Posouzení expozice a charakterizace rizika

U látek registrovaných pro deset tun nebo více ročně musíte provést posouzení expozice a charakterizaci rizika, pokud jsou klasifikovány jako nebezpečné nebo jako látky s perzistentními, bioakumulativními a toxickými (PBT) nebo vysoce perzistentními a vysoce bioakumulativními (vPvB) vlastnostmi.

 

Hlaste všechna zjištěná nebezpečí
 • Součástí vašeho posouzení expozice a charakterizace rizika musí být veškerá nebezpečí zjištěná na základě standardních požadavků na informace a nesmí se omezovat pouze na klasifikovaná nebezpečí.
 • Mezi identifikovaná nebezpečí patří:
  • nebezpečí, u nichž v současné době neexistují žádná kritéria klasifikace, ale u nichž existují důkazy, že látka může způsobit nepříznivé účinky (obvykle se týká půdy a usazenin),
  • nebezpečí u sledovaných vlastností s klasifikačními kritérii, avšak pokud účinky vyvolávající dávku nebo koncentraci nesplňují klasifikační kritéria, a látka tak není pro sledovanou vlastnost klasifikována.

 

Oznamte výsledek ve zprávě o chemické bezpečnosti a bezpečnostním listu

Zpráva o chemické bezpečnosti (CSR) a bezpečnostní list musí obsahovat informace o všech zjištěných nebezpečích, nejen o nebezpečích vedoucích ke klasifikaci podle nařízení CLP.

 

Vyjádřete ve zprávě o chemické bezpečnosti realistická použití a podmínky použití
 • Oznamte všechna použití vaší látky a informace o podmínkách jejího použití.
 • Ujistěte se, že popis použití je jasný a konzistentní s použitími dané látky v dodavatelském řetězci.
 • Dostatečně vysvětlete podmínky použití, které vedou k předpokládané míře uvolňování látky do životního prostředí.
 • Jasně ukažte, jak minimalizujete uvolňování látky, je-li perzistentní, bioakumulativní a toxická (PBT).
 • Řiďte se doporučeními uvedenými v pokynech nařízení REACH, kapitolách R.8 a R.10, abyste získali odvozenou úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům (DNEL), nebo odhad koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům (PNEC). Pokud se musíte odchýlit od standardních hodnotících faktorů uvedených v těchto pokynech, zdůvodněte a zdokumentujte veškeré změny vědeckými argumenty, které jsou specifické pro vaši látku.
 • Zajistěte, aby se model, který používáte k odhadu expozice, vztahoval na vaši látku a používal vhodné parametry modelování, které zdůvodní jejich výběr.
 • Ujistěte se, že vaše scénáře expozice jsou transparentní, konkrétní a vyčerpávající. Provozní podmínky a opatření k řízení rizik musí být popsány podrobně, aby bylo zajištěno bezpečné používání.
 • Pro automatickou hromadnou tvorbu scénářů expozice nepoužívejte nástroje úrovně 1, jelikož to může snadno vést k neužitečným nebo zavádějícím doporučením k řízení rizik ve scénářích expozice.

 

Ujistěte se, že popis použití zahrnuje všechna použití látky
 • Zahrňte všechna použití dané látky během jejího životního cyklu.
 • Uveďte stručný obecný popis určených použití v oddíle 3.5 nástroje IUCLID.
 • Ujistěte se, že krátké názvy scénářů expozice jsou konzistentní s popisem použití v oddíle 3.5 nástroje IUCLID, přílohou scénáře expozice a oddílem 1.2 rozšířeného bezpečnostního listu.

 

Poskytněte informace o použití, které jsou relevantní, výstižné a srozumitelné
 • Popište všechna skutečná použití.
 • Uveďte názvy použití, které jsou srozumitelné, pokud možno pomocí terminologie, která je harmonizována ve vašem odvětví.
 • Vysvětlete stručně proces nebo činnosti, na které se použití vztahuje. Nespoléhejte se pouze na deskriptory standardního použití, neboť jsou příliš obecné na to, aby transparentně popisovaly způsob, jak informovat orgány a zákazníky.
 • Pokud jste členem skupiny žadatelů o registraci, ujistěte se, že popis použití ve vaší dokumentaci IUCLID zahrnuje proces, který registrujete. Zkopírování popisu použití od jiných žadatelů o registraci nebo z obecné zprávy o chemické bezpečnosti může vést k velkému počtu nesrovnalostí.
 • Vyberte správnou úroveň členění použití, abyste umožnili sdělování bezpečnostních informací cíleně jednotlivým skupinám uživatelů.
  • Příliš malé členění může vést ke složitým a nadměrně konzervativním scénářům expozice.
  • Příliš velké členění může vést k opakování nebo replikaci stejných obecných informací ve scénáři expozice.

 

Ve svém posouzení expozice popište realistické podmínky použití
 • Určete podmínky použití, které zajišťují kontrolu rizik pro každé popsané použití a předpovězte expozici pro lidi i životní prostředí za těchto podmínek.
 • K vytvoření vstupních údajů pro posouzení expozice použijte dostupné informace:
  • specifické kategorie uvolňování do životního prostředí (SpERC) pro životní prostředí,
  • specifické determinanty expozice pracovníků (SWED) pro pracovníky,
  • specifické determinanty expozice spotřebitelů (SCED) pro spotřebitele, a
  • používejte mapy znázorňující společné použití v daném odvětví a související SpERC, SWED a SCED.

 

Využití map použití
 • Mapy použití jsou vyvíjeny na úrovni odvětví a jejich úkolem je stručně popsat hlavní použití relevantní pro daná průmyslová odvětví
  • Poskytují relevantní a realistické informace o použitích a podmínkách použití a mohou být uplatněny ve vašem posouzení chemické bezpečnosti (CSA).
  • Jsou k dispozici ve formátu Chesar (nástroje agentury ECHA pro posouzení a oznámení chemické bezpečnosti).
 • Podle podmínek použití musí být popsána i použití nezahrnutá do mapy použití a musí být zahrnuta do posouzení chemické bezpečnosti.

Categories Display

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)