáváte agentuře ECHA v registrační dokumentaci. Věnujte pozornost těmto doporučením při sestavování a předkládání své registrace.

 

Předložte agentuře ECHA úplnou registrační dokumentaci
 • Uveďte všechny informace o látce, které požaduje nařízení REACH, a prokažte, že se látka používá bezpečně.
 • Je-li to relevantní, vyhodnoťte rizika vyplývající z používání látky a vysvětlete, jak by tato rizika měla být kontrolována.
 • Zajistěte, abyste svou látku zaregistrovali v rámci správného společného předložení.
 • Poskytněte správné informace o identifikaci látky:
  • Spolehněte se na své vlastní informace o identifikaci látky, které jsou specifické pro vaši společnost, např. analytické informace nebo informace o složení.
  • Zajistěte, aby se vaše látka nacházela v mezích složení registrované látky.
  • K oznamování informací, jako je popis výrobního procesu UVCB látek použijte dostupné šablony IUCLID.
 • Pomocí validačního asistenta IUCLID se ujistěte, že jste informace požadované pro příslušné množstevní rozmezí zadali do správných oddílů nástroje IUCLID.
 • Poznámka: Validační asistent nepotvrdí, že dokumentace je úplná. Agentura ECHA může části vaší registrace zkontrolovat i ručně.
Oznamujte správně používání meziproduktů
 • Přesvědčte se, že můžete prokázat, že používání látky splňuje definici používání meziproduktů a podmínky stanovené v nařízení REACH.
 • Prokažte, že během životního cyklu vašeho meziproduktu, zejména v krocích, kdy se očekává porušení systému ochranného obalu, jsou uplatňovány přísně kontrolované podmínky.

Categories Display

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)