Identifikace látky

Společnosti musí jasně identifikovat látky, které vyrábějí nebo dovážejí. To umožňuje společnostem registrovat tutéž látku společně podle zásady „jedna látka, jedna registrace“ podle nařízení REACH.
 

Ujasněte si, co registrujete – hlavní žadatel o registraci
  • Uveďte hraniční složení registrované látky jménem všech členů skupiny žadatelů o registraci. Pokud existují velké rozdíly ve složení nebo pokud složení mají různé klasifikace, měli byste uvést více než jedno hraniční složení.
  • Uveďte informace o zkoušeném materiálu v rámci každého záznamu studie sledované vlastnosti v databázi IUCLID.
  • Oznamte informace o zkoušených materiálech jménem všech členů skupiny žadatelů o registraci. Musí být uvedeny identity složek nebo skupin složek, jakož i jejich hodnoty koncentrace pro každý zkoušený materiál použitý k získání údajů pro účely požadavků na informace uvedených v přílohách VII–XI nařízení REACH.
  • Pokud registrujete nanoformy látky, oznamte všechny charakterizační parametry specifické pro nanoformy nebo soubory podobných nanoforem.

Stejné doporučení platí i v případě, že jste jediným žadatelem o registraci vaší látky.

Jako člen společného předložení se ujistěte, že složení právního subjektu pro vaši látku je v hraničním složení uvedeném v dokumentaci hlavního žadatele o registraci. .