Om förordningen om biocidprodukter

Förordningen om biocidprodukter (förordning (EU) 528/2012) avser utsläppande på marknaden och användning av biocidprodukter som används för att skydda människor, djur, material och varor mot skadliga organismer, som skadedjur och bakterier, genom de verksamma ämnena i biocidprodukten. Denna förordning syftar till att få biocidproduktmarknaden inom EU att fungera bättre och samtidigt garantera en hög skyddsnivå för människor och miljö.

Den nya texten antogs den 22 maj 2012 och kommer att tillämpas från den 1 september 2013, med en övergångsperiod för vissa bestämmelser. Den ska ersätta biociddirektivet (direktiv 98/8/EG).

För alla biocidprodukter som ska släppas ut på marknaden krävs det godkännande, och de verksamma ämnena i biocidprodukten i fråga ska först godkännas. Det finns emellertid undantag från denna princip. Till exempel kan såväl verksamma ämnen inom ramen för översynsprogrammet som biocidprodukter som innehåller dessa verksamma ämnen, släppas ut på marknaden medan man inväntar slutligt beslut om godkännande. Preliminära produktgodkännanden för nya verksamma ämnen som fortfarande är under utvärdering är också tillåtna på marknaden.

Syftet med förordningen om biocidprodukter är att harmonisera marknaden på EU-nivå, förenkla godkännandet av verksamma ämnen och tillståndsgivningen för biocidprodukter, samt införa tidsramar för medlemsstaternas utvärderingar, opinionsbildande och beslutsfattande. Den stöder också en minskning av antalet djurförsök genom att införa obligatorisk datadelning och främja användningen av alternativa testmetoder.

Liksom i det tidigare direktivet äger godkännandet av verksamma ämnen rum på EU-nivå och det efterföljande godkännandet av biocidprodukterna på nationell nivå. Detta godkännande kan utsträckas till att gälla i andra medlemsstater genom ömsesidigt erkännande. Den nya förordningen gör emellertid också en ny typ av godkännande på EU-nivå (unionsgodkännande) möjlig för sökandena.

En särskild IT-plattform, registret för biocidprodukter (R4BP 3), kommer att användas för inlämning av ansökningar, utbyte av uppgifter och information mellan sökanden, Echa, medlemsstaternas behöriga myndigheter och Europeiska kommissionen. Ansökningarna förbereds med ett annat IT-verktyg, IUCLID 5.